munpld-logo
ombudsmansofialogo

.

Общественият посредник на териториятана Община Пловдив работи с Правилник, чрез който:

 

ИМА ПРАВОМОЩИЯ И МОЖЕ

да приема жалби и сигнали от физически и юридически лица срещу незаконосъобразни актове и действия на органите на общинската и районните администрации за нарушаване на правата и законните им интереси в сферата на образованието, здравеопазването, социалните дейности, незаконното строителство, транспорта и безопасността на движението, обществения ред и сигурността, сметоизвозването и чистотата, търговската дейност, регистрацията на търговски обекти, издаването на лицензи и разрешителни за търговия и услуги.

.

НЯМА ПРАВОМОЩИЯ И НЕ МОЖЕ

да приема жалби и сигнали, които се отнасят до личния живот на гражданите, домашно насилие, междусъседски отношения, търсене на работни места и при съдебни процедури, включително съдебно изпълнение.

 
button_red
loader
logo-PLOVDIV2019гр. Пловдив, ул. "Авксентий Велешки" 20, ет. 1

тел. 032/600 554; e-mail: ombudsman@plovdiv.bg , ombudsman.plovdiv@abv.bg