munpld-logo
ombudsmansofialogo
ПДФ Печат Е-мейл

Обмяна на добри практики с БЧК

06.02.2014


В стремеж за създаване на експертни партньорства Общественият посредник инициира работна среща с директора на БЧК в Пловдив.

Обсъдени бяха правомощията на двете институции с конкретни примери по казуси, засягащи пловдивчани, изпаднали в крайна бедност и нищета.

В полза на немалко граждани, които все по-често търсят съдействието на Обществения посредник със „зов за помощ", престои по-динамично сътрудничество, което може да се счита за реална предпоставка „за надграждане" на дейността на институцията „Обществен посредник" в направление „Социална политика".

По време на срещата се открои солидарно положителна оценка за сътрудничеството с пловдивската структура на Агенцията за социално подпомагане и недостатъчното все още оползотворяване от страна на Община Пловдив на сградния фонд и човешките ресурси на БЧК (Кризисен център, Дом за възрастни, Консултативен кабинет, психолози, психотерапевти, работници за социален патронаж и пр.).


 
ПДФ Печат Е-мейл

Работна среща с ЕВН България и ТАЦ „Гранд"

04.02.2014 г.


В приемната на Обществения посредник на Община Пловдив се проведе работна среща между представители на Управителния съвет на ТАЦ „Гранд" – Пловдив и ЕВН България при посредничеството на Обществения посредник на Община Пловдив.

Обсъдени бяха въпроси във връзка с електрозахранването на обекта. Управителният съвет иска изграждането на нов трафопост и премахване на съществуващото положение снабдяването да се извършва от нелицензиран доставчик на електроенергия, който е собственик на съществуващия трафопост.

Становището на ЕВН е, че не е възможно замяната на един нелицензиран доставчик с друг и предлага директно свързване на всички потребители на електроенергия. Управителният съвет възразява на такова решение, като поставя въпроса, че в този случай разпределянето на разходите за общи части, които съставляват около 70-80 % от общото потребление, няма да бъде възможно да се събират и изплащат, при което след около месец-два обектът ще трябва да затвори и 250 семейства ще останат без източник на доходи.

В резултат на разискванията по темата се стигна до следните предложения:

  • Управителният съвет на Сдружението на собствениците на ТАЦ „Гранд" да сезира Държавната комисия за енергийно и водно регулиране /ДКЕВР/ чрез ЕВН България – Пловдив за съществуващото положение с нелицензиран доставчик на електроенергия в обекта.
  • ЕВН България да комплектува преписката с всички необходими и налични документи и заедно със свое становище да препрати преписката в ДКЕВР за решаване.
  • Препоръчва на УС на ТАЦ „Гранд", в случай, че желае, да сезира съдебните органи за решаване на въпроса за собствеността на трафопоста.
  • Препоръчва на УС на ТАЦ „Гранд" да се снабди с Акт обр. 16 за държавно приемане на обекта – от 29.12.2006 г. на ДНСК - София. въз основа на Заповед РД19-1119/19.12.2006 г. с цел установяване трафопоста и оборудването дали не са част от общите части на сградата.

 
ПДФ Печат Е-мейл

Работна среща с директора на Инспекцията по труда


06.11.2013


По повод завишения брой сигнали на граждани, постъпили в приемната на Обществения посредник през 2013 г. срещу работодатели за неизплатени трудови възнаграждения, закъснения в преводите и неоформени надлежно трудови книжки, Общественият посредник проведе работна среща с Атанас Чернаев – директор на пловдивската Инспекция по труда.

Предоставянето от страна на институцията „Обществен посредник" на конкретни становища и предложения за извършване на експертни проверки от страна на Инспекцията по труда, дефинира ефективен модел на сътрудничество и взаимодействие между двете институции в полза на гражданите. Обсъден бе и форматът, чрез който по силата на Закона за административните нарушения и наказания Инспекцията по труда налага наказателни актове с финансови измерения и наказателни постановления с имуществен характер.

В защита правата на гражданите за обезпечаване на здравословни и безопасни условия на труд се обмениха и солидарни становища, касаещи полезността от превантивните мерки, заложени в дейността на Инспекцията по труда.

 
ПДФ Печат Е-мейл

Работна среща с началника на РО "НСК"

16.10.2013 г.

По предложение на Обществения посредник на Община Пловдив в кабинета на инж. Юлиян Попов – началник на Регионален отдел „Национален строителен контрол" (РО „НСК") при Регионална дирекция национален строителен контрол – Южен централен район (РДСНК ЮЦР) се състоя работна среща. На срещата се разгледаха въпроси за функционирането на строителния контрол в лицето на държавния орган ДНСК (РДНСК), в съответствие с измененията на Закона за устройство на територията (ЗУТ), влезли в сила през м. ноември 2013 г. Бяха разгледани и въпроси за отговорностите на общините при поемане на строителния контрол за обекти от четвърта до шеста категория. Коментирано бе, че процедирането и след това премахването на незаконно строителство е един процес, който изисква голям административен, правен и финансов ресурс.

На срещата се дискутира и проблемът с незаконното строителство в квартали с преобладаващо ромско население. Отбеляза се, че това е един изключително сложен въпрос, който не може да бъде решен без помощта на държавата. Обсъдиха се и конкретни сигнали и жалби на граждани.

 
ПДФ Печат Е-мейл

Работната среща по случая с кафе-бар „Плазма-гардън"


В началото на месец април 2013 г. в приемната на Обществения посредник постъпиха няколко жалби, които бяха придружени с подписки от над 50 граждани, живеещи в района на Сточна гара - Пловдив. Тези сигнали са продължение на сигналите от лятото на 2012 г., с които са били сезирани институциите за нощен шум, произвеждан от озвучителните уредби на кафе-бар „Плазма-гардън", разположен в частен имот.

Въпросното заведение вече втора година работи след 24.00 часа без съответното разрешение за удължено работно време, а озвучителните му уредби тормозят гражданите, които живеят наоколо. За нерегламентираното функциониране на заведението на управителите многократно са съставяни актове от страна на Второ РПУ – Пловдив, Пловдивски общински инспекторат и район „Централен". Оказа се, че съставените актове не носят очаквания ефект и заведението продължава да работи и след 24.00 часа без разрешение за удължено работно време.

С цел намиране решение на проблема по инициатива на Димитър Атанасов - Обществен посредник на Община Пловдив, на 13.09.2013 г. бе проведена работна среща в приемната на Обществения посредник. В срещата взеха участие Александър Държиков – зам.-кмет на Община Пловдив по транспорт, обществен ред и сигурност; Главен инспектор Пламен Узунов – началник на Второ РПУ – Пловдив; Главен инспектор Коста Къркеланов – началник „Охранителна полиция" на Второ РПУ – Пловдив; Владо Илиев – директор на Пловдивски общински инспекторат; Атанаска Топалова – началник отдел „Стопански дейности" в район „Централен"; Юлия Юрдекова – зам. обществен посредник и Георги Халачев – гл. експерт.

Участниците в срещата споделиха техния опит, който имат с подобни заведения и мерките, които са предприемани в конкретния случай. Стигна се до заключението, че до момента предприетите действия са неефективни и че трябва да се активизира работата на институциите за подобряване на шумовия фон в района на Сточна гара, смущаван от кафе-бар „Плазма-гардън" в часовете след 24.00 часа. В тази връзка бяха набелязани следните спешни мерки:

- Участниците в срещата да поканят за партньорски действия РЗИ и РКЗП.

- Да се извършват редовни съвместни проверки в следващите две седмици по различно време на нощта, най-вече след 24.00 часа, когато естествения шумов фон е намален, с цел точното отчитане на шумовото замърсяване от уредбите на заведението.

- Да се създаде „работна карта" с разписани задължения за съгласувани действия, касаещи стриктното спазване на разрешеното работно време на „Плазма-гардън" и срещу шума от озвучителните уредби. Водещата позиция в това отношение и изработването на работната карта ще е на Второ РПУ – Пловдив.

- Общественият посредник да проведе среща със собственика на заведение „Плазма-гардън", като изслуша неговите обяснения за възникналия проблем със системното нарушаване на работното време и наложения шумов тормоз на гражданите през нощта.

- Общественият посредник да проведе среща с наемодателя, като го предупреди, че функционирането по този начин на заведението е източник на т. нар. неблагоприятна градска среда.

- Общественият посредник да обобщи очакваната ефективност от работната карта и да изготви предложение до Кмета на Община Пловдив за промяна на чл. 11, ал. 7 в Наредбата за осигуряване на обществения ред, което да се внесе в Общински съвет – Пловдив.

(Протоколът от работната среща е на разположение в институцията "Обществен посредник". Журналистите, интересуващи се от проблема, могат да се обадят на тел. 032/ 600 554.)


 
« НачалоПредишна1234567СледващаКрай »

Страница 5 от 7
button_red
loader
logo-PLOVDIV2019гр. Пловдив, ул. "Авксентий Велешки" 20, ет. 1

тел. 032/600 554; e-mail: ombudsman@plovdiv.bg , ombudsman.plovdiv@abv.bg