munpld-logo
ombudsmansofialogo

Препоръка към болничните заведения – търговски дружества

.

Поради изразена неяснота от страна на пациенти в пловдивски болници, касаеща обхвата на финансовите елементи за лечението на съответно заболяване е препоръчително при изписване освен епикризата, болничният лист и пр. да се издава съпътстващ документ, в който да са описани цитираните финансови елементи

 

Изводи от интернет анкета, проведена през м. април 2015 г. в пловдивските училища

.

Във връзка с подавани сигнали в институцията на Обществения посредник на територията на Община Пловдив от родители за пловдивски училища, в които е проявена агресия не само към здравите, но и към здравословно нестабилни деца, поискахме мнение от училищните ръководства чрез интернет анкета с краен срок 30.04.2015 г.

Анализът след обобщаването й откроява на първо място една положителна тенденция, а именно, че в пловдивските училища (начални, основни и средни) има масово назначаване на педагогически съветници с малки изключения (предимно в училища, които методически и финансово са подчинени на Министерство на културата, Министерство на земеделието и пр.), т.е. извън бюджетната рамка на Община Пловдив и Министерство на образованието.

На второ място се дефинира по-широката приложимост на кадровия потенциал на педагогическите съветници в общоучилищния живот.

На трето място се подрежда почти двуполюсно мнение, касаещо потребността от ресурсни учители, обгрижващи децата със специфично здравословно състояние. Величината е динамична и е функция на необходимостта от професионално внимание в по-малките възрастови групи, предимно в началните училища.

Анализът и изводите от настоящото изследване могат да бъдат основание за управленчески решения в сферата на просветните структури, а също така за актуализиране на стила на Комисията за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни деца. Крайно необходимо е осъществяване на превенция на агресивни прояви, изграждане на позитивен психоклимат на работа в пловдивските училища, психологична подкрепа на деца с обучителни трудности и поведенчески проблеми, форми на взаимодействие с родителите за преодоляване на трудни ситуации и пр.

 

Проведена работна среща, заложена в направление „Социална политика" в програмата за работа през 2014 г. на институцията на Обществения посредник

01.12.2014 г.

.

image002

Институцията Обществен посредник, работейки по 17 направления, засягащи живота на пловдивчани (едно от които „Социална политика"), на 28 ноември 2014 г. проведе работна среща за обсъждане резултатността от усилията на специализираните институции на територията на Община Пловдив за обгрижване на гражданите в неравностойно положение в параметрите на европейски проекти и извън тях за календарната 2014 г.

Обединителна цел на партньорската среща бе общата кауза за обгрижване и съпричастност към гражданите, които се нуждаят от специфична закрила и институционална подкрепа.

Дискутираха се становищата и добрите практики на Дирекция „Социално подпомагане" към Агенцията за социално подпомагане; на екипите на дирекция „Социална политика" към Община Пловдив; на отдел „Закрила на детето", на БЧК, на „Защитени жилища" и експертите по социална политика от шестте районни кметства като осигуряването на лични и социални асистенти, социални трапезарии, потребността на граждани в риск от жилища и пр.

В аналитичен порядък се обсъдиха значими аспекти на социалната проблематика през 2014 г. и се формулираха тенденции и възможности за приложимостта им през 2015 г., както и препоръчителните механизми от страна на институцията на Обществения посредник, касаещи специфични казуси.

 

Анкета за оптимизиране на стратегията на управление в районните кметства на територията на Община Пловдив

03.06.2014 г.

.

С оглед подобряване живота на нашите съграждани подготвихме анкета както на сайта на институцията „Обществен посредник", така и на хартиен носител чрез възлагане на попълването им от страна на произволно поканени граждани, живеещи на територията на шестте районни кметства.

Анализът на резултатите от обобщената анкета дава както обща, така и специфична рамка, характеризиращи облика на районните кметства, както следва:

pdf_icon1


 

Становище на институцията „Обществен посредник", отправено до МТСП в подкрепа рестартирането на европейски проект „Помощ в дома"

10.09.2014 г.

.

След обобщаване и анализ на сигнали, подадени от граждани в неравностойно положение в приемната на институцията „Обществен посредник" се наложи изготвяне на аргументирано становище до проф. Йордан Христосков, министър на труда и социалната политика.

Освен изразената солидарност с неотложните потребности на тази немалка част от граждани в шестте районни кметства на територията на Община Пловдив за рестартиране на спечеления от Община Пловдив европейски проект „Помощ в дома" в становището се формулираха и две базисни величини:

• Прецизиране и устойчивост на подбора от страна на работните екипи от шестте районни кметства;

• Положителните отзиви и препоръки на ползвалите услугата потребители.

 

Предложение за ремонт, одобрено от Община Пловдив за проектобюджета за 2015 г.

03.06.2014 г.

.

През м. март проведохме изнесена приемна в Дома за стари хора „Св. Василий Велики" на ул. „Коматевско шосе". Основната констатация беше, че въпреки подобрените условия през последната година, домът не е ремонтиран повече от 20 години, поради което направихме предложение до Община Пловдив за извършване на основен ремонт.

Получихме подробен отговор, който прилагаме.

pdf_icon1


 

За облекчаване режима за достъп в Стария град

26.05.2014 г.

.

В приемната на Обществения посредник постъпи сигнал от М.Б. и група граждани с адресна регистрация в Стария град против тежкия според тях режим за достъп до резервата на автомобили на фирми или частни лица, които трябва да извършат някаква услуга на живеещите там. В сигнала се описват случаи, при които до определен адрес трябва да се доставят климатици, мебели и материали за текущи ремонти и услуги. За това гражданите трябва да се снабдят със специален временен пропуск и за него да платят 20 лева. Понякога в уговорения ден тези мероприятия се отлагат и така им се налага да търсят издаването на нов пропуск. По този начин въпросната услуга им се оскъпява, а те се чувстват неравнопоставени с гражданите, живещи в други части на града.

В тази връзка Общественият посредник направи предложение до кмета на Община Пловдив за облекчаване на режима за достъп до Стария град на автомобили, които предоставят услуги на живеещите в резервата граждани.

Предложено бе тези пропуски да са поименни, за определено време и безплатни.

 

Общественият посредник като партньор в усилията за социализиране на младежите, отрасли в Домове за сираци

13.05.2014 г.

.

Анализът на сигналите в направление „Социална политика" в дейността на институцията „Обществен посредник", съдържащи деликатна специфика в областта на човешките ресурси предопределя диференциран подход и социално-психологическо познаване на проблематиката.

Тъй като основно задължение на всяко демократично общество е да създава, поддържа и развива човешките ресурси, тя е и икономическо предизвикателство както за социалните служби към Община Пловдив, така и за държавната Агенция за социално подпомагане.

Съществен аспект в тази проблематика е група младежи, които по една или друга причина не са получили родителска грижа и адекватна семейна среда, а са отгледани в домовете за сираци. Те трудно се интегрират в обществото, изпитват материални затруднения, не притежават умения за общуване и пр.

Шансовете на тази група младежи за интегриране в работен колектив са малки, професионалното им развитие – бавно, а безработицата в тази група е най-висока (както за пловдивски регион, така и в национален мащаб).

Институцията „Обществен посредник" има намерението да предложи информационен продукт за изготвяне и ежегодно актуализиране на регистър, отразяващ етапите на прехода „Домове за сираци" – „Училище" – „Професия" – „Материален и социален статус".

Успешно е посредничеството на институцията както за устройване на тези младежи в „Центрове за временно настаняване", в „Защитени жилища", удължаване срока на престой в тях, така и за оказване помощ за намиране на подходяща работа чрез Дирекция „Бюро по труда".

В изготвената план-програма за работата на институцията „Обществен посредник" през 2014 г. е заложено и изискването за информираност, касаеща устройването на младежи в жилища от фонд „Резервен" на Община Пловдив за периода 2013 – 2014 г.

С наше писмо (вх. № 14 РЗК 451/07.04.2014 г.) поискахме становище от Община Пловдив, съдържащо статистически данни за удовлетворени молби за настаняване в общински жилища на младежи, напуснали специализирани институции.

От получения отговор е видно, че за периода 01.01.2013 г. до 25.04.2014 г. 37 младежи са настанени в общински жилища от фонд „Резервен", а за 5 е изготвена покана за оглед и избор на общинско жилище от този фонд.

Наложителен е изводът, че специализираните институции трябва да обединят усилията си и да си сътрудничат, периодично анализирайки обобщена тематично информация. Чрез такъв подход към проблематиката ще се дефинират пречките, ще се набележат мерки за осигуряване на професионална и социална интеграция на въпросните младежи и ще се стимулира изготвянето на съгласувана на всички нива стратегия за максимална адаптивност, съчетана с оптимални финансови ресурси.

 

Становище за монумента на Борис Христов от Цвятко Сиромашки за 100 годишнината от рождението на световно известния оперен артист

pdf_icon1

 

Ще доставят топла храна за слепите през зимата

10.04.2014 г.

.

В изпълнение на План-програмата за работа на институцията „Обществен посредник" през 2014 г. през м. март бе реализирана „изнесена" приемна в Комплекса на слепите (ул. „Ландос" 24).

Домуващите незрящи граждани споделиха, че намиращата се на територията на район „Източен" безплатна трапезария е с труден достъп за тях и че изпитват големи неудобства за предвижването си до нея през зимния период поради заледените участъци на уличните и тротоарни платна.

Изтъквайки мотивите им Общественият посредник изготви предложение до кмета на район „Източен" за доставка на топла храна „на място" в Комплекса на слепите през зимния период на 2014/2015 г.

В отговора си кметът на район „Източен" г-н Петър Петров изрази разбиране и съпричастност към предложението, като пое ангажимент да включи в конкурсните изисквания за избор на изпълнител за хранене в безплатната трапезария доставка „на място" на топла храна в Комплекса на слепите.


 
« НачалоПредишна123СледващаКрай »

Страница 1 от 3
button_red
loader
logo-PLOVDIV2019гр. Пловдив, ул. "Авксентий Велешки" 20, ет. 1

тел. 032/600 554; e-mail: ombudsman@plovdiv.bg , ombudsman.plovdiv@abv.bg