munpld-logo
ombudsmansofialogo

Бездомен младеж получава подкрепа и покрив

31.03.2014 г.

.

Във връзка с подаден сигнал, съдържащ „зов за помощ" от С.И., Общественият посредник изготви становище, което предостави на Дирекция „Социално подпомагане" – Пловдив за необходимостта С.И. да бъде настанен в „Център за временно настаняване", а впоследствие в „Защитено жилище".

Гражданинът, за който институцията се застъпи, е навършил 24-годишна възраст, неженен. Израснал по домове за сираци, последно в Дом за деца лишени от родителски грижи „Катя Ванчева" в с. Широка лъка. Напуснал след навършване на 18-годишна възраст. Има средно специално образование (музикално). Работил непостоянна работа, без трудов договор. Няма близки, които да му окажат подкрепа. Няма доходи, поради което не е в състояние да заплаща свободен наем и поддръжка на квартири.

Мотив за застъпничеството, касаещо озовалият се на улицата С.И., е изразената от него готовност както за по-голямо усърдие в търсенето и намирането на работа, така и за самостоятелен, независим от социалните институции живот.

 

Отговор на Кмета на Община Пловдив на предложението за изхвърляне на лекарства с изтекъл срок на годност

pdf_icon1

 

Отговор на Община Пловдив за събирането на такса битови отпадъци от наематели на общински жилища

 

12.11.2013 г.

 

Абсолютната погасителна давност за данъци и такси е 10 години и е предвидена в чл. 171, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, с изтичането на която не могат да се предприемат принудителни мерки по събирането им. Поради това общественият посредник е направил предложение до Община Пловдив, задълженията на граждани – наематели на общински жилища за периода 1995-2001 г., които не са били потърсени от администрацията за този срок, да бъдат отписани от регистъра на данъчно-задължените лица, тъй като това създава за тях определени трудности.

С писмо изх. № 13 РЗК 366(1)/08.11.2013 г. Община Пловдив ни уведомява, че в Дирекция „Местни данъци и такси” са предприети съответни действия относно извършване на проверка за уточняване на размера и лицата, наематели на общински жилища, носители на задължение за такса битови отпадъци, като е изискана информация от ОП „Жилфонд” по определени критерии и параметри. Поради големия обем информация и данни, проверката все още не е приключила, но се очаква Община Пловдив да отпише от регистъра тези данъчно-задължени лица поради погасителна давност.

 

Предложение до Кмета на Община Пловдив за изхвърлянето на лекарства с изтекъл срок на годност

 

 

Повод за предложението са подадени сигнали на граждани, касаещи липсата на регламент за изхвърляне на лекарства с изтекъл срок на годност на територията на Община Пловдив.

В Закона за управление на отпадъците, както и в Наредба № 28/14.12.2000г. на МЗ за условията и реда за унищожаването, преработването и използването за други цели на лекарствата, липсва регламент за места, в които личните лекарствени средства с изтекъл срок могат да се предават или изхвърлят.

Лекарствените продукти, отговарящи на определението „за отпадък” по смисъла на ЗУО, образувани от населението, са част от общия поток битови отпадъци и отговорни за тяхното разделно събиране и последващо третиране са общините, като системата се финансира чрез такса битови отпадъци. Редът и начинът за изпълнение на това задължение може да бъде разписан в общинска наредба, разработена на основание Закона за управление на отпадъците.

Поради липса на ефективна и работеща система за разделно събиране и обезвреждане на отпадъци от лекарства с произход от бита на населението, до влизане в сила на нормативен акт, регламентиращ приемането на такива отпадъци, Общественият посредник предлага:

Община Пловдив да разработи на експертно ниво проект, при който съвместно с фирма-изпълнител, притежаваща разрешение за такъв вид дейност, опасните отпадъци да се събират разделно от домакинствата и след приемането им фирмата да осигурява транспорт и опаковка за безопасно транспортиране до площадката за последващо третиране и обезвреждане (за целта би могло да се заимства опита на Столична община).

В тази връзка събирането на опасните отпадъци от домакинствата като лекарства с изтекъл срок на годност, а също живак и живак-съдържащи уреди, лаково-бояджийски материали, домакински препарати и химикали, мастила, замърсени опаковки и пр., да се осъществява веднъж месечно, по график, в мобилен събирателен пункт на територията на всяко районно кметство.

-        Графикът да включва дата, работно време и местоположение на мобилния събирателен пункт в районните кметства.

-        Графикът да бъде публикуван на сайта на Община Пловдив и на районните кметства.

-        В извънредни ситуации могат да се приемат опасни отпадъци по заявка на Общинския инспекторат (при констатирано наличие на такива около контейнерите за битови отпадъци или на други обществени места).

 

Разработването на такъв проект на територията на община Пловдив би допринесло както за по-добра организация при събирането на опасните битови отпадъци от една страна, така и за по-голяма безопасност на населението от друга. И в същото време би ангажирало гражданите не само със съпричастие, а и с активно съдействие за изграждането на ефективна и работеща система за разделно събиране и обезвреждане на отпадъците от лекарства с изтекъл срок на годност. По този начин пловдивчани ще дадат своя принос за чистотата и опазването на градската среда като по-добро място за живеене.

 

Предложение до МЗ и МОСВ за изхвърляне на лекарствата с изтекъл срок на годност

16.08. 2013 г.

В приемната на Обществения посредник на Община Пловдив постъпиха сигнали за липса на регламент и адекватна информираност, касаещи изхвърлянето на лекарствата на гражданите, чийто срок на годност е изтекъл.

В тази връзка бяха обследвани съответните нормативни документи (Наредбата за изискванията на третиране и транспорт на производствените и опасни отпадъци от 1999 г. със забрана за смесване на опасни с неопасни отпадъци; Наредба № 3 за класифициране на опасните отпадъци от 2004 г.; Наредба № 28 за условията и реда за унищожаването, преработването и използването за други цели на лекарствата от 2000 г. и Законът за управление на отпадъците от 2012 г.). В тях липсват указания за изхвърляне на личните лекарствени средства на гражданите с изтекъл срок на годност.

В резултат от последвали срещи и направени запитвания до РЗИ – Пловдив и РИОСВ – Пловдив по проблема, се получиха отговори с формално-описателен характер, без предложения за обективен изход.

А всъщност така, както във всеки търговски обект, където се продават батерии, са осигурени съдове за амортизираните такива – по подобен начин би могло в аптеките да се събират от гражданите лекарствата с изтекъл срок на годност. Необходими са обаче воля и загриженост от страна на институциите, форматирани в съответни нормативи.

С надеждата за по-ефективно опазване на околната среда от една страна и съществуващата институционална неяснота по проблема с лекарствата с изтекъл срок на годност – от друга, дадоха основание на Обществения посредник да направи предложение до Министерството на здравеопазването и Министерството на околната среда и водите за иницииране на законодателна промяна в съответните нормативни документи.


 

За възстановяване и обновяване на парк в район Южен


Общественият посредник на Община Пловдив направи предложение до г-н Валентин Василев, кмет на район Южен, за възстановяване и обновяване на занемарен парк в квартал 95 по плана на квартал „Христо Ботев"- Юг, разположен между улиците „Стефан Стамболов" (изток), ул. „Георги Икономов" (юг), търговски комплекс на ул. „Михалаки Георгиев" (запад) и ул. „Славееви гори" (север).

Част от парка е реституирана през годините, а останалата част е общинска.

Тъй като паркът е публична собственост, Общественият посредник пожела да бъде информиран на какво основание е осъществена реституцията, има ли съдебно решение и други данни от регулационния статут на тази част от парка (от запад).

Състоянието на целия парк е много окаяно – както на западната (реституирана) част, която буквално е заприличала на джунгла, през която е невъзможно да се премине денем, а още по-малко вечер, така и южната – общинска част, която е мръсна, неподдържана, с разбита спортна площадка, има изхвърлени отпадъци от пазара по ул. „Георги Икономов" и др.

Общественият посредник счита, че при добра грижа това изоставено градско пространство би могло да се превърне в приятно място за отдих на живеещите наоколо граждани, които са не по-малко от 2-3 хиляди души.

 
Отговор на предложението Белодробна болница да стане дом за стари хора
pdf_icon1
 

За промяна в Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, за настаняване в общински жилища и продажбата им

3 юли 2013 г.

Общественият посредник на Община Пловдив внесе предложение до Председателя на Общински съвет – Пловдив и Кмета на Община Пловдив за промяна в Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, за настаняване в общински жилища и продажбата им.

В приемната на Обществения посредник на Община Пловдив много често постъпват сигнали от разтревожени граждани, които в продължение на 10 и повече години са живели в общинско жилище заедно с титуляри на наемното отношение, с които са в близка родствена връзка – родители, братя, сестри, внуци.

Поради обстоятелството, че те не фигурират в настанителната заповед, след евентуална смърт на титуляра, с когото наемното отношение се прекратява, тези хора буквално остават на улицата. Те следва да напуснат жилището и ако това не бъде сторено доброволно, срещу тях се издава заповед за освобождаване на общинското жилище. За тази категория хора съществува възможността да кандидатстват и да бъдат включени в списъка по общия ред, но тъй като не могат да представят договор за наем, те не могат да получат съответната група.

Това създава социално напрежение, а в някои случаи и лични драми, защото в по – голямата си част са социално слаби граждани, многодетни семейства и др.

За да се избегнат подобни драматични ситуации, а с оглед и на установяване на по – голяма социална справедливост предлагаме в НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИ НУЖДИ, ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА И ПРОДАЖБАТА ИМ да се внесе нужната промяна към чл. 20 нова ал. 4:

„ В случаите когато титулярът на наемното отношение почине в 3 – месечен срок лицата, които са живели с него в едно домакинство и имат пряка родствена връзка по права линия, както и братя и сестри, да бъдат настанявани в същото жилище, ако отговарят на условията на чл. 17 от Наредбата, след като декларират тези обстоятелства и представят нужните документи в службата по Жилищно настаняване в съответния район на Община Пловдив”.

Това би спомогнало за по – справедливото социално решение на проблема на тази група граждани.

 

Читалищата да не плащат режийни разходи при ползване на общински имоти

25.06.2013г.

Общественият посредник предложи на Кмета на Община Пловдив и на Председателя на Общински съвет – Пловдив да се внесе предложение в Общинския съвет за изменение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чл.44, ал.4, като се предвиди да не се заплащат 3% режийни разноски при безвъзмездното право на ползване в полза на читалищата.

Съгласно Закона за народните читалища - чл. 2 - „Народните читалища са традиционни самоуправляващи се български културно - просветни сдружения в населените места, които изпълняват и държавни културно - просветни задачи.”

Предвид този специфичен статут с параграф 4 /предишен параграф 3/ от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за народните читалища е предвидено на народните читалища по реда на Закона за държавната собственост и Закона за общинската собственост безвъзмездно да се отстъпва правото на ползване върху сградите и другите недвижими имоти, предоставени им до влизане в сила на този закон от държавата и общинските органи за читалищни нужди. Съгласно същия текст отстъпеното право на ползване се погасява с прекратяването на читалището.

Редът за предоставяне за безвъзмездно управление на имоти и вещи- общинска собственост, се определя от Общинския съвет в наредбата по чл. 8 ал. 2 от Закона за общинската собственост.

Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество / НПУРОИ/ - чл. 44/1/ предвижда:

Разпоредителните сделки с имоти и вещни права се извършват въз основа на пазарни оценки, определени по реда на чл.22, ал. 3 от ЗОС, освен ако в закон не е предвидено друго. При разпореждане с имот, физическите и юридическите лица заплащат на общината режийни разноски в размер на 3% изчислени върху данъчната основа, определена по реда на чл. 46, ал. 2, т. 1 от Закона за местните данъци и такси и 20 % ДДС.

Тези „режийни разноски” обаче са непосилни за читалищата, които са на делегиран от държавата бюджет и такива суми в бюджета не са заложени.

Освен това, съгласно цитирания по - горе параграф 4 от Закона за народните читалища, общината е задължена да отстъпи правото на ползване върху сградите и имотите, заварени от закона - в този случай не се провежда процедура по избор на имот, преценка дали той е подходящ за нуждите на юридическото лице, оценка на същия и определяне на данъчната основа, тъй като законът предвижда безусловно това да става в полза на читалищата, които са ползвали тези сгради към момента на влизането му в сила.

От тази логика, очевидно са се водили редица общински съвети в страната, тъй като в тези общини подобна такса не се дължи при учредяване вещно право на ползване в полза на читалищата – Варна, Габрово, Ловеч, Стара Загора, Плевен и др.
 

За актуализиране на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж

 

30.05.2013 г.

 

Общественият посредник на Община Пловдив изпрати предложение до министъра на труда и социалната политика и до Комисията по социална политика към Народното събрание за актуализиране на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж. Повод за това е подаден сигнал в приемната на Обществения посредник, касаещ приравняване с минималната работна заплата при пенсиониране на група авторитетни журналисти, работили в ликвидирания през 1992 г. вестник „Отечествен глас”.

Проверките в „Архивно стопанство” на РУ „СО” Пловдив и в Териториална дирекция „Държавен архив” показват наличност само на разчетните платежни ведомости за периода 01.01.1992 г. до 31.05.1996 г. Липсват платежните ведомости за периода 1986 г. до 1992 г., поради което журналистите не могат да получат и да представят в Национален осигурителен институт (НОИ) необходимите документи УП-2 и УП-3 за пенсиониране.

По сегадействащата Наредба цитираният период се признава за трудов стаж и тъй като не може да се посочи доход, съобразно който да се определи коефициента им при определяне размера на пенсията, се взема като базова минималната работна заплата за страната през този период, макар че журналистите притежават редовно заверени трудови книжки, в които месечните възнаграждения са отразени.

Казусът на жалбоподателите се рамкира в текстовете на чл. 40, ал. 5 и ал. 6 на сегадействащата Наредба за пенсиите и осигурения стаж, както следва:

Ал. 5 „В случайте, когато документите по ал. 3 липсват, осигурителите или техните правоприемници по изключение могат да издават удостоверения за осигурителен стаж и трудово възнаграждение или за осигурителен доход и въз основа на други автентични документи, щом те съдържат достатъчно данни за осигурителния стаж и за осигурителния доход”.

Ал. 6 „Когато няма данни за трудово възнаграждение, в издаваните документи за пенсиониране се посочва минимална работна заплата за страната за съответния период, а за времето след 31 декември 2002 г. – минималния месечен осигурителен доход за работниците и служителите и за лицата, работещи по договори за управление и контрол на търговски дружества.”

Подобен проблем имат не малко граждани, чиито законни права и интереси са накърнени.

В тази връзка Общественият посредник на Община Пловдив предлага на Министерството на труда и социалната политика и Комисията по социална политика към Народното събрание на РБ да се възложи експертно обсъждане и анализиране на този и подобни казуси, с оглед актуализиране на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж.


 


 
« НачалоПредишна123СледващаКрай »

Страница 2 от 3
button_red
loader
logo-PLOVDIV2019гр. Пловдив, ул. "Авксентий Велешки" 20, ет. 1

тел. 032/600 554; e-mail: ombudsman@plovdiv.bg , ombudsman.plovdiv@abv.bg