munpld-logo
ombudsmansofialogo

За промяна в Общите условия на ЕВН България във връзка с неправомерното прекъсване електроенергията на потребителите

 

С Общите условия на договорите за пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа на „ЕВН България Електроразпределение” АД, одобрени с решение № 04-014/10.05.2008 г. на ДКЕВР, чл. 10 от същите предвижда „ЕВН Електроразпределение има право – т. 4. Да преустановява или ограничава преноса на електрическа енергия до обекта на Клиента при спазване на тези Общи условия и действащото законодателство”.

Тази формулировка е неточна, тъй като препраща най-общо към „действащото законодателство” без конкретно да се сочи законов текст, и сериозно уврежда законните права и интереси на редовните потребители.

В практиката има случаи, когато в резултат на стари, непогасени единични сметки от наследодателя или банката при използване на разплащателни сметки, се прекъсва ел. захранването на майки с малки деца или възрастни хора, без да им се отправи предупреждение за това. Не са малко случаите, когато гражданите са отправили молба за разсрочване на прекомерно големи сметки ( за м. декември 2012 г. – м. януари 2013 г.) и след последващ, чисто формален отговор, без да се направи нужната проверка, незабавно се изключва ел. захранването (много често и преди да получи отговор).

Това създава у гражданите напрежение и поражда силно обществено недоволство, което намира израз в граждански протести на улицата.

Независимо от това, съдебната практика приема, че продажбата на електроенергия се подчинява на общите правила на договора за продажба, като купувачът дължи заплащането на продажната цена за реално представена стока. Оспорването относно реално предоставената стока (електроенергия) задължително следва да бъде проверено преди прекъсването, а самото прекъсване да се осъществи при спазване на общите правила на Закона за задълженията и договорите.

Общественият посредник на Община Пловдив счита, че цитираната разпоредба на Общите условия на „ЕВН България Електроразпределение” АД противоречи на други разпоредби на гражданското законодателство и накърнява правата на гражданите. В тази връзка предлага на г-н Константин Пенчев - Омбудсман на Република България и на г-н Веселин Златев – председател на Комисията за защита на потребителите да сезират Държавната комисия за енергийно и водно регулиране за евентуална отмяна или промяна на разпоредбата по начин, който да съответства на социалната справедливост и потребностите на гражданите от електроенергия за задоволяване на минималните им жизнени нужди.

 

Преустройство на Белодробна болница в Дом за стари хора


Общественият посредник на Община Пловдив внесе предложение до Председателя на Общински съвет – Пловдив и Кмета на Община Пловдив за преустройство на Белодробна болница в Дом за стари хора.

С Решение № 87, Протокол № 5 от 21.03.2013 г. на Общински съвет – Пловдив, е взето решение за прекратяване дейността на Специализирана болница за пневмофтизиатрични заболявания за активно лечение „Д. П. Кудоглу” ЕООД, намираща се на бул. „Цариградско шосе” 108, чрез ликвидация след даване съгласие от страна на Министерството на здравеопазването за преустановяване на лечебната дейност, като тази дейност се прехвърля в новоизграденото отделение на УМБАЛ „Св. Георги” – гр. Пловдив.

Решението породи дискусии относно бъдещето на този общински имот.

В тази връзка Общественият посредник на Община Пловдив предлага свое виждане относно евентуалната съдба на тази сграда и прилежащия терен.

В град Пловдив съществува остра нужда от нов Дом за стари хора. Сега съществуващият „Св. Василий Блажени” на ул. „Коматевско шосе” има ограничен капацитет от около 200 места и не може да поеме всички желаещи. Според публикации в медиите, трябва да се чака 3-4 години, за да бъде настанен там следващият кандидат (евентуално ако някой се спомине и освободи място).

Сградата на бившата Белодробна болница би могла да се адаптира или дори да се построи нова, която да изпълнява тази остра социална нужда.

Предвид изложените съображения Общественият посредник на територията на Община Пловдив отправи към Председателя на Общинския съвет – Пловдив и към Кмета на Община Пловдив следното предложение:

След преустановяване лечебната дейност на Специализирана болница за пневмофтизиатрични заболявания за активно лечение „Д. П. Кудоглу” ЕООД сградата да се преустрои в Дом за стари хора за задоволяване на социалните нужди на гражданите на Община Пловдив.

 

Предложения, изготвени на основание чл. 16, т. 4 от Правилника за организацията и дейността на Обществения посредник на територията на Община Пловдив към:

.

І. Общински съвет – Пловдив

1.Общинският съвет да подготви и приеме Наредба за предоставяне на прилежаща земя – частна общинска собственост към сгради – етажна собственост, в квартали с комплексно застрояване за поддържане и използване от съответната етажна собственост при съобразяване с изискванията на Закона за управление на етажната собственост и издадената от Министъра на регионалното развитие и благоустройството Наредба № 6 от 18 септември 2009 г. за определяне на прилежащата площ към сгради в режим на етажна собственост в квартали с комплексно застрояване.

2.С Решение № 223, взето с Протокол № 15 от 16.06.2011 г. на Общински съвет – Пловдив, е приета „Актуализация на Програмата за подобряване качеството на атмосферния въздух на територията на Община Пловдив” и План за действие към нея за периода 2011 г. – 2013 г.

Необходимо е преди изтичане на срока да се разгледа изпълнението на Програмата и Плана към нея и се набележат ефективни мерки за качеството на атмосферния въздух в Община Пловдив.

3.Да се приеме евентуално изменение на транспортната схема, като се предложи отсечката на околовръстното шосе от Асеновградско шосе до разклона за град Съединение да стане част от градската схема (да се извади от Републиканската) и да се ползва без винетен стикер (много граждани ползват магазините и складовете, които са разположени там).


ІІ. Община Пловдив

1.В инвестиционната програма на Община Пловдив да се обезпечат и маломерни жилища за социално слаби наематели, с оглед по-леката им поддръжка.

2.Акцент при атестирането на просветни и болнични звена на територията на град Пловдив да бъде мобилността при съфинансиране по европроекти за модернизиране на материалната база.

3.С оглед намаляване поводите за безпокойство в учителските среди са необходими корекции в управлението и в психоклимата на просветните структури, както и въвеждането на стимулиращи фактори за насърчаване на младите учители (до 30 години).

4.С оглед оптимизиране на трафика в града е удачно монтиране на пешеходни пасарелки (например на булевардите „Княгиня Мария Луиза”, „Цариградско шосе”, „България” и „Васил Априлов”).

5.В издаваните административни актове да се указва срокът за обжалване пред съответни институции и съда.

6.Публичният характер на обществената информация изисква една по-достъпна система за информираност на гражданите чрез сайта на Община Пловдив, в т.ч. с включване и на рубрика на Обществения посредник.


ІІІ. Районни администрации

1.Да се популяризират по квартали действията, произтичащи от влезлия в сила на 01.01.2013 г. Закон за управление на отпадъците.

2.При картотекиране в районните кметства на граждани в неравностойно положение за настаняване в общинско жилище да се посочва и потребността от ниска етажност на жилището.


ІV. ОП „Чистота”

1.Динамизиране на графика за обеззаразяване на контейнерите за смет (от м. май до м. октомври) – веднъж седмично през топлите месеци.

 

.

Предложения към ЕВН България от проведената на 27.03.2013 г. открита работна среща на тема „В търсене на възможния баланс на интересите между ЕВН и потребителите”


След обсъждането и изказаните становища от участниците по отделните модули бяха изведени и обобщени следните предложения към ЕВН България:

1. Общественият посредник на Община Пловдив препоръчва на ЕВН България да разработи механизъм за сключване на индивидуални договори, като се отчитат особеностите на етажната собственост, съобразявайки се с изискванията на Закона за управление на етажната собственост;
2. Препоръчва се експериментално сключване на индивидуални договори в сгради с вертикална инсталация за топлоснабдяване – санирани и несанирани (например в жк „Тракия”), което да се обсъди с ръководството на район „Тракия”;
3. Да се преразгледат и конкретизират Общите условия на договорите за пренос на ел. енергия и топлоснабдяване, като се избегнат неравноправните клаузи;
4. Препоръчва се разработване на правила за реда на подмяна и профилактика на електромерите при двустранно участие на страните;
5. Препочва се в Общите условия на договорите необходимостта от изрична клауза за условията за прекъсване на електрозахранването в етажната собственост;
6. Да се дава широка обществена гласност за всички нововъведения в практиката на ЕВН България, включително на Общите условия на договорите.
7. Да се организира периодична приемна за гражданите в Централа 1 на ЕВН България за нерешените или трудно решими случаи, представени от гражданите.
8. Да се прецизират по брой и размер преписките за несъбрани вземания и след индивидуална преценка се вземе решение кои от тях могат да се отнесат в загуба на дружеството. 

За събирането на такса битови отпадъци от наематели на общински жилища

.

В приемната на Обществения посредник на Община Пловдив постъпиха сигнали от граждани, че в масива на Община Пловдив, Дирекция „Местни данъци и такси” са налични задължения на граждани – наематели на общински жилища за периода 1995 г. – 2001 г., които не са били потърсени от администрацията за период повече от 10 години.
Тези задължения са погасени по давност, съгласно чл. 171, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс с изтичането на абсолютна 10 годишна давност и не могат да бъдат събрани принудително от гражданите. Още повече че липсват данни те да са били своевременно уведомявани, което създава у тях чувство за недоволство и несправедливост спрямо останалите граждани.
Ето защо, на основание чл. 2 от Правилника за организацията и дейността на Обществения посредник на територията на Община Пловдив и във връзка с чл. 173 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс отправям до Общински съвет – Пловдив и до Община Пловдив следното ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
1. Да се отпишат от регистъра на данъчно-задължените лица вземанията на гражданите – наематели на общински жилища за периода 1995 г. – 2001 г. като погасени по давност. Точният размер и уточняване на лицата да се извърши съвместно от Дирекция „Местни данъци и такси” при Община Пловдив и ОП „Жилфонд”.
2. Да се потърси персонална отговорност от длъжностните лица допуснали горното.


 

За освобождаване от такса битови отпадъци на собственици на имоти в кв. Столипиново


В приемната на Обществения посредник на Община Пловдив постъпиха сигнали от граждани, собственици на имоти на ул. „Шумен", кв. „Столипиново". Гражданите сигнализират, че роми са построили незаконно върху техните имоти повече от 100 къщи, които обитават със семействата си.

Въпреки многократните усилия на собствениците да ползват имотите си, това не е възможно от години. Гражданите желаят да им се изкупят или да получат в замяна други общински имоти, които да ползват ефективно, както и да бъдат освободени от заплащането на такса битови отпадъци, тъй като са възпрепятствани да ползват имотите си.

Искането е справедливо и би трябвало да бъде подкрепено от органите на местното самоуправление и местната администрация.

В тази връзка и в изпълнение на чл. 2, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Обществения посредник на територията на Община Пловдив правя следното предложение към Община Пловдив:

Да се подготви и внесе ПРЕДЛОЖЕНИЕ в Общински съвет – Пловдив за освобождаване от заплащане на такса битови отпадъци на собственици на имоти в кв. Столипиново, които не могат да ги ползват, поради присвояване от други граждани. В този и подобни случаи такса смет следва да се заплаща от ползвателите на имота, а не от собствениците.


 

.

За определянето на такса битови отпадъци на територията на Община Пловдив

.

Както в публичното пространство, така и в приемната на Обществения посредник на Община Пловдив постъпиха сигнали относно определянето на данък сгради и такса смет за 2013 г. С Решение № 503, взето с Протокол № 22 от 20.12.2012 г. е приета Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето размера на местните данъци на територията на Община Пловдив, а с Решение № 506, взето с Протокол № 22 от 20.12.2012 г. е приета План-сметката за приходите и разходите за поддържане на чистотата, сметосъбирането и сметоизвозването за 2013 г. и определяне на промилите за облагане с данък сгради и такса за битови отпадъци.
При определянето на данъка върху сградите водещ принцип е това да става върху данъчната оценка на имота, която се определя въз основа на подадените от гражданите декларации (чл. 14 от Закона за местните данъци и такси). При определянето на таксата за битови отпадъци принципът е съвършено друг. Тя се определя в левове според количеството на битовите отпадъци (чл. 67 от Закона за местните данъци и такси).
Този принцип, обаче, последователно и от години се пренебрегва от местния парламент в ущърб на гражданите, като таксата се определя съобразно данъчната оценка на имота.
В тази връзка и в изпълнение на чл. 16, т. 4 от Правилника за организацията и дейността на Обществения посредник на територията на Община Пловдив правя следната ПРЕПОРЪКА към Община Пловдив и Общински съвет - Пловдив:
Необходимо е да се разработи методика, чрез която да е възможно определянето на количеството отпадъци, които един средностатистически гражданин изхвърля и тази методика да намери приложение при определянето на таксата за битови отпадъци за 2014 г.

 

Публикация на в. Марица: "Омбудсманът: Колкото боклук изхвърляме, толкова ще е таксата!"


 

Случаят с младия учител Христо Данев

Становище на омбудсмана на Пловдив

.

Предложих посредничество и помощ за разрешаването на този проблем, надхвърлил обичайните трудово-правни взаимоотношения работодател-служител, превърнал се в обществен скандал. Имах доброто желание да проведа разговори със страните и да опитам сближаване на позициите. Позитивен резултат би могъл да бъде постигнат, ако се направят компромиси и от двете страни. Възстановяването на работа на Христо Данев изглеждаше вероятно и постижимо, имайки предвид изказванията на младия учител в медиите и възможността директорката да отмени заповедта за неговото освобождаване.

Проведох индивидуални разговори с директорката Соня Киркова и Христо Данев, а също и среща с учителския колектив на Хуманитарна гимназия „Св. Св. Кирил и Методий". Г-жа Киркова беше склонна на отстъпки, но изненадваща съпротива срещнах от колектива. Присъстваха около 60 учители, сигурно половината от тях се изказаха. Те смятат, че е пристъпил границата на морала. И че отстраняването му от работа е напълно заслужено. Бяха обидени и огорчени от отношението на медиите, затова, че са преекспонирали проблема и са уронили техния престиж и престижа на гимназията, че никой не е разговарял с тях. Други не виждаха в този случай нито скандал, нито казус - няма отстраняване от работа, Данев си подал молбата за напускане и работодателят я приел. Не виждаха и страни в конфликта - за тях нямаше конфликт. Нещо повече, някои заявиха, че ако Данев се върне, те ще напуснат. Има такива заявления, депозирани при директорката. С две думи – неприязън и нетърпимост. Не чух нито едно мнение в защита на техния млад колега.

Дадох си сметка, че връщането на Данев в този колектив е изгубена кауза. Или залагане на нова бомба, която рано или късно ще гръмне.

Така и посъветвах Данев при нашата последваща среща – да не се връща. Изразих съжаление, че не съм успял да постигна позитивен изход.

Макар че, кой знае, може би точно това решение е позитивно...


 
« НачалоПредишна123СледващаКрай »

Страница 3 от 3
button_red
loader
logo-PLOVDIV2019гр. Пловдив, ул. "Авксентий Велешки" 20, ет. 1

тел. 032/600 554; e-mail: ombudsman@plovdiv.bg , ombudsman.plovdiv@abv.bg