munpld-logo
ombudsmansofialogo

Трудов стаж и трудова книжка

 

Установяването на трудов стаж става с трудова книжка. В нея работодателят вписва датата на постъпване и датата на напускане на предприятието, продължителността на трудовия стаж, длъжността и размера на получаваното възнаграждение, основанието за прекратяване на трудовия договор.

По сигнал на гражданката П. Н., която твърди, че при напускане на работа работодателят не е предал трудовата й книжка, отправихме сигнал до Инспекцията по труда – Пловдив, която е компетентният орган в такива случаи. Какво се случва при такива обстоятелства?

При прекратяване на трудовото правоотношение работодателят е длъжен да впише в трудовата книжка данните, свързани с прекратяването и да я предаде незабавно на работника или служителя. Ако трудовата книжка бъде изгубена по вина на работодателя, по искане на работника или служителя се издава нова трудова книжка от Инспекцията по труда. В този случай работодателят представя на Инспекцията по труда необходимите данни от предишните работодатели (чл. 350 от КТ).

В случаите, когато трудовата книжка бъде изгубена по вина на работника или служителя, Инспекцията по труда му издава нова трудова книжка въз основа на представени от работника или служителя достоверни данни. В случаите, когато работникът или служителят не разполага с достатъчно данни за продължителността на трудовия си стаж, той може да се обърне към Районния съд по местоживеене с иск за установяване на това обстоятелство. Тези дела са безплатни и приключват в кратки срокове. Необходимо е да се знае, обаче, че размерът на получаваното възнаграждение не може да бъде установяван по този ред, а само чрез данни от платежните ведомости на предприятието, които се съхраняват 50 години.

 

Плащане за сградна инсталация

 

Често към нас се обръщат граждани с въпроса защо следва да заплащат суми за сградна инсталация, в случай, че радиаторите им са отрязани (или свалени). В тези случаи, съгласно чл. 153, ал. 6 от Закона за енергетиката (изм. бр. 74/2006 г.) потребителите в сграда – етажна собственост, които прекратят топлоподаването към отоплителните тела в имотите си, остават потребители на топлинната енергия, отдадена от сградната инсталация и от отоплителните тела в общите части на сградата. Поради това, топлинният счетоводител начислява и разпределя за конкретния имот енергия, отдадена от сградната инсталация и от отоплителните тела в общите части на сградата. Щранг-лирата е отоплително тяло, общо за всички апартаменти по вертикалата на сградата и не позволява поставяне на уред за индивидуално отчитане на енергията. Енергията, отдадена от това тяло е енергия за отопление и се начислява само за конкретните имоти, в които функционират щранг-лирите.

 

Задължения с изтекла давност към мобилните оператори

 

По сигнал на гражданка е получен отговор от „Виваком” АД за уреждане на задължения по сключен и прекратен в миналото договор. Давността за търсене на тези суми е 3 години, но следва да изтъкнем важността на правилото „Давността не се прилага служебно”, т.е. нито фирмата, нито Вие можете без съдебна намеса да се позовете ефективно на това обстоятелство.

Нужно е да се обърнете към Районен съд – Пловдив с искане да признае по отношение на доставчика на услугата, че вземането е погасено по давност. По същия начин следва да процедирате, ако вземането е било прехвърлено на друга фирма за събиране, като в случая уведомяването по телефон не може да породи никакви правни последици.

 
« НачалоПредишна1234567СледващаКрай »

button_red
loader
logo-PLOVDIV2019гр. Пловдив, ул. "Авксентий Велешки" 20, ет. 1

тел. 032/600 554; e-mail: ombudsman@plovdiv.bg , ombudsman.plovdiv@abv.bg