Какво е Обществен посредник?

Какво е Обществен посредник?

 • Общественият посредник е застъпник за правата на хората и защитник на обществения интерес. Той се избира от Общински съвет – Пловдив за срок от четири години.
 • В дейността си е независим и се подчинява само на Конституцията, законите на Република България и наредбите на Общинския съвет.

Какво прави Общественият посредник?
Общественият посредник защитава правата и интересите на гражданите при:
 • Неправомерни административни действия като:

–    Несправедливост

–    Дискриминация

–    Злоупотреба с власт

–    Отказ за предоставяне на инфорамация

–    Ненужно забавяне на отговор

–    Липса на отговор

 • Лошо изпълнение на „обществени услуги”, които са:

–    Образователна, здравна, социална

–    Водоснабдителна и канализационна

–    Топлоснабдителна и електроснабдителна

–    Телекомуникационна

–    Търговска и строителна

–    Дейност по охрана, транспорт и безопасност на движението и пр.

 • Проявява коректност към страните по сигналите, като ги уведомява за намеренията и действията си, изслушва ги и отчита съображенията им. Предоставя и възможности да преразгледат или променят собствените си позиции.

Запазва дискретност за имената на лицата по разглежданите случаи и за други данни с конфиденциален характер.

Как работи и какви сигнали разглежда Общественият посредник?
Общественият посредник:

 • Посредничи между органите на местното самоуправление и местната администрация и засегнатите лица за отстраняване на допуснати нарушения;
 • Прави предложения и препоръки за отстраняване условията, които създават предпоставки за нарушения на правата и свободите на гражданите;
 • Уведомява органите на МВР или на прокуратурата, ако има данни за извършено престъпление;
 • Търси съдействие от държавни и други органи и организации.

Приема и разглежда жалби и сигнали отнасящи се до:

 • Административно-техническо обслужване на населението;
 • Нарушаване на изискванията за законосъобразност и правилност на административните актове и действията на местните органи;
 • Неспазване на процедури за издаване на административни актове и предоставяне на административни услуги;
 • Предоставяне на невярна информация;
 • Нарушаване правото на достъп до информация;
 • Проява на некомпетентност, недобросъвестност, мудност и незачитане достойнството на гражданите;
 • Трудово-правни казуси;
 • Сметоизвозване и чистота на улиците;
 • Екологични проблеми.
Какви сигнали не приема и не разглежда Общественият посредник?
Не се разглеждат сигнали, отнасящи се до:

 • Проблеми, възникващи от частни взаимоотношения между граждани или роднински конфликти и спорове;;
 • Проблеми, по които има заведено съдебно дело или влязло в сила съдебно решение;
 • Анономни сигнали, както и такива за нарушения, извършени преди повече от две години

Общественият посредник не може да представлява гражданите пред съда и да води съдебни дела от тяхно име.

Пред кого се отчита Общественият посредник?
 • Общественият посредник носи отговорност за своята работа пред гражданите на Община Пловдив и Общинския съвет, като орган на местното самоуправление.
 • Общественият посредник представя в края на шестия месец анализи за постъпълите жалби и сигнали до Общинския съвет и Кмета на Община Пловдив.
 • Общественият посредник представя годишен отчет за дейността си.
 • Анализите и отчетите са публични и са на разположение на гражданите.
Как се подават сигнали до Обществения посредник?

 • Лично, в приемната на адрес: ул. „Авксентий Велешки” 20, ет. 1, стая № 104

–   понеделник и вторник: от 9,00 до 13,00 ч.

–   четвъртък и петък: от 12,00 до 16,00 ч.

 • По пощата на адрес: 4000 Пловдив, ул. „Авксентий Велешки” 20, ет. 1
 • По тел.: 032/600 555 и 032/600 563