Правомощия

Общественият посредник на териториятана Община Пловдив работи с Правилник, чрез който:

ИМА ПРАВОМОЩИЯ И МОЖЕ

да приема жалби и сигнали от физически и юридически лица срещу незаконосъобразни актове и действия на органите на общинската и районните администрации за нарушаване на правата и законните им интереси в сферата на образованието, здравеопазването, социалните дейности, незаконното строителство, транспорта и безопасността на движението, обществения ред и сигурността, сметоизвозването и чистотата, търговската дейност, регистрацията на търговски обекти, издаването на лицензи и разрешителни за търговия и услуги.

НЯМА ПРАВОМОЩИЯ И НЕ МОЖЕ

да приема жалби и сигнали, които се отнасят до личния живот на гражданите, домашно насилие, междусъседски отношения, търсене на работни места и при съдебни процедури, включително съдебно изпълнение.