Алгоритъм на поведение

0
1625

на пловдивчани, кореспондиращ с ЕВН България Топлофикация ЕАД

в навечерието на отоплителния сезон 2008/2009 година

Разработката на Обществения посредник е основана на

Закона за енергетиката и Наредба № 16-334 от 06.04.2007 г.

на Министерството на икономиката и енергетиката

С наближаването на отоплителния сезон сред потребителите на топлинна енергия се пораждат множество въпроси, отговор на които трябва да се търси от производители и топлопреносители на енергията (знайно за всички ни е, че се търси отговор от монополна организация и отговорите са еднозначни).

Какво все пак трябва да знае всеки наш съгражданин, за да упражни законните си права, което е и мотив, даващ основание за настоящата публикация.

НА ПЪРВО МЯСТО: условията за предоставяне на топлинна енергия (от 1 октомври до 30 април) и то когато средната денонощна температура на външния въздух в три последователни дни е по-ниска от +12°С, съобразено с дългосрочната прогноза за следващите 7-10 дни.

НА ВТОРО МЯСТО: присъединяването на потребители, ползващи топлинна енергия за битови нужди се извършва чрез писмено заявление при общи условия

1. Заявлението се подава от упълномощен представител на собствениците или на титулярите на вещно право на ползване за сгради – етажна собственост

1.1. Към заявлението се прилага решението на общото събрание на собствениците или на титулярите на вещно право на ползване като:

  • Решението на общото събрание следва да съдържа, освен кворума

Ø  данни за упълномощеното лице, което ще представлява лицата пред топлопреносното предприятие

Ø  реда за разпределение и начина на заплащане на топлинната енергия, отдадена от сградната инсталация

Ø  разходите за отопление на общите части на сградата, в случай на изключение от общите правила

Ø  дяловото разпределение на топлинна енергия между потребителите в сграда – етажна собственост

НА ТРЕТО МЯСТО: Разпределението на топлинната енергия между потребителите в сграда – етажна собственост се извършва от топлопреносното предприятие или от доставчика, когато:

1. Не съществува техническа възможност за прилагане системата за дялово разпределение, сградната инсталация за отопление е еднотръбна, проточна, лъчиста, конвекторна, смесена и др.

2. В сгради – етажна собственост, в които потребителите не са изпълнили задълженията си по чл. 153, ал. 1 от Закона за енергетиката, като в тези случаи топлинната енергия се разпределя по реда на т. 9 от приложението към закона.

НА ЧЕТВЪРТО МЯСТО: Общото събрание на етажната собственост има правомощия да взема решения за:

1. Избор на доставчик на топлинната енергия;

2. Избор на лице по смисъла на Закона за енергетиката за извършване на дялово разпределение на топлинна енергия;

3. Избор на упълномощен представител на потребителите, който да ги представлява;

4. Отоплението на общите части и сградата;

5. Избор на лице, което да бъде инструктирано и обучено за действия при аварийни ситуации и което да съхранява ключа на абонатната станция.

Изключително важно е изборът на тези лица да се удостоверява пред топлопреносното предприятие с протокол на общото събрание, в който всички присъстващи изписват трите си имена и полагат подписи.

Договорът между топлопреносното предприятие или доставчика и лицето по чл. 139б от Закона за енергетиката за извършване на дялово разпределение на топлинната енергия се сключва при Общи условия, одобрени от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране.

Съгласно чл. 70 от Наредбата, количеството топлинна енергия отчетено по топломера в сграда – етажна собственост, включително и за имотите на потребителите без уреди за дялово разпределение и/или тези с демонтирани отоплителни тела се разпределя съгласно методиката към Наредбата.

Рекламации за отчет на показанията на уредите и разпределението на енергията за предходен период се разглеждат, ако са подадени в 30-дневен срок след получаване на изравнителната сметка от потребителите.

При дялово разпределение прогнозният дял на топлинна енергия за отопление на отделен имот се определя въз основа дела на топлината за отопление на имота спрямо обата топлина за отопление на имота спрямо общата топлина за отопление на сградата за предходен отоплителен период и се начислява ежемесечно през отоплителния период.

Изравняването на действително потребеното количество топлинна енергия за периода се извършва най-малко веднъж годишно.

Собствениците и/или титулярите на вещно право на ползване в сграда – етажна собственост са длъжни:

  • Да монтират средства за дялово разпределение на пломбираните отоплителни тела в имотите си; При неизпълнение след 01.10.2007 г. пломбираните отоплителни тела се приравняват на отоплителни тела без уреди;
  • Да монтират водомери за гореща вода на всички отклонения към имота си от сградната инсталация.

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дълбокото ми убеждение като Обществен посредник е, че с недвусмисления алгоритъм в настоящото изложение може да се намали значително индикираното недоволство и в значителна степен да се облекчи партнирането.

Юлия Юрдекова

Обществен посредник на

Община Пловдив