Анкета за дискотеките и нощните клубове в Пловдив

0
2000

ИНИЦИАТИВА
НА ИНСТИТУЦИЯТА „ОБЩЕСТВЕН ПОСРЕДНИК“
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА АНКЕТА СРЕД СТУДЕНТИ И УЧЕНИЦИ,
ПРОВОКИРАНА ОТ НЕДОВОЛСТВО В УСТНИ И ПИСМЕНИ СИГНАЛИ НА ГРАЖДАНИ,
КАСАЕЩИ РЕЖИМА НА РАБОТА НА НОЩНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ И ДИСКОТЕКИ В ПЛОВДИВ
В приемната на Обществения посредник постъпват писмени и устни сигнали от граждани за нарушаване съня и спокойствието им, поради притеснителен шум от дискотеки и нощни заведения. В съдържанието на тези сигнали се откроява недостатъчна ангажираност от страна на РИОКОЗ и органите на МВР, до които са адресирани подобни сигнали. Нерешен докрай остава и въпросът с „крайния” час за работа на заведенията. Недостатъчно са ангажирани в тази посока собсвениците, респективно наемателите на увеселителните заведения. Младите хора, от своя страна, изразяват недоволство от режима на работа на нощните заведения.

Като граждани – и родители същевременно аз и екипът ми – имаме лични впечатления от не дотам коректно отношение на собствениците (наемателите) спрямо младата пловдивска генерация, на която не винаги се обезпечава: добра вентилация и климатизация в дискотеките; достатъчно разнообразие в жанровото предлагане на музика (най-вече със завишени децибели); в недостатъчна степен е помислено за младите клиенти, които са непушачи; предлагане на некачествени напитки и пр.

След изпращаните от нас писма до РИОКОЗ, в които се застъпваме за граждани, изложени на тормоз от шум – както от заведенията, така и от монтираните на фасадите климатици, хладилни съоръжения, вентилационни и аспирационни уредби – в получаваните отговори се твърди, че шумът от тях отговаря на допустимите норми; не сме сигнализирани също за адекватно съставени предписания и актове?!..

Тази анемична „резултатност” провокира идеята да съставим и размножим анкета сред масовите посетители в нощните заведения – студенти и ученици от горен курс, а именно в 6 ВУЗ-а (от 17 до 27 февруари 2009 г.) и в 18 средни учебни заведения (от 20 до 30 януари 2009 година).

С благодарност за съпричастността на ректорите и директорите на висшите и средни учебни заведения и за отзивчивостта на анкетираните студенти и ученици – общо 1 161 /хиляда сто шестдесет и един/ – предоставяме на вниманието на пловдивчани обобщената анкета.

В процентно отношение информацията, получена от зададените 11 въпроса на анкетираните 1 161 младежи, изглежда както следва:

1. Колко пъти в месеца посещавате дискотека или нощен клуб?

Един/Два 46%

Повече 40%

Не посещават 14%

2. Смятате ли, че дискотеките са разположени на подходящи места в града?

Да 74%

Не 24%

Незнам 2%

3. Смятате ли, че охраната на дискотеките и нощните клубове осигурява пропускателен режим, който гарантира безопасен и контролиран достъп на посетителите?

Да 35%

Не 65%

4. Има ли указания на видно място какво следва да направите в случай на авария?

Да 33%

Не 61%

Незнам 6%

5. Мислите ли, че предлаганите напитки са качествени и безопасни за Вашето здраве?

Да 37%

Не 63%

6. Задоволява ли Ви качеството на предлаганата музика – жанрово разнообразие, ниво и честота на звука и др.?

Да 72%

Не 27%

Незнам 1%

7. Задоволява ли Ви нивото и качеството на поддържаната хигиена на тези места за развлечение?

Да 49%

Не 50%

Горе-долу 1%

8. Необходимо ли е според Вас да има зали за пушачи и непушачи в нощните заведения и клубове?

Да 53%

Не 47%

9. Добра ли е вентилацията или климатизацията в дискотеките?

Да 39%

Не 61%

10. Според Вас шумът от дискотеките пречи ли на живущите около нея?

Да 56%

Не 43%

Незнам 1%

11. Имате ли препоръки към режима на работа и експлоатация на тези заведения?

Да 26%

Не 74%

Анализът от получената база данни показва, че „не от вчера” е налице:
подценяване на проблема с шумовото замърсяване на жизнената среда, както и вентилацията в заведенията.
не са обособени зали за непушачи (с което се вреди на здравето на непушачите).
недостатъчен е контролът за качеството на предлаганите напитки.
в случай на авария, в т.ч. природни бедствия, пожар и пр., в не малко заведения липсват указания.
пропускателният режим не гарантира недопускането на малолетни, лица в нетрезво състояние, както и ограничаване на ситуации, предизвикващи побой.
Препоръки и предложения, за които основания дава обобщената анкета:
Да се разработи съвместна програма между административните общински органи, МВР и РИОКОЗ за предприемане на мерки, касаещи оптималният режим на работа на нощните заведения, а ако има такава – да се популяризира сред гражданите и изпълнява със съответни срокове и отговорници.
Да се изготвят единни норми и равнопоставени изисквания към монтирането на климатици по фасадите на сградите, с оглед както тяхната естетика, така и ограничаване на шума.
Районните кметове да създадат организация за обществен контрол на нощните заведения, привличайки представители на ВУЗ-овете и средните учебни заведения, граждански сдружения, съсловни и други организации, младежки формирования и пр., с оглед адекватна защита на правата и интересите на детската и младежки общности.
В заключение

Институцията „Обществен посредник”, инициирайки провеждането на анкета след получени значителен брой устни и писмени сигнали, оформя и популяризира свое становище, базирано на съответни правомощия. От направените препоръки и предложения може да се търси резултатност чрез солидни и практически обосновани мерки от страна на местните органи на властта в солидарност с добрата воля и съпричастност на собственици, съсобственици и наематели на нощни заведения и дискотеки.

Искаме, така също, пловдивчани да живеят в по-здравословна среда, а децата ни да се прибират живи и здрави по домовете си!..

ЮЛИЯ ЮРДЕКОВА

Обществен посредник

на Община Пловдив
април 2009 година