АНКЕТА за дискотеките и нощните клубове в Пловдив

0
1232

ИНИЦИАТИВА

НА ИНСТИТУЦИЯТА „ОБЩЕСТВЕН ПОСРЕДНИК“

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА АНКЕТА СРЕД СТУДЕНТИ И УЧЕНИЦИ, 

ПРОВОКИРАНА ОТ НЕДОВОЛСТВО В УСТНИ И ПИСМЕНИ СИГНАЛИ НА ГРАЖДАНИ,

КАСАЕЩИ РЕЖИМА НА РАБОТА НА НОЩНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ И ДИСКОТЕКИ В ПЛОВДИВ

В приемната на Обществения посредник постъпват писмени и устни сигнали от граждани за нарушаване съня и спокойствието им,  поради притеснителен шум от дискотеки и нощни заведения. В съдържанието на тези сигнали се откроява недостатъчна ангажираност от страна на РИОКОЗ и органите на МВР, до които са адресирани подобни сигнали. Нерешен докрай остава и въпросът с „крайния” час за работа на заведенията. Недостатъчно са ангажирани в тази посока собсвениците, респективно наемателите на увеселителните заведения. Младите хора, от своя страна, изразяват недоволство от режима на работа на нощните заведения.

 

Като граждани – и родители същевременно аз и екипът ми – имаме лични впечатления от не дотам коректно отношение на собствениците (наемателите) спрямо младата пловдивска генерация, на която не винаги се обезпечава: добра вентилация и климатизация в дискотеките; достатъчно разнообразие в жанровото предлагане на музика(най-вече със завишени децибели); в недостатъчна степен е помислено за младите клиенти, които са непушачи; предлагане на некачествени напитки и пр.

 

След изпращаните от нас писма до РИОКОЗ, в които се застъпваме за граждани, изложени на тормоз от шум – както от заведенията, така и от монтираните на фасадите климатици, хладилни съоръжения, вентилационни и аспирационни уредби – в получаваните отговори се твърди, че шумът от тях отговаря на допустимите норми; не сме сигнализирани също за адекватно съставени предписания и актове?!..

 

Тази анемична „резултатност” провокира идеята да съставим и размножим анкета сред масовите посетители в нощните заведения  – студенти и ученици от горен курс, а именно в 6 ВУЗ-а (от 17 до 27 февруари 2009 г.) и в 18 средни учебни заведения (от 20 до 30 януари 2009 година).

 

С благодарност за съпричастността на ректорите и директорите на висшите и средни учебни заведения и за отзивчивостта на анкетираните студенти и ученици – общо 1 161 /хиляда сто шестдесет и един/ – предоставяме на вниманието на пловдивчани обобщената анкета.

В процентно отношение информацията, получена от зададените 11 въпроса на анкетираните 1 161 младежи, изглежда както следва:

 

1. Колко пъти в месеца посещавате дискотека или нощен клуб?

 
 

Един/Два           46%

 

Повече               40%

 

Не посещават   14%

 
 

2. Смятате ли, че дискотеките са разположени на подходящи места в града?

 
 

Да                       74%

 

Не                       24%

 

Незнам                 2%

 
 

3. Смятате ли, че охраната на дискотеките и нощните клубове осигурява пропускателен режим, който гарантира безопасен и контролиран достъп на посетителите?

 
 

Да                       35%

 

Не                       65%

 
 

4. Има ли указания на видно място какво следва да направите в случай на авария?

 
 

Да                       33%

 

Не                       61%

 

Незнам               6%

 
 

5. Мислите ли, че предлаганите напитки са качествени и безопасни за Вашето здраве?

 
 

Да                       37%

 

Не                       63%

 
 

6. Задоволява ли Ви качеството на предлаганата музика – жанрово разнообразие, ниво и честота на звука и др.?

 
 

Да                       72%

 

Не                       27%

 

Незнам                 1%

 

7. Задоволява ли Ви нивото и качеството на поддържаната хигиена на тези места за развлечение?

 
 

Да                       49%

 

Не                       50%

 

Горе-долу           1%

 
 

    8. Необходимо ли е според Вас да има зали за пушачи и непушачи в нощните заведения и клубове?

 
 

Да                       53%

 

Не                       47%

 
 

9. Добра ли е вентилацията или климатизацията в дискотеките?

 
 

Да                       39%

 

Не                       61%

 
 

10. Според Вас шумът от дискотеките пречи ли на живущите около нея?

 
 

Да                       56%

 

Не                       43%

 

Незнам                 1%

 
 

11. Имате ли препоръки към режима на работа и експлоатация на тези заведения?

 
 

Да                       26%

 

Не                       74%

 

Анализът от получената база данни показва, че „не от вчера” е налице:

  • подценяване на проблема с шумовото замърсяване на жизнената среда, както и вентилацията в заведенията.
  • не са обособени зали за непушачи (с което се вреди на здравето на непушачите).
  • недостатъчен е контролът за качеството на предлаганите напитки.
  • в случай на авария, в т.ч. природни бедствия, пожар и пр., в не малко заведения липсват указания.
  • пропускателният режим не гарантира недопускането на малолетни, лица в нетрезво състояние, както и ограничаване на ситуации, предизвикващи побой.

Препоръки и предложения, за които основания дава обобщената анкета:

  • Да се разработи съвместна програма между административните общински органи, МВР и РИОКОЗ за предприемане на мерки, касаещи оптималният режим на работа на нощните заведения, а ако има такава – да се популяризира сред гражданите и изпълнява със съответни срокове и отговорници.
  • Да се изготвят единни норми и равнопоставени изисквания към монтирането на климатици по фасадите на сградите, с оглед както тяхната естетика, така и ограничаване на шума.
  • Районните кметове да създадат организация за обществен контрол на нощните заведения, привличайки представители на ВУЗ-овете и средните учебни заведения, граждански сдружения, съсловни и други организации, младежки формирования и пр., с оглед адекватна защита на правата и интересите на детската и младежки общности.

В заключение

 

Институцията „Обществен посредник”, инициирайки провеждането на анкета след получени значителен брой устни и писмени сигнали, оформя и популяризира свое становище, базирано на съответни правомощия. От направените препоръки и предложения може да се търси резултатност чрез солидни и практически обосновани мерки от страна на местните органи на властта в солидарност с добрата воля и съпричастност  на собственици, съсобственици и наематели на нощни заведения и дискотеки.

 

Искаме, така също, пловдивчани да живеят в по-здравословна среда, а децата ни да се прибират живи и здрави по домовете си!..

 
 

ЮЛИЯ ЮРДЕКОВА

 

Обществен посредник

 

на Община Пловдив

април 2009 година