Годишен отчет на Обществения посредник за извършената дейност през 2008 г.

0
1862

Съгласно Правилника за организацията и дейността на Обществения посредник на територията на Община Пловдив, отчета на институцията „Обществен посредник“ се изготви на основание чл. 26 и чл. 28, предостави се за становище на Председателя на Общинския съвет, респективно на всички комисии от Общински съветници.

На 26 март 2009 г. на сесия на Общинския съвет отчетът е приет и гласуван с абсолютно мнозинство. Това дава знаков стимул, подкрепящ оформената професионална стратегия за работата на институцията и оцветява „мотивационно” създадената широка палитра от усилия, дейности, инициативи и проверки.
ОБЩЕСТВЕН ПОСРЕДНИК НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ

ОТЧЕТ

за извършената дейност

през 2008 година

изготвен на основание чл. 26 и чл. 28 от Правилника за организацията и дейността на Обществения посредник на територията на Община Пловдив

(Приложение към Решение № 261, взето с Протокол № 18 от 6 октомври 2005 г., изм. с Р. № 529, Пр. № 22 от 18 декември 2007 г., в сила от 18 декември 2007 г., изм. Р.№206, Пр.№12 от 26 юни 2008 г., в сила от 26 юни 2008 г.)

„Работата на омбудсмана е самотно занимание, тъй като основната идея е това да бъде институция с човешко лице, на която гражданите да могат да се оплачат при спор с безликата администрация; омбудсманът е институцията, която не разполага с властови ресурс и няма разписани механизми, с които да принуди съобразяването с нея, освен силата на авторитета, морала и познанието”
Якоб Сьодерман – бивш омбудсман на Финландия и
първи Европейски омбудсман

АКЦЕНТИ
В ПОЛИТИКАТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ПОСРЕДНИК
Човешките права произтичат от морално-етични и обществено политически принципи, които са в основата на обществото. Степента, в която те се установяват, конкретизират и защитават от държавата и създаваният от нея ред, е важен критерий за това доколко идеята за справедливост и равнопоставеност е въплътена в обществения живот.

Правата и достойноството на личността имат своите основания и вън от територията на закона и много често човешките и гражданските представи за справедливост отиват отвън границата на алинеите на закона. От другата страна на тази граница са административният произвол и нарушаването на човешките права.

Посредничеството за постигане на необходимото равновесие между правата на хората и администрирането е в същината на мисията на институцията „Обществен посредник”.

За постигане на това равновесие е необходима и промяна в нагласите и манталитета на всеки администратор, който следва да прави всекидневен нравствен избор при прилагането на „закона”, на „буквата” и „запетаята” на наредбите – така, че те да отговарят на високите повели за порядъчност и справедливост в отношението към гражданите, техните проблеми и техните права.

Неписаните в Правилника правила, които прилага новосъздадената в Пловдив институция, формират една нова величина в пловдивското пространство: една принадена стойност в приложимостта на подходящо поведение спрямо гражданите, включваща:
Балансираност – оценка на всички факти и обстоятелства и разумно претегляне на интересите.
Безпристрастност – липса на каквото и да било предубеждение.
Вежливост и почтеност – отношение, изразяващо уважение и готовност за съпричастност.
Експертен подход – съотносимост по сходство на проблема към съответна система.
Професионално съчувствие (емпатия) – зачитане на персоналната, субективна гледна точка на гражданина.
През 2008 година приемната на Обществения посредник в Пловдив бе посетена от значителен брой граждани.

Към 31 декември 2008 г. във форматизирана бланка са заведени 262 жалби, от които 174 са приключени, а по 88 се работи – респективно се изчаква решаване. В зависимост от тематиката по направления е изготвена таблица (приложение 1). Въведен е и „типов” протокол за хора с увреждания (на зрение, ръце и пр.), затруднени с писането. Тази форма се оказа изключително удачна в „изнесените” приемни, проведени по график в шестте пловдивски кметства по райони.

Въведени са и два вида типови бланки – за устни консултации и за приключени преписки по жалби.

Всички поставени от гражданите писмено или устно проблеми са решавани въз основа на нормативна база; правени са проверки на сигналите „на място”; провеждани са разговори и консултации със съответни специалисти; водена е необходимата кореспонденция.

Не е отказана помощ, съдействие или съвет на нито един гражданин макар, че не малко от поставените проблеми на гражданите са извън компетенциите на Обществения посредник.

Общинската администрация отдели подходящо внимание и грижи за създаване на условия за стартиране и функциониране на институцията на Обществения посредник.

Макар и временна, тясна и нефункционална, разположена на 2 ет. в крило „Общинска охрана” на бившия Партиен дом, в материалната база е доставено всичко необходимо за един офис. Назначените през месец август и месец ноември експерти в институцията, които имат ежедневни задачи и отговорности, са настанени на 12-я етаж (в бивша стая на чистачките).

Депозирана е докладна записка до Кмета и Председателя на Общинския съвет за преместването на целия офис през 2009 година в сградата на бившия Младежки дом, където по принцип му е мястото – с оглед прякото сътрудничество с постоянните комисии и общинските съветници.

Считам също, че се постави солидна основа за функциониране на една нова институция, която се посреща с интерес и надежда сред обществото в нашия град.

Екипът работи организирано и динамично при спазване на задължения и отговорности на всеки един поотделно, водейки активен и ползотворен диалог с всички институции, в т.ч. със средствата за масово осведомяване; подкрепата в дейността по защита интересите на гражданите от тяхна страна е обективна и навременна.
Инструментариумът му има „пожелателен”, а не „задължителен” характер; ако дефинираме и нюансите в ежедневната работа на първо място е диалогът с институциите: диалог, който се води в Пловдив по неписаните правила на застъпничеството, ползвайки стандартни и нестандартни измерители – от личните познанства до формалните такива; от телефонната слушалка до кадифената ръкавица; от писаните правила в Правилника за организацията и дейността на Обществения посредник до вътрешната човешка интуиция.
„Застъпничеството” за хората е „искрено и лично” само ако сме успели и ако сме се научили на победи над собственото си его…

Зад всяка буква, знак и дума в настоящия отчет за 2008 година стои отговорната професионална и житейска позиция на всеки член от екипа.

Като хора, милеещи за хората, ежедневието тръгва от експресни проверки, преминава през търпеливи приемни часове и завършва със старателно премислени стратегии и тактики с посланието на европейците, което за всяко начинание казва: „И нека Бог да ни помага” /за разлика от нашенското „И Бог да ни е на помощ”/…

В тази динамика успяваме да спрем и да докоснем с минута внимание благодарствени писма от наши съграждани и служители от администрацията, в чиято символика се дефинира резултатността от добре свършена работа.

Можем да изпреварим другите общини и да съумеем не само да упражняваме застъпническата си функция, а и да „форматизираме” нашето можене, партнирайки в подходящи европейски проекти. На фона на ширищия се негативизъм и пораженията върху съвестта можем да сътворим заедно форум от експерти, който да прерасне в школа, където:
Да обменяме идеи и намерения;
Да създадем един нов стил на общуване.
В условията на европейското ни членство децентрализацията на управлението се оформя като неотложен императив и като целенасочен процес, който трябва да доведе до пълноценно участие на всички граждани във формирането на обществената политика, позволяваща достатъчно ясен и силен ангажимент на институцията на Обществения посредник. Ангажимент, чийто практически прочит е предвидим, прозрачен и насочен към справедливи обществени очаквания.
АНАЛИЗИ
Анализът на подадените жалби и сигнали от гражданите за шестмесечния период групира основни проблеми (в приложение № 1 са посочени направленията и броя на жалбите по тях), както следва:
1. Устройство на територията; незаконно строителство

Трудно разрешимите проблеми в този сектор се предопределя от настъпилите през последните години бързи промени на кадастралните планове и разработка на подробни устройствени планове, неинформираност, а от там и невъзможността на гражданите да обжалват съответните заповеди и решения; понякога се води битка за всеки квадратен сантиметър и за всяка, т.нар. „допустима грешка”.
1.1. Буди тревога количеството жалби срещу одобряването на проекти и след това въвеждането в експлоатация на заведения с обслужващо предназначение като магазини, заведения за обществено хранене и заведения с производствена дейност. Тези жалби произтичат от това, че тези заведения са източник на шум, а се намират в партерните етажи, в подблоковото пространство или в непосредствена близост до жилищните сгради. Тук основна вина носят за така съгласуваните проекти органите на РИОКОЗ. В ход е одобряването на Наредба (№ 1) за шума от заведенията на Община Пловдив, която ще бъде справедлива мярка спрямо жалбоподателите.
1.2. Разновидност на жалбите, посочени в точка 1.1. са жалбите срещу незаконно строителство. Тези жалби са вследствие на не достатъчно добра синхронизация в работата на общинската и районна администрация с държавния орган – РДНСК гр. Пловдив. На практика страдат гражданите, а проблемите понякога са проточени с години.
Сигнализирали сме ДНСК – София, Кмета на Община Пловдив и Председателя на Общински съвет – Пловдив за трудната комуникативност с г-н Тинко Йорданов, Началник на РДНСК гр. Пловдив.
2. Социална политика

Случаите в тази сфера са разнородни, в голяма степен извън компетенциите на общинската администрация, но засягат гражданите на Община Пловдив (например осигуряването на лични асистенти чрез Дирекция „Социално подпогане” по проект „Социална услуга за качествен живот” по ОП „Развитие на човешките ресурси”).

Преписките с експертите в Община Пловдив се приключват на време и общата констатация е, че се зачита правото на гражданите; нерешен все още е проблемът на граждани за настаняване в общински жилища.

По казуси, които касаят държавни институции, например Министерството на образованието и науката, сме се застъпвали за съответния жалбоподател; сигнализиран е и Националния омбудсман.

3. Здравеопазване

Тематично в жалбите се обособяват проблеми, свързани с производство и снабдяване с определен вид лекарства, за които писмено сме уведомили Националния омбудсман г-н Гиньо Ганев с молба за съдействие.

4. Образование

Субективният подход, предопределен от „прочита” на делегираните бюджети, създава усещане за предубеденост в учителските среди. Дава се предимство на разходите по издръжката на съответните бази, а не се взема предвид „носещата конструкция” от учители и служители, оформящи така необходимия и ценен човешки ресурс в системата на образованието. „Посочена е вратата” за пенсиониране на кадри, инвестирали в себе си ценни знания и умения; съкращавани са професионалист и без нужната мотивираност и индивидуален подход.

5. Транспорт и безопасност на движението

Заради хаотично паркиране на автомобили по тротоарите, граждани сигнализират за нарушени тротоарни настилки; все още автобусните спирки са неугледни и по-възрастните граждани трудно се ориентират в посоките, четейки табелите на автобусите; липсват означения за номерата на автобусите на спирките, особено в крайните квартали; недостатъчно поддържано е маркирането на пешеходните пътеки. В тази посокае назряла необходимостта от цялостна стратегия на Община Пловдив като културна столица.

6. Екологични проблеми

Не малко жалби касаят строителство в междублоковите пространства. Тези жалби са подписани от десетки, а понякога и от стотици граждани, които се жалват срещу „уплътняването” на междублоковите пространства като по този начин се отнемат паркоместа, детски площадки и се унищожава трайна растителност. Този проблем произтича от факта на реституирането на тези пространства и незачитането на становища на съответните специалисти, които вероятно не са търсени при обявяване на заповедите за изменение на квартално застроителния план и подробния устройствен план.

7. Обществен ред и сигурност

Хронични за нашия град са оплакванията за високи децибели от увеселителните заведения, както и за безразборно паркиране на автомобили.

Свободно се разкарват кучета без каишки и намордници, замърсяват се с изпражнения тревните площи; неглижира се заплахата за здравето на гражданите, особено на децата.

8. Топлофикация, Енергоснабдяване

Анализът на жалбите на гражданите в тези направления е лишен от каквато и да е риторика и показва, че съгражданите ни се нуждаят от помощ и съдействие при защита на интересите си пред монополистите, предлагащи една от най-необходимите обществени услуги.

Гражданите сигнализират, че законът се прилага със задна дата за сметките, относно така наречената сградна инсталация, доначисляват се суми за приключени сметки, суми на починали лица, т.е. сметките не съдържат минимално изискуемата информация, необходима на гражданите за ползваната от тях топлинна енергия.

Много остри и нерешени проблеми се натрупват сред живеещите в блоковете – т. нар. „собственици” (ползватели) на етажна собственост – около 70 – 80% от гражданите.

Не се уважават в достатъчна степен и не се изпълват с нужната доза значимост общите събрания на собствениците (ползвателите) на етажна собственост.

Организираната кръгла маса в Пловдив на 6 октомври не доведе до съществен диалог с ЕВН България.Квалификацията за резултатност в този случай е недвусмислена и се нарича „абсолютна незаинтересованост” от страна на топлофикационните дружества. Нещо повече: на срещата бе казано, че парното ще се изключва само при представени протоколи за съгласие на ⅔ от потребителите, но гражданите отново сигнализират в приемната, че въпреки представени протоколи за такова съгласие, парното им е включено от новия отоплителен сезон.

Изключително се заостря негодуванието на гражданите, че така наречените „топлинни счетоводители”, в лицето на различни дружества извършват счетоводни измами при изчисляване сметките на гражданите. При „грамотен прочит” на закона обаче дейността на такива „посредници” може да се осъществява и от самите топлофикационни дружества…

Не само с професионална ангажираност, но и като граждани сме депозирали изложение до Националния омбудсман г-н Гиньо Ганев.

Задълбоченият подход към всеки отделен случай рефлектира основно в националната стратегия по отношение на монополистите в енергетиката и е изцяло зависим от решенията на Народното събрание.

В Националното сдружение на обществените посредници се изготви и подписа декларация, която се връчи на г-н Пирински и се внесе в Народното събрание за разглеждане от правната комисия и комисията по енергетика, т.е. проблемът на пловдивчани вече е поставен за решаване на най-високо държавно ниво.

9. ВиК

Голям брой жалби касаят течове и наводняване на етажна собственост. Тези жалби са вследствие на липсата или лошото функциониране на управителните съвети на етажните собственици, което пък е пряко отражение на липсата на закон за етажната собственост и което оформя т. 10:

10. Етажна собственост

Правилникът за управление, реда и надзора в етажната собственост е твърде „архаичен” – от 1951 г. (налице сега е проекто-закон в Народното събрание). Общи събрания не се провеждат, няма домоуправители, не се познават правомощията и не се съблюдава редът – което утежнява и усложнява съвместното съжителство в блоковете, пораждайки безкрайни спорове: от сметките за парно до тупането на килими.

Може би районните кметове и администрации биха могли да инициират идеи за подобряване на жизнената среда и се възстанови нормалното общуване в тези общности.

Би следвало да се актуализира и Наредба № 1 (в сила от 3 септември 2007 г.) като се детайлизират нарушенията и се предвиди действен механизъм за налагане на санкции в значително по-голям размер от досегашния, в т. ч. чрез алгоритъм за публичност и събираемост на глобите.

От високо държавно ниво имаме уверение, че Законът за етажната собственост „всеки момент” ще бъде приет в Народното събрание и публикуван респективно в Държавен вестник, не по-късно от месец януари 2009 г.

11. Телекомуникации; Мобилни оператори

Постъпили са жалби, свързани с поставяне на антени по покривите на жилищни кооперации и блокове, в които гражданите изразяват опасение от нездравословно облъчване. Крайно време е фирмите, които доставят телекомуникационна услуга да бъдат задължени да се съобразяват с недоволството на гражданите: този проблем касае както нашия град, така и почти всички населени места в страната.

Постъпилите жалби от услугата на мобилни оператори в Пловдив са сред малкото жалби, решавани оперативно и коректно.

ИЗВОДИ

Отчетът за извършената дейност през 2008 г. показва, че институцията на Обществения посредник
се посреща с интерес и надежда от гражданите и обществеността на Община Пловдив.
е натоварена с прекалено много очаквания и се възприема от част от гражданите – особено от граждани в третата възраст – като институция с неограничени възможности, способна да реши това, което никой не е успял да реши.
стилът на поведение, който се налага е максимално близък до очакванията на хората за внимателно, търпеливо и съпричастно отношение към техните проблеми, болки и съмнения.
възможността да се помага, да се въздейства за промяна на стила и съдържанието на дейността на публичните органи на властта, да се спомага за развитие и утвърждаване на активна гражданска позиция и да се защитават интересите на гражданите: мотивира и носи едновременно удовлетвореност от работата.
В частта за мониториг, вътрешен контрол и оценка във всеки европейски проект, по който Община Пловдив работи, екипът на Обществения посредник с компетенциите си може да бъде полезен за просперитета на общината.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
изготвени на основание чл. 16, т. 4 от Правилника за
организацията и дейността на Обществения посредник на
територията на Община Пловдив
към
І. Общинска администрация
1. Популяризиране сред гражданството на етапите и възможностите на електронизацията на общинската администрация и връзките с районните администрации – за по-ефикасен и бърз контрол на административните услуги, предоставяни на гражданите.

2. Осигуряване на самостоятелен модул за електронно деловодство за работата на институцията „Обществен посредник”.

3. Обществено обсъждане на целите и потребностите при подготовката на проектите за усвоявяне на европейските фондове; динамичност на структурите на общинската администрация и публично-частно партньорство в решаване както на големи проекти, така и на конкретни проблеми на гражданите в района и квартала.

4. Утвърждаване на Европейския кодекс за добро поведение на администрацията в стил на поведение и преоценка дейността на всеки служител; дефиниране на персоналната отговорност на всеки служител за действие и бездействие и даване на гласност за наложени административни и дисциплинарни мерки.

5. Създаване на публични регистри: на общинската собственост и отразяване на всички сделки на разпореждане и управление; на концесионираните имоти и нови такива; на обществените поръчки и осъществявания следдоговорен контрол за изпълнението им.

6. Ускоряване децентрализацията на функциите и отговорностите на районните кметове и техните администрации и „инвентаризация” на всички остри проблеми за всеки квартал в района, в т.ч. оповестяване на сроковете за тяхното решаване.

ІІ. Общински съвет
1. Популяризиране на важните за настоящото и бъдещо развитие на Община Пловдив проблеми, заложени в дългосрочното и краткосрочно планиране на работата на Общинския съвет.

2. Реализиране на по-голяма гласност на обществено значимите решения (касаещи наредби, правилници и др.), които пряко засягат гражданите.

3. Приемане на регламент за стимулиране участието на гражданските сдружения, браншовите и бизнесорганизациите във формирането и изпълнението на взетите от Общинския съвет решения.

4. Информиране на обществеността за резултатите от контрола по изпълнение на взетите решения с възможност на заинтересованите лица и гражданите да изразят отношение.

ИНИЦИАТИВИ
НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ПОСРЕДНИК
1. Изготвяне на информационни материали (приложения 3, 4, 5 и 6).
2. Публичен отчет за дейността на Обществения посредник за периода юли – септември 2008 г. (проведен на 11 септември 2008 г.).
3. Кръгла маса по проблемите на гражданите на Пловдив във връзка с обществените услуги от топлопреносното и енергоснабдяващото дружество ЕВН България (проведена на 6 октомври 2008 г.).
4. Изготвяне и разпространение на образователна диплянка в дванадесетте висши училища на територията на гр. Пловдив, презентираща дейността на Обществения посредник на територията на Община Пловдив.
5. Изготвяне, отпечатване и разпространение на информационен материал, съдържащ „Правилник за организацията и дейността на Обществения посредник на територията на Община Пловдив” и „Европейски кодекс за добро поведение на администрацията”.
6. Препратени преписки до Омбудсмана на Република България във връзка с:
6.1. проблеми, възникващи с ЕВН България;
6.2. некоректен подход към вносители на средства за лихвоточки и промяна в закона;
6.3. дискриминационно отношение към З.И.
6.4. отмяна на параграф 4 от Кодекса за социално осигуряване за „тавана” на пенсиите.
7. Насочване на гражданите, претърпели имуществени и неимуществени щети от действия или бездействия на административни органи за търсене на справедливост чрез Административен съд – Пловдив.
8. Работа на Обществения посредник в Националното сдружение на Обществените посредници.
8.1. Участие в Международна конференция в София под председателството на Европейския омбудсман г-н Никифорос Диамандурос.
8.2. Пловдивско домакинство на тридневен семинар на Обществените посредници
8.3. Участие в семинар под патронажа на „Отворено общество” и неправителствена организация „Ига” в гр. Троян
8.4. Участие в Международна конференция в София под председателството на Националния омбудсман г-н Гиньо Ганев и семинар под ръководството на Европейския омбудсман г-н Никифорос Диамандурос (с участието на Холандския национален омбудсман, Националния омбудсман на Австрия, Швейцария и Азербайджан).
8.5. Участие в работна среща на Обществените посредници и в регионална конференция, организирана от Националния омбудсман г-н Гиньо Ганев в гр. Казанлък, съвместно с Националното сдружение на общините в Република България.

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Партньор и съюзник – Общественият посредник има фундаментална стратегия:
Първо – да продължи както да „изслушва”, така и да инициира дебати с нужната „гласност”, привличайки както неправителствения сектор, така и широкото гражданско участие.
Второ –да продължи диалогът с ключови фигури и поддържа добър професионален контакт с длъжностни лица, в т.ч. да подържа мрежа от контакти с нужното време и внимание.

Трето – да сътрудничи и взаимодейства с Националния омбудсман и с местните Обществени посредници от други общини в страната.

Тази стратегия, реализирана за 2008 г., ще продължи през 2009 г, оформяйки една широка палитра от усилия, дейности, инициативи и проверки и илюстрирайки ясно проблемите, които срещат пловдивчани в отношенията си както с администрациите, така и с организациите, предоставящи обществени услуги.

Съпътстващата тактика реализира качествени експертни оценки в работата, които ще спомогнат за спазване на основното конституционно право на гражданите – правото на добро управление и добра администрация.

Приложение 1
Разпределение на жалбите на гражданите по направления, както следва:

Направление
Входирани
Приключени
Неприк-лючени
1
2
3
4
5
1.
Устройство на територията; незаконно строителство
32
21
11
2.
Социална политика
15
12
3
3.
Здравеопазване
1
1
0
4.
Образование
7
5
2
5.
Транспорт и безопасност на движението
7
1
6
6.
Екологични проблеми
5
3
2
7.
Обществен ред и сигурност
9
5
4
8.
Топлофикация, Енергоснабдяване
56
8
48
9.
Етажна собственост
6
0
6
10.
ВиК
4
0
4
11.
Телекомуникации; Мобилни оператори
3
2
1
12.
Консултации: устно в приемната; устно по телефон
69
69
0
13.
Други (трудово-правни, лични и пр., в т. ч. проява на некомпетентност, недобросъвестност, мудност и незачитане достойноството, правата и свободите на гражданите)
12
11
1
14.
Приключени случаи, поради липса на правомощия (съгласно Правилника за организацията и дейността на Обществения посредник)
23
23
0
15.
Приключени случаи, поради законово основание за разглеждане
13
13
0
Всичко:
262
174
88
Приложение 2
НАКРАТКО С ПРИМЕРИ:
І. Информация за част от случаите, когато намесата на Обществения посредник е с резултатност в полза на жалбоподателите (в т.ч. получени благодарствени писма):

1. Възстановяване на велосипедни подходи към бул. „България” в район „Северен”.

2. Оцветяване на „блокчета” за недопускане на неправилно паркиране на ул. „Пенчо Славейков” в район „Централен”.

3. Спешен ремонт на ограден парапет в детска градина за деца с увреждания в район „Западен”.

4. Спиране на активни действия за изваждане от имот на възрастен човек в район „Южен”.

5. Вземане „на страна” по повод неправилно разпределение на таванските помещения в ЖСК „Електроника” в район „Централен”.

6. Настаняване на деца с увреждания след даден необоснован отказ от Регионален инспекторат по образование – в училище „Стефан Караджа” гр. Пловдив.

7. Разрешаване на проблемно съжителство на бул. „Васил Априлов” в район „Централен”.

8. Издаване на скица за имот в „Общинска служба по земеделие”.

9. Отваряне на неправомерно затворени английски дворове от кафе-аператив в жк „Тракия”.

10. Подрязване на опасно надвиснали клони на дървета и поставяне на пейки на ул. „Ян Хус” 5 – 7.

11. Издаване на УП-2 от работодател (след негов отказ) на гражданите Н.П и Г.Б.

12. Възстановяване след неправомерно спиране на модем за интернет – единствено средство за комуникация на възрастна гражданка С.Ц. с дъщеря й, работеща в Испания.

13. Ремонт от недобросъвестни съсобственици на водопровод за обратни води, наводняващ жилището на В.С. в район „Централен”.

14. Премахване на спрени от движение автомобили по сигнал на В.Б. от район „Тракия”, които пречат на живеещите граждани.

15. Признаване на трудова книжка на Г.Т. от Електроапаратурен завод.

16. Изплащане на социална помощ на Е.Х.

17. Изплащане на майчинство на В.И., отказано поради прекратяване дейността на фирма (ЕТ).

ІІ. Информация за част от случаите, изчакващи решаване:

1. Ликвидиране на съсобственост с Община Пловдив в кв. „Русин махала”.

2. Молби за закупуване на жилища – общинска собственост от страна на наематели в кв. „Северен” и кв. „Западен”.

3. Все още не е спряно функционирането на „работилница за банички” на ул. „Тибет” 1, чийто проекти са одобрени с доста пропуски от страна на РИОКОЗ (ХЕИ).

4. Допуснато е незаконно строителство на бул. „България” 142б; при разрешен ремонт, реконструкция, пристройка и надстройка на съществуваща сграда – същата е съборена и построена наново; проблемът все още не е решен, поради липса на достатъчно синхронизиране на дейността между район „Северен” и РДНСК – Пловдив.

5. Строителство на нова сграда в междублоковото пространство на терен в близост до бул. „Марица” 146, 148; строителство на нова сграда – МБАЛ „Каридад” зад блока на бул. „Никола Вапцаров” 11 – 13.

6. Съществуване на „хотел” за кучета в кв. „Беломорски” и неизпълнени заповеди от администрацията на район „Южен”.

7. Съществуване на самодейно организиран пансион за бездомни кучета в район „Западен”.

Нецелесъобразен е коментарът на жалби и сигнали, за които в Правилника за организацията и дейността на Обществения посредник липсват правомощия или правни основания (както и признаване на рационализаторски предложения; патентоване и изплащане на документации, касаещи например сметосъбирането и третирането на битови отпадъци и т.н.).
Приложение 3
ПУБЛИЧЕН ОТЧЕТ
за дейността на Обществения посредник
за периода юли – септември 2008 година
/след стотната жалба/
А) Представяне на екипа
– г-жа Н. Ценева – зам.-обществен посредник; юрист
– г-н Г. Халачев – гл. експерт; инженер
– г-ца А. Хаджиева – секретар; информатик
Б) Стратегия до края на календарната 2008 година
І. Изготвяне на материал с образователен характер за публикуване във вестник „Марица”, вестник „Труд” и вестник „24 часа”
ІІ. Тематично планиране
1. В началото на отоплителния сезон
1.1. Планирана среща – разговор по наша покана с ръководството на ЕВН България Топлофикация ЕАД на 02 октомври 2008 г. от 10 часа.
1.2. Планирана среща – разговор по наша покана с ръководството на ЕВН България Електроразпределение АД на 06 октомври 2008 г. от 10 часа.
2. В началото на учебната година.
2.1. Презентация за дейността на институцията пред студентските общности.
2.2. Презентация за дейността на институцията пред младежкия съвет.
2.3. Презентация за дейността на иституцията пред представители на основните училища.
3. График на „изнесени” приемни за изслушване на граждани по кметства
Район „Южен”

24.09.2008 г.

от 14.00 до 18.00 часа
Район „Тракия”

01.10.2008 г.

от 9.00 до 13.00 часа
Район „Централен”

08.10.2008 г.

от 9.00 до 13.00 часа
Район „Източен”

15.10.2008 г.

от 9.00 до 13.00 часа
Район „Западен”

29.10.2008 г.

от 14.00 до 18.00 часа
Район „Северен”

05.11.2008 г.

от 14.00 до 18.00 часа
ІІІ. Статистика
Брой жалби

98
Брой жалби с недостоверна информация

6
Брой жалби и сигнали, които не са входирани, респективно гражданите са устно консултирани

16
Брой телефонни обаждания на граждани, респективно устно консултирани

22
ІV. Тематична разбивка на жалбите и сигналите към 08 септември 2008 г.
1.
Топлофикация

14
2.
Електроразпределение

12
3.
В и К

1
4.
Мобилни оператори

1
5.
Здравеопазване

0
6.
Образование

1
7.
Социална политика

3
8.
Неспазване на КТ от работодатели

5
9.
Транспорт и безопасност на движението

1
10.
Обществен ред и сигурност

0
11.
Екологични проблеми

3
12.
Сметоизвозване и чистота на улиците

2
13.
Строителство, в т.ч. незаконно

12
14.
Административно-техническо обслужване на населението

0
15.
Нарушаване на изискванията за законосъобразност и правилност на административните актове и действията на местните органи

0
16.
Неспазване на процедури за издаване на административни актове и предоставяне на административни услуги

0
17.
Предоставяне на невярна или недостъпна информация

0
18.
Нарушаване правото на достъп до информация

0
19.
Проява на некомпетентност, недобросъвестност, мудност и незачитане достойнството, правата и свободите на гражданите

0
20.
Регистрация на търговски обекти, издаване на лицензи и разрешителни

0
21.
Процедури по обявяване и провеждане на търгове

0
22.
Приключени случаи с консултации устно или по телефон

9
23.
Приключени случаи, поради липса на правомощия съгласно Правилника за организацията и дейността на Обществения посредник

4
24.
Приключени случаи, поради липса на законово основание за разглеждане

2
V. Извадка за преднамерен субективизъм в жалбите

1. Риторичен словоизказ в някои от жалбите, например гражданин, живущ в район „Централен”; цит.:

– „Да се изпълни най-после заповедта на кмета на район „Централен” за отсичането и отрязването на клоните”

– „Да има кадрова политика с млади хора” (дописано на ръка)

– „Да се обучат всички служители в общината и районните кметства на възпитаност, етика и естетика”.

– „Да се забрани със знак влизането на всички превозни средства освен на собствениците, защото не можем да си ползваме имотите, както в Милано! (дописано на ръка)”

2. Предложения, застъпени в част от сигналите

– Намаляване на задръстванията в пиковите часове на деня в централната част на града с цел намаляване на вредните емисии

– Идея за велосипедни ленти от север на юг и от запад на изток в града

– Идея за фонтаните в Пловдив

– Идея за отрязаните дървета и дънерите

– Електронизация на таксуването с билети в градския транспорт

3. Коментар по предмета на жалби и сигнали от граждани

По т. 1 и т. 2: Елекроразпределение и Топлофикация – съмнения за корупционни практики; неуважаване на достоверната информация, подадена от граждани за реално направени разходи; морални поражения върху хора от третата възраст, заради влизане в сила на изпълнителни листове

По т.3: В и К – за необмислено, без съгласие на живущите влизане на инкасатори; показанията на водомерите не са нанасяни в официална бланка, в която да има реквизит за подпис на съответния гражданин

По т. 4: Мобилен оператор – във връзка с неритмично подаване на интернет и отказ на информация от чиновник в офиса на Мобилтел в кв. „Кършияка”

По т. 6: Образование – за тълкуване на плащания по делегираните бюджети на учители, членове на синдикат

По т. 7: Социална политика – устни сигнали за финансова помощ на слепи хора и многодетно семейство; сигнал за непълноценна храна в кухня за диабетици (зад училище „Любен Каравелов”)

По т. 8: Неспазване на КТ от работодатели – отказ за издаване на УП-2; осигуряване на минимална работна заплата; нерегламентирано заплащане на извънреден труд; липса на трудови договори

По т. 9: Транспорт и безопасност на движението – сигнали от граждани за подмяна на маркировката на зебрите с пластмасова такава на пешеходните пътеки

По т. 11: Екологични проблеми – неправомерно изсичане на дървета в междублокови пространства; настаняване на подвижна работилница за ремонт на коли в квартална градинка; занемарен училищен двор; необходимост от рязане на клони и от отсичане на дървета

По т. 12: Сметоизвозване и чистота на улиците – запрашаване на улиците от храстовите метли на хигиенистките.

По т. 13: Строителство в т.ч. незаконно – недобра комуникация между Общинската администрация и държавния контролен орган (РДНСК); субективно тълкуване на § 16 от ЗУТ за режима на търпимост на стари сгради и постройки; забавяне на преписки от страна на администрацията, поради погрешно тълкуване на ЗУТ, в частност недоброто разбиране относно дефиницията за „строеж”.

4. Самосезиране

Общественият посредник ще се самосезира, проверявайки достоверността на текстове в жалбите, в които има упрек за лошо администриране и съмнения за корупционни практики.

Вместо заключение

Въздействието на Обществения посредник не произтича толкова от „буквата” на законовите му правомощия, колкото от силата на съпричастността към проблемите на хората, морално влияние и авторитет.

Общественият посредник не може да замести необходимостта от ефективно функционираща публична администрация и съдебна власт, а и няма това право. Но с действията си той е длъжен да допринася за усъвършенстване на административния капацитет и за скъсяване разстоянието между администратори и пловдивчани, включително и чрез индивидуално застъпничество.

Юлия Юрдекова

Обществен посредник

на Община Пловдив

Приложение 4
Разработки във връзка с „тематична” кръгла маса с участието на ръководството на ЕВН България и медиите:

1. „Значими пукнатини в базисния подход на ЕВН България Топлофикация ЕАД и ЕВН България Електроразпределение АД в стратегията спрямо гражданите на гр. Пловдив”.

2. „Обществена услуга или енергиен произвол”.

3. „Алгоритъм на поведение на пловдивчани, кореспондиращ с ЕВН България Топлофикация ЕАД в навечерието на отоплителния сезон 2008/2009 година”.

Приложение 4.1.
ЗНАЧИМИ ПУКНАТИНИ
в базисния подход на ЕВН България Топлофикация ЕАД и
ЕВН България Електроразпределение АД в стратегията
спрямо гражданите на гр. Пловдив
В навечерието на отоплителния сезон гражданското общество в нашия град се нуждае от стабилност и солидарност в социалния живот…
Проблемите на нашите граждани като „отопляващи се абонати” са натрупани с инерцията от миналото и недобрия мениджмънт на съответните дружества през последните 10 години.

Съществува безпорядък, с липсваща система за:
трайно решаване на проблемите – работи се „на парче”
непотърсени с години неплащащи абонати
стимулиране на коректните потребители
индивидуален подход за разсрочване задълженията
пререгистрация на отказалите се абонати
Подадените жалби в приемната на Обществения посредник тематично се разпределят, както следва:

Оспорвани дейности на дружествата от страна на абонатите
Брой жалби
А. ТОПЛОФИКАЦИЯ
1.
Начисляване на суми за дялово разпределение за сградни инсталации (общи части)
12
2.
Начисляване на сметки за пломбирани радиатори
2
3.
Некоректна методика за изчисляване на дяловото разпределение
1
4.
Начисляване на суми за жилища, в които не се живее
2
5.
Начисляване на сума за топла вода, за която не е правен отчет на „топлия” водомер за дълъг период от време
1
6.
Доначисляване (допълнително начисляване) на суми за минали периоди
5
Общо:
23
Б. ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
1.
Нереални по стойност сметки през неотоплителния сезон
11
2.
Липса на сметки на хартиен носител за консумираната ел. енергия
1
3.
Недостатъчна разгласа при извършване на планираната профилактика
1
4.
Недостатъчна устойчивост на стандартните параметри на тока – напрежение 220 волта оказващо влияние върху електроуредите
1
5.
Мудно реагиране при наложителен ремонт на трафопост
1
6.
Дублиране на вече платени сметки от абонатите
1
7.
Липса на отчетност за отписани трифазни електромери
1
8.
Прекъсване на електрозахранването от страна на техническо лице при показана в момента на прекъсването касова бележка за платен разход
1
Общо:
18
Всичко А+Б:
41
Пловдивчанинът иска:
Добро обслужване
Бърз отговор на жалбите му
Уважение към него и парите му
Къде търсим днес фундаментален консенсус:
във възстановяване на доверието!

Юлия Юрдекова

Обществен посредник

на Община Пловдив
Приложение 4.2.
ОБЩЕСТВЕНА УСЛУГА
или
ЕНЕРГИЕН ПРОИЗВОЛ
6 октомври 2008 година
А) За да не ескалира сринатото ни самочувствие като енерго-потребители;

За да не се срине енергийната система в Пловдив са необходими гаранции, че сметките ни отговарят на реалност, както и
Ясни и разбираеми сметки за всеки абонат
Потребеното количество да се засича достатъчно често, с оглед реагиране от страна на потребителите, контролирайки собствените си сметки
Б) Актуална фактология

ПЪРВО: Водещата роля е държавна

ВТОРО: нормативната уредба е указана чрез Закона за енергетиката и правилата за търговия с електрическа енергия

ТРЕТО: Регулаторен орган е Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, като

1. Сделките с ел. енергия се сключват по регулирани от Комисията цени.

2. Обществените снабдители на електрическа енергия продават електрическа енергия на потребителите при публично известни общи условия.

3. Общите условия се изготвят от обществените снабдители на електрическа енергия и се одобряват от комисията.

Противоречие: горе-посоченият ред противоречи на понятието „Търговска сделка”, при която страните равнопоставени и свободно заявяват волята си дали и при какви условия да сключат сделката.

В) Организацията на пазара на електрическа енергия се извършва от лице, което има издаден лиценз за този вид дейност.

Г) Оперативното управление и осигуряването на надеждното функциониране на разпределителните мрежи се осъществяват от операторите на съответните мрежи.
Общите условия се публикуват най-малко в един централен и един местен всекидневник и влизат в сила 30 дни след първото им публикуване, без да е необходимо изрично писмено приемане от потребителите.
В срок до 30 дни след влизането в сила на общите условия потребителите, които не са съгласни с тях, имат право да внесат при съответния обществен потребител на електрическа енергия заявление, в което да предложат специални условия. Те се отразяват в допълнителни писмени споразумения.
ЧЕТВЪРТО: Ценово регулиране се осъществява от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, при спазване на следните принципи:

1. Предотвратяване и недопускане на ограничаване или нарушаване конкуренцията на енергийния пазар.

2. Осигуряване на баланс между интересите на енергийните предприятия и потребителите.

3. Осигуряване на равнопоставеност между отделните категории енергийни предприятия и между групите потребители, както и на специфичните пазарни принципи:

3.1. Цените да са недискриминационни, основани на обективни критерии и определени по прозрачен начин.

3.2. Цените на енергийните предприятия да възстановяват икономически обоснованите разходи за дейността им.

3.3. Цените за отделните групи потребители да съответстват на разходите за доставка на енергия и природен газ до тези потребители.

3.4. Комисията определя преференциални цени за продажба на електрическа енергия, произведена от възобновяеми енергийни източници и по комбиниран начин от централи с комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия.

3.5. Комисията може да регулира цените чрез определяне на горна граница на цени или приходи, както и да определя компоненти на цените, отразяващи структурата на разходите, часови, сезонни и други тарифни структури на цените в съответствие с разходите.

Вместо заключение:

Приоритетите на икономическата политика на страната трябва да се устояват и дефинират преди тези на енергетиката.
Можем и да препоръчаме на Кмета на нашия град да се възползва от чл. 6, ал. 1, глава втора „Енергийна политика” от Закона за енергетиката.

„Кметовете на общините изискват от енергийните предприятия на територията на Общината прогнози за развитие на потреблението на електрическа и топлинна енергия и природен газ; програми и планове за енергоснабдяване, топлоснабдяване и газоснабдяване”.

Днес, 06 октомври 2008 г. питаме:

Ако масово съгражданите ни се откажат от топлофикационна услуга и предпочетат електрическата енергия, надеждна ли е преносната мрежа?

Ако заради калкулирана по-висока цена на продуктите производителите съкратят човешки ресурс на прага на зимата кой носи отговорност…

Юлия Юрдекова

Обществен посредник

на Община Пловдив
Приложение 4.3.
АЛГОРИТЪМ НА ПОВЕДЕНИЕ
на пловдивчани, кореспондиращ с ЕВН България Топлофикация ЕАД
в навечерието на отоплителния сезон 2008/2009 година
Разработката на Обществения посредник е основана на
Закона за енергетиката и Наредба № 16-334 от 06.04.2007 г.
на Министерството на икономиката и енергетиката
С наближаването на отоплителния сезон сред потребителите на топлинна енергия се пораждат множество въпроси, отговор на които трябва да се търси от производители и топлопреносители на енергията (знайно за всички ни е, че се търси отговор от монополна организация и отговорите са еднозначни).

Какво все пак трябва да знае всеки наш съгражданин, за да упражни законните си права, което е и мотив, даващ основание за настоящата публикация.

На първо място: условията за предоставяне на топлинна енергия (от 1 октомври до 30 април) и то когато средната денонощна температура на външния въздух в три последователни дни е по-ниска от +12°С, съобразено с дългосрочната прогноза за следващите 7-10 дни.

На второ място: присъединяването на потребители, ползващи топлинна енергия за битови нужди се извършва чрез писмено заявление при общи условия

1. Заявлението се подава от упълномощен представител на собствениците или на титулярите на вещно право на ползване за сгради – етажна собственост

1.1. Към заявлението се прилага решението на общото събрание на собствениците или на титулярите на вещно право на ползване като:

– решението на общото събрание следва да съдържа, освен кворума
данни за упълномощеното лице, което ще представлява лицата пред топлопреносното предприятие
реда за разпределение и начина на заплащане на топлинната енергия, отдадена от сградната инсталация
разходите за отопление на общите части на сградата, в случай на изключение от общите правила
дяловото разпределение на топлинна енергия между потребителите в сграда – етажна собственост
На трето място: Разпределението на топлинната енергия между потребителите в сграда – етажна собственост се извършва от топлопреносното предприятие или от доставчика, когато:

1. Не съществува техническа възможност за прилагане системата за дялово разпределение, сградната инсталация за отопление е еднотръбна, проточна, лъчиста, конвекторна, смесена и др.

2. В сгради – етажна собственост, в които потребителите не са изпълнили задълженията си по чл. 153, ал. 1 от Закона за енергетиката, като в тези случаи топлинната енергия се разпределя по реда на т. 9 от приложението към закона.

На четвърто място: Общото събрание на етажната собственост има правомощия да взема решения за:

1. Избор на доставчик на топлинната енергия;

2. Избор на лице по смисъла на Закона за енергетиката за извършване на дялово разпределение на топлинна енергия;

3. Избор на упълномощен представител на потребителите, който да ги представлява;

4. Отоплението на общите части и сградата;

5. Избор на лице, което да бъде инструктирано и обучено за действия при аварийни ситуации и което да съхранява ключа на абонатната станция.

Изключително важно е изборът на тези лица да се удостоверява пред топлопреносното предприятие с протокол на общото събрание, в който всички присъстващи изписват трите си имена и полагат подписи.

Договорът между топлопреносното предприятие или доставчика и лицето по чл. 139б от Закона за енергетиката за извършване на дялово разпределение на топлинната енергия се сключва при Общи условия, одобрени от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране.

Съгласно чл. 70 от Наредбата, количеството топлинна енергия отчетено по топломера в сграда – етажна собственост, включително и за имотите на потребителите без уреди за дялово разпределение и/или тези с демонтирани отоплителни тела се разпределя съгласно методиката към Наредбата.

Рекламации за отчет на показанията на уредите и разпределението на енергията за предходен период се разглеждат, ако са подадени в 30-дневен срок след получаване на изравнителната сметка от потребителите.

При дялово разпределение прогнозният дял на топлинна енергия за отопление на отделен имот се определя въз основа дела на топлината за отопление на имота спрямо обата топлина за отопление на имота спрямо общата топлина за отопление на сградата за предходен отоплителен период и се начислява ежемесечно през отоплителния период.

Изравняването на действително потребеното количество топлинна енергия за периода се извършва най-малко веднъж годишно.

Собствениците и/или титулярите на вещно право на ползване в сграда – етажна собственост са длъжни:
Да монтират средства за дялово разпределение на пломбираните отоплителни тела в имотите си; При неизпълнение след 01.10.2007 г. пломбираните отоплителни тела се приравняват на отоплителни тела без уреди;
Да монтират водомери за гореща вода на всички отклонения към имота си от сградната инсталация.

Вместо заключение

Дълбокото ми убеждение като Обществен посредник е, че с недвусмисления алгоритъм в настоящото изложение може да се намали значително индикираното недоволство и в значителна степен да се облекчи партнирането.

Юлия Юрдекова

Обществен посредник

на Община Пловдив

Приложение 5
Публикация с образователно-информационен характер във вестник „Марица”; и пловдивските издания на вестник „Труд” и вестник „24 часа”.
Обществен посредник на Община Пловдив
„Правото на добро управление и добро административно обслужване – основно право на гражданите”
За първи Обществен посредник на Община Пловдив на 10 април 2008 г. е избрана Юлия Симеонова Юрдекова.

От 1989 г. до 31 януари 2008 г. е била директор на Национална търговска гимназия – Пловдив.

Първа магистърска степен (икономическа, специалност „Машинна обработка на информацията”) във ВФСИ „Д. А. Ценов” – гр. Свищов. Втора магистърска степен по специалността „Макроикономика”, специализация „Управление на човешките ресурси”. Отчислена с докторантура на тема „Формиране и използване на човешкия ресурс: работодателски интерес и работодателска мисия” в ПУ „Паисий Хилендарски”, Факултет по икономически и социални науки, Катедра „Управление и количествени методи в икономиката”. Семейна, с една дъщеря.

В екипа на обществения посредник със стойностен професионален опит работят зам.-обществен посредник: юрист и двама експерти: инженер и информатик.

Какво е Обществен посредник?

· Общественият посредник защитава с предвидените в закона средства правата и интересите на гражданите, когато те се засягат от държавните и общински органи, както и от лицата, на които е възложено да предоставят обществени услуги – В и К, Енергоразпределение, Топлофикация, БТК, здравеопазване, образование, социално подпомагане, търговска дейност, дейност по охрана, безопасност на движението, строителство, в т. ч. незаконно.

· В своята дейност Общественият посредник е независим и се подчинява на Конституцията, българското законодателство и ратифицираните международни договори, като се ръководи от личната си съвест и морал.

· Общественият посредник се избира за срок от четири години.

Как работи Общественият посредник?

· Осигурява равни възможности за гражданите да защитят правата и законните си интереси.

· Проявява коректност към страните по жалбите, като ги уведомява за намеренията и действията си, изслушва ги и отчита съображенията им. Предоставя им възможности да преразгледат или променят собствените си позиции.

· Запазва дискретност за имената на лицата по разглежданите случаи и за други данни с конфиденциален характер.
Какво прави Общественият посредник и какви жалби разглежда?

Общественият посредник:

· Посредничи между органите на местно самоуправление и местната администрация и засегнатите лица за отстраняване на допуснати нарушения;

· Прави предложения и препоръки за отстраняване условията, които създават предпоставки за нарушения на правата и свободите на гражданите;

· Уведомява националния омбудсман, ако случаят не е от неговата компетентност;

· Уведомява органите на МВР или на прокуратурата, ако има данни за извършено престъпление;

· Може да търси съдействие от медиите, от държавни и граждански организации.

Приема и разглежда жалби и сигнали отнасящи се до:

· Административно-техническо обслужване на населението;

· Нарушаване на изискванията за законосъобразност и правилност на административните актове и действията на местните органи;

· Неспазване на процедури за издаване на административни актове и предоставяне на административни услуги;

· Предоставяне на невярна или недостъпна информация;

· Нарушаване правото на достъп до информация;

· Проява на некомпетентност, недобросъвестност, мудност и незачитане достойнството на гражданите;

· Регистрация на търговски обекти, издаване на лицензи и разрешителни за търговия и услуги;

· Процедури по обявяване и провеждане на търгове;

· Проблеми на водоснабдяване, енергоразпределение, топлофикация, образование, здравно обслужване, социално подпомагане;

· Сметоизвозване и чистота на улиците, екологични проблеми.

· Строителство, в т. ч. незаконно.

Какви жалби не приема Общественият посредник?

Не се разглеждат жалби и сигнали, отнасящи се до:

· Проблеми от личния живот на гражданите;

· Проблеми, по които има заведено съдебно дело или влязло в сила съдебно решение;

· Анономни жалби и сигнали, както и такива за нарушения, извършени преди повече от две години

Общественият посредник няма право да представлява пред съд лицата, които са се обърнали към него като към обществен посредник.

Пред кого се отчита Общественият посредник?

· Общественият посредник носи отговорност за своята работа пред гражданите на Община Пловдив и Общинския съвет, като орган на местното самоуправление.

· Общественият посредник представя в края на шестия месец анализи за постъпълите жалби и сигнали до Общинския съвет и Кмета на общината.

· Общественият посредник представя годишен доклад за дейността си.

· Анализите и докладите са публични и са на разположение на гражданите.

Как се подават жалби до Обществения посредник и как мога да се свържа с него?

Жалби и сигнали до Обществения посредник се подават устно или писмено на адрес: гр. Пловдив, пл. „Централен” 1, ет. 2

Приемни дни и часове:

вторник от 9,00 до 13,00 часа и

четвъртък от 12,00 до 16,00 часа

в приемна /заседателна/ зала на 12 ет.

тел.: 032/656 457

email: ombudsman@plovdiv.bg, ombudsman.plovdiv@abv.bg

www.ombudsman.plovdiv.bg

Подаването на жалби пред Обществения посредник е безплатно.
Приложение 6
Диплянка с образователно-информационен характер;
Брошура, съдържаща „Правилник за организацията и дейността на Обществения посредник на територията на Община Пловдив” и „Европейски кодекс за добро поведение на администрацията” (в печатна база).