Изготвен е отчетът на Обществения посредник за извършената дейност през 2008 г.

0
1201

На 16.02.2009 г. с вх. № 09 Х-51/16.02.2009 г. и вх. № 09 ОМБ-4/16.02.2009 г., съгласно чл. 26 и чл. 28 от Правилника за организацията и дейността на Обществения посредник на територията на Община Пловдив, е депозиран до Общински съвет – Пловдив и до кмета на Община Пловдив отчет на Обществения посредник за извършената дейност през 2008 г.