Обществена услуга или енергиен произвол

0
1233

А)  За да не ескалира сринатото ни самочувствие като енерго-потребители;

     За да не се срине енергийната система в Пловдив са необходими гаранции, че сметките ни отговарят на реалност, както и

  • Ясни и разбираеми сметки за всеки абонат
  • Потребеното количество да се засича достатъчно често, с оглед реагиране от страна на потребителите, контролирайки собствените си сметки

Б)     Актуална фактология

ПЪРВО: Водещата роля е държавна

ВТОРО: Нормативната уредба е указана чрез Закона за енергетиката и правилата за търговия с електрическа енергия

ТРЕТО: Регулаторен орган е Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, като:

1. Сделките с ел. енергия се сключват по регулирани от Комисията цени

2. Обществените снабдители на електрическа енергия продават електрическа енергия на потребителите при публично известни общи условия

3. Общите условия се изготвят от обществените снабдители на електрическа енергия и се одобряват от комисията

ПРОТИВОРЕЧИЕ: горе-посоченият ред противоречи на понятието „Търговска сделка”, при която страните равнопоставени и свободно заявяват волята си дали и при какви условия да сключат сделката.

В) Организацията на пазара на електрическа енергия се извършва от лице, което има издаден лиценз за този вид дейност.

Г) Оперативното управление и осигуряването на надеждното функциониране на разпределителните мрежи се осъществяват от операторите на съответните мрежи.

  • Общите условия се публикуват най-малко в един централен и един местен всекидневник и влизат в сила 30 дни след първото им публикуване, без да е необходимо изрично писмено приемане от потребителите.
  • В срок до 30 дни след влизането в сила на общите условия потребителите, които не са съгласни с тях, имат право да внесат при съответния обществен потребител на електрическа енергия заявление, в което да предложат специални условия. Те се отразяват в допълнителни писмени споразумения

ЧЕТВЪРТО: Ценово регулиране се осъществява от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, при спазване на следните принципи:

1. Предотвратяване и недопускане на ограничаване или нарушаване конкуренцията на енергийния пазар

2. Осигуряване на баланс между интересите на енергийните предприятия и потребителите

3. Осигуряване на равнопоставеност между отделните категории енергийни предприятия и между групите потребители, както и на специфичните пазарни принципи:

3.1. Цените да са недискриминационни, основани на обективни критерии и определени по прозрачен начин.

3.2. Цените на енергийните предприятия да възстановяват икономически обоснованите разходи за дейността им.

3.3. Цените за отделните групи потребители да съответстват на разходите за доставка на енергия и природен газ до тези потребители.

3.4. Комисията определя преференциални цени за продажба на електрическа енергия, произведена от възобновяеми енергийни източници и по комбиниран начин от централи с комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия.

3.5. Комисията може да регулира цените чрез определяне на горна граница на цени или приходи, както и да определя компоненти на цените, отразяващи структурата на разходите, часови, сезонни и други тарифни структури на цените в съответствие с разходите.

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Приоритетите на икономическата политика на страната трябва да се устояват и дефинират преди тези на енергетиката.

Можем и да препоръчаме на Кмета на нашия град да се възползва от чл. 6, ал. 1, глава втора „Енергийна политика” от Закона за енергетиката.

„Кметовете на общините изискват от енергийните предприятия на територията на Общината прогнози за развитие на потреблението на електрическа и топлинна енергия и природен газ; програми и планове за енергоснабдяване, топлоснабдяване и газоснабдяване”.

Днес, 06 октомври 2008 г. питаме:

Ако масово съгражданите ни се откажат от топлофикационна услуга и предпочетат електрическата енергия, надеждна ли е преносната мрежа?

Ако заради калкулирана по-висока цена на продуктите производителите съкратят човешки ресурс на прага на зимата кой носи отговорност…

Юлия Юрдекова

Обществен посредник на

Община Пловдив