Основни моменти в Закона за управление на етажната собственост

0
1440

СКЪПИ СЪГРАЖДАНИ,
На 26 май (Европейският ден на съседа) Обществения посредник на Община Пловдив и екипа му поздравиха пловдивчани, обръщайки внимание на най-важните моменти от влезлия в сила нов „Закон за управление на етажната собственост”.
Наближаването на важни срокове ни мотивира да популяризираме по-подробно основните моменти в закона, които ни засягат пряко:
Управлението на сгради в режим на етажна собственост /ЕС/ обхваща реда и контрола върху ползването и поддържането на общите части и спазването на вътрешния ред в сградата; когато сградата е с повече от един вход, управлението може да се осъществява във всеки вход.

1. Законът предвижда две форми на управление –

ОБЩО СЪБРАНИЕ или СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ.
2. Органи на управление са общото събрание и управителния съвет /управителя/, а правомощията на общото събрание са подробно изброени в чл. 11, а тези на управителния съвет /управителя/ – в чл. 23 от закона.
3. Свикването на общото събрание се осъществява най-малко веднъж годишно от управителя /управителния съвет/, контролния съвет /контрольора/ или по писмено искане на собственици, които имат най-малко 20 на сто идеални части от общите части на сградата.
3.1. Когато в етажната собственост не е провеждано общо събрание повече от една година, свикването на такова събрание се извършва в срок от 6 месеца от влизането на закона в сила – т.е. в срок до 1 ноември 2009 година – пар. 2 от закона. В тримесечен срок от изтичането на по-горния срок свикването на общо събрание се извършва от кмета на общината /района/ – пар. 3 от преходните и заключителни разпоредби на закона.
3.2. Общото събрание взема решения за:

Определяне на формата за управление – чл. 9 от закона
Приемане на Правилник за вътрешния ред, съгласно утвърден образец /чл. 11 от закона/
Създаване на книга на собствениците по утвърден образец – чл. 7 от закона. Към книгата на собствениците се води приложение, в което всеки собственик или обитател вписва притежаваните или взети за отглеждане животни.

4. Съществен момент е подаване на заявление за вписване в публичния регистър, който се води в общината /района/ по утвърден образец, което е задължение на председателя на УС /управителя/.Образци на заявление са публикувани както в брой 50 от 3 юли т.г. на Държавен вестник, където е публикувана Наредба № 3 от 17 юни за създаване и поддържане на публичен регистър на сградите в режим на ЕС, така и на сайта на Община Пловдив Дирекция „ Административно-наказателна дейност, контрол по търговията и защита на потребителите”.
4.1. В случай, че това задължение не бъде изпълнено, законът предвижда глоба от 100 до 500 лева.

5. Важно е да знаем, че:
Ремонт, обновяване, реконструкция и преустройство на общите части се извършва само по решение на общото събрание на собствениците или на сдружението.
При ремонт на общите части с предимство се извършват дейности от строително-технически характер за привеждане на сградата в съответствие с мерките и указанията в техническия й паспорт.
Разходите се разпределят между собствениците на самостоятелни обекти съразмерно с притежаваните от тях идеални части от общите части на сградата.
Консумативните разходи и разходите за текущо поддържане на общите части се разпределят поравно според броя на собствениците и обитателите
Децата до 6 годишна възраст и обитателите, които пребивават в етажната собственост не повече от 1 месец, не заплащат тези разходи.
Собственик или обитател, който отсъства повече от 1 месец заплаща за времето на отсъствие 50 на сто от консумативните разходи.
Онези собственици, които упражняват професия или извършват дейност, при която достъпът на външни лица и по-голям от обичайния, както и собственици и ползватели на магазини, ресторанти, производствени, стопански и др. с нежилищно предназначение, заплащат разходи по текущо поддържане, както и консумативни разходи в петорен размер.
Собствениците и обитателите, които отглеждат животни, подлежащи на извеждане, заплащат за всяко животно в размер като за един обитател.
Потребителите на електрическа енергия, топлинна енергия и природен газ в сгради в режим на етажната собственост, учредили юридически лица- сдружения на собствениците, по реда на ЗУЕС, могат да кандидатстват за финансиране на проекти за повишаване на енергийната ефективност.

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Създаването на публичен електронен регистър изисква до 1 ноември т.г. да си изберем „домсъвети”, а избраните домоуправители да представят в районното кметство съответното типово заявление с описание на етажната собственост. Да побързаме!..

09.09.2009 г. ЮЛИЯ ЮРДЕКОВА,

Обществен посредник

на Община Пловдив