Отчет за дейността на Обществения посредник за първото 6-месечие на 2009 г.

0
1373

ОТЧЕТ

за дейността на институцията „Обществен посредник”

за първото 6-месечие на 2009 година

изготвен на основание чл. 25, ал. 1 и ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на
Обществения посредник на територията на Община Пловдив

І. Разпределение на сигналите на гражданите по направления /таблично/

Направление
Входирани
Приключени
към 30.06.2009 г.
Неприк-лючени
към 30.06.2009 г.

Писмени
изложени собственоръчно
Устни
отразени в протокол
1
2
3
4
5
6
1.
Устройство на територията; незаконно строителство
11
7
15
3
2.
Социална политика
18
11
26
3
3.
Здравеопазване
3
2
4
1
4.
Образование
2
9
10
1
5.
Транспорт и безопасност на движението
7
9
16
0
6.
Екологични проблеми
4
0
1
3
7.
Обществен ред и сигурност
8
4
9
3
8.
Топлофикация
10
5
13
2
9.
Енергоснабдяване
12
1
11
2
10.
ВиК
1
1
1
1
11.
Телекомуникации; Мобилни оператори
5
0
2
3
12.
Административно-техническо обслужване
12
4
14
2
13.
Сметоизвозване и чистота на улиците
3
1
3
1
14.
Предоставяне на невярна или недостъпна информация
1
0
1
0
15.
Други (трудово-правни, лични и пр., в т. ч. проява на некомпетентност, недобросъвестност, мудност и незачитане достойноството, правата и свободите на гражданите)
12
28
38
2
16.
Приключени случаи, поради липса на правомощия (съгласно Правилника за организацията и дейността на Обществения посредник)
12
9
21
0
Всичко:
121
91
184
28

Забележка: В графа № 6 са отразени брой сигнали, по които се работи или се изчакват отговори.

ІІ. Анализ по тематичните направления /графа 2 на т. І/

По т. 1 Преобладават сигнали на граждани от ул. „Крайречна”, ул. „Калина” и ул. „Крайна”, в които се откроява искане за „извеждане” от квартала /с приемане на „Програма – Столипиново 2” стартира решаването на проблемите/, както и сигналите, касаещи настаняване в общински жилища.

По т. 2 Открояват се сигнали за продължително чакане за „социален асистент”, както и ненастаняване на лица с трайни увреждания на подходящи работни места.

По т. 3 С тревожност са поставени проблеми за липса на необходими за профилактика и лечение лекарства, осигурявани чрез Здравната каса, както и възникващи проблеми от ненавреме изплащани обезщетения; има сигнали, касаещи опастност за здравето на студентите, ползващи спортна зала „Академик”, както и неосветени и необезопасени училищни дворове.

По т. 4 Преобладават оплаквания от неправомерно уволнени учители, които са спечелили съдебни дела на първа и втора инстанция и им е отказано възстановяване на работа; в не малко сигнали се посочва необективен подход при освобождаване от работа на учители от страна на директори на основни и средни учебни заведения; има оплаквания от учителски колективи за нерационално разпределение на делегираните бюджети, както и за незачитане мнението на синдикалните ръководства; има индикации за незаслужени огорчения на учители, поради т.нар. външно оценяване в училищата.

По т. 5 Типична е тематиката в сигналите, открояваща неугледността на автобусните спирки и липса на подобаващи мерки от страна на концесионера; има случаи на мудност в попълване на списъците, касаещи военноиналиди и военнопострадали на територията на Пловдив; има оплаквания срещу автобусен превозвач (извън страната); автобусни превозвачи, провеждащи еднодневни екскурзии с пенсионери, но с неадекватно агресивно поведение към същите за продажба на магнитни одеала и възглавници.

По т. 6 Гражданите сигнализират за липса на паркоместа и неправомерно паркиране в тревни площи около жилищни кооперации и блокове в район „Западен” и „Северен”; изразено е безпокойство за обгазяване на живеещите в района на Гребната база.

По т. 7 Като нерешени проблеми в този вид сигнали се поставят проблемите с просещите по най-различни поводи и свободно движещите се все още каруци, собственост на граждани, предимно от ромското малцинство; сигнализира се за нерегламентиран паркинг на автобуси на частна фирма зад „Сточна гара” и подобен – до „Съюза на слепите в България”.

По т. 8 Недоволства се концентрират в т. нар. изравнителни сметки и в начислени суми за пломбирани, т.е. неработещи радиатори и за начислена голяма такса мощност за сравнително малка консумация.

По т. 9 Има случаи на неприключени партиди в жилища на „Жилфонд” на ползващите ел. енергия граждани, които са починали; при смяна на наемателите на общински жилища няма адектватно засичане на ползваната ел. енергия; в част от кореспондецията между граждани и ЕВН са цитирани недоказуеми, според гражданите характеристики и квалификации, както и неправилно засичане на показанията на електромери.

По т. 10 При заплатена по банков път консумация на вода от член на семейство се начисляват неизплатени суми за същата консумация на друг член от семейството.

По т. 11 Нагнетено е безпокойство от влиянието на антените на мобилните оператори, монтирани върху покриви; гражданите възрязават срещу липсата на реално действащи в национален мащаб недвусмислени технически стандарти; в не малко сигнали се изразява несъгласие със сключените от страна на домоуправителите договори.

По т. 12 Сигнализира се за т.нар. мълчалив отказ в районните администрации, както и неспазване на законоустановените срокове за отговори; има оплаквания от граждани, касаещи безпричинно грубо отношение от страна на служители от Териториална дирекция на Национална агенция за приходите и от Дирекция „Местни данъци и такса битови отпадъци и ревизионен контрол”; нарушени са правата на работещи пенсионери на граждански договор с неплащане на полагащите им се здравни осигуровки.

По т. 13 В част от сигналите се посочват нерегламентирани сметища (например между ул. „Дилянка” и ул. „Подрумче” в район „Северен”); сигнализира се за неудачно преместване на казани са смет (например на ул. „Прага” 6 в район „Централен”).

По т. 14 Предоставена е невярна информация, касаеща обявяване на подходящо място за свободни работни места.

По т. 15 Преобладават оплаквания срещу работодатели: които не изплащат парични обещетения за нощен труд и при освобождаване от работа; в някои хипермаркети удълженото работно време не се заплаща; продължава лошата практика работодателите да осигуряват работници на минимална работна заплата; липсват длъжностни характеристики; отказва се защита на ученици преди изключване от училище; има случаи на немотивирана настойчивост за преместване на ученици от едно учебно заведение в друго (нарушение на Правилника за приложение на Закона за народната просвета).

По т. 16 Поради липса на правомощия съгласно Правилника на институцията, не е взето отношение по имуществени взаимоотношения; при неприключили съдебни процедури; сигнали, касаещи преизчисляване пенсиите (приравнени към „социални пенсии”) на хора, пенсионирани преди 2000 година и пр.

ІІІ. Изводи

1. Независимо от индикацията за реален принос на иституцията в развитието и утвърждаването на активна гражданска позиция у пловдивчани – са наложителни усилия и последователност за възстановяване доверието на гражданите в органите за местно самоуправление – добър пример вече е на лице със стартирането на „Програма Столипиново 2”.

2. Работодателите на всички нива следва да проявят стремеж за спазване на законните права на гражданите и осмислят качествата им като „човешки ресурс”.

2.1. Да проявяват специална грижа за осигуряване на работни места на хора с трайни увреждания, спазвайки Закона за държавния служител, публикуван в ДВ бр. 108/2008 г.

2.2. Директорите на учебните заведения в качеството им на работодатели да не накърняват достойнството на учители и служители (чийто труд и без това е на ниска финансова позиция в социалната стълбица).

3. Обективни са общинските властови позиции в лицето на отдел „Контрол на концесии и договори”, с чийто инструментариум облика на автобусните спирки да бъде естетизиран (преди да бъде електронизиран).

4. Доставчикът на обществени услуги ЕВН – Топлофикация и Енергоснабдяване – е наложително да рационализира реквизитите на фактурите за консумация, както и да скъси дистанцията между себе си и гражданите, в т.ч. да поднася чрез съответни служители адекватни извинения при допуснати грешки.

4.1. Наложителна е по-ефикасна комуникация между ЕВН и „Жилфонд”.

5. Взетите от Общинския съвет мерки, в т.ч. срокът 1 септември 2009 г., касаещи базовите станции на мобилните оператори, е необходимо да се синхронизират със стратегията на Национален център за опазване на общественото здраве – София.

6. Очакванията на гражданите за бързи и справедливи решения често се разминават както с конкретните срокове, в които административните и други органи трябва да реагират, така и в правомощията на Обществения посредник.

ІV. Неписани в отчета остават отговорните професионални и житейски позиции на всеки член от екипа на Обществения посредник. Инструментариумът му има „пожелателен”, а не „задължителен” характер; в ежедневната работа на първо място е толерантният диалог с институциите: диалог, който се води по неписаните правила на застъпничество за справедливост, включвайки стандартни и нестандартни измерители – от личните познанства до служебните такива; от телефонното информиране до проверките на място; от изричните правила в Правилника за организацията и дейността на Обществения посредник до вътрешната човешка интуиция и съпричастност.

01 юли 2009 г. ЮЛИЯ ЮРДЕКОВА
Обществен посредник на
Община Пловдив