Отчет за дейността на Обществения посредник за второто 6-месечие на 2009 г.

0
1261

ОТЧЕТ

за дейността на институцията „Обществен посредник”

за второто 6-месечие на 2009 година

изготвен на основание чл. 25, ал. 1 и ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на

Обществения посредник на територията на Община Пловдив

 

І. Разпределение на сигналите на гражданите по направления /таблично/

 

 

 

 

 

 

Направление

Входирани

 

Устни

запитвания и консултации

 

Писмени

изложени собственоръчно

Устни

отразени в протокол

Приключени

към

31.12.2009 г.

Неприк-лючени

към 31.12.2009 г.

Приключени

към

31.12.2009 г.

Неприк-лючени

към 31.12.2009 г.

1

2

3

4

5

6

7

1. Устройство на територията;                        незаконно строителство

9

4

11

0

2

2. Социална политика

7

9

8

0

7

3. Здравеопазване

1

1

1

0

2

4. Образование

2

1

2

0

9

5. Транспорт и безопасност на движението

2

2

1

0

3

6. Екологични проблеми

4

0

1

1

2

7. Обществен ред и сигурност

2

0

4

0

3

8. Топлофикация; Енергоснабдяване

9

5

4

0

0

9. ВиК

1

0

0

0

0

10. Телекомуникации; Мобилни оператори

1

0

4

0

4

11. Административно-техническо обслужване

4

0

2

0

1

12. Регистрация на търговски обекти

1

1

2

0

3

13. Сметоизвозване и чистота на улиците

1

0

0

0

3

14. Предоставяне на невярна или недостъпна информация

1

0

4

0

6

15. Други (трудово-правни, лични и пр., в т. ч. проява на некомпетентност, недобросъвестност, мудност и незачитане достойноството, правата и свободите на гражданите)

5

4

20

0

12

16. Приключени случаи, поради липса на правомощия (съгласно Правилника за организацията и дейността на Обществения посредник)

16

0

1

0

0

Всичко:

66

27

65

1

57

Общо:

216

 

Забележка: В графа № 4 и № 6 са отразени брой сигнали, по които се работи или се изчакват отговори.

 

ІІ. Анализ по тематичните направления /графа 2 на т. І/

По т. 1 Устройство на територията; незаконно строителство

Сигналите касаят преди всичко изтекли срокове на преместваеми съоръжения; неправилно използвани междублокови пространства; неправомерни ремонти на улични настилки; незаконни строителства в кварталите с ромско население; както и отреждането на терени – частна общинска собственост за паркоместа пред жилищните блокове и пр.

По т. 2 Социална политика

Продължава да нараства информационния масив със сигнали за общински жилища с настанени семейства от 1980 г., които са станали тесни при разрастване на семействата, както и тенденцията за потребност от социални асистенти – за възрастни и болни родители и за трудноподвижни инвалидизирани деца; изразява се неудовлетвореност от предложени варианти в някои кметства за стопанисване на пенсионерски клубове; живеещи в кв. „Столипиново” оспорват легитимността на Инициативния комитет, който сътрудничи по програма „Столипиново 2” и изразяват несъгласие за невключените в списъка жилища, продадени или прехвърлени на деца.

По т. 3 Здравеопазване

Преобладават оплаквания от граждани за обслужване от лекари и медицински сестри в спешните кабинети на лечебните заведения, както и оплаквания от бременни жени от ромското малцинство не само за нелюбезно, но и за агресивно посрещане от страна на акушерки и медицински сестри; преплетоха се в сигнали несъгласията на наематели на бюфети за хранене от една страна и сигнали от родители и учители за груб търговски подход към бързо продаваеми артикули, но същевременно не здравословни като потребност – от друга; не стихва тревожността, изразена от пловдивчани за излъчванията от антените на мобилните оператори.

По т. 4 Образование

Основателни са сигналите, в които ученици споделят липсата на адекватна помощ от страна на не малко педагогически съветници в училищата, считайки, че голяма част от тях морализаторстват, друга част са необективни и несправедливи, а трета част – некомпетентни; те изразяват възмущение от постоянните видеонаблюдения в класни стаи и фоайета по време на час и междучасия; за необосновано късата зимна ваканция, както и за липсата на средства от делегираните бюджети, които да се насочат към ученически закуски; учители с доказан професионален опит и авторитет сигнализират за субективизъм в подхода „тест за определяне на главен учител”, изготвен от директори и даден предварително на предпочитан от тях кандидат.

По т. 5 Транспорт и безопасност на движението

Гражданските протести и Решение № 384 (взето с протокол № 20/05.11.2009 г. за определяне цената на билета на масовия градски транспорт на територията на гр. Пловдив и определяне стойността на транспортната услуга за преференциалните пътувания за 2010 година), което впоследствие беше изменено с отпадане изискването да се закупува и билет заедно със стойността на картата не финализира оплакванията, чрез които се иска платформи в автобусите за трудноподвижни хора, както и за по-добро обслужване чрез електронно таксуване; изразява се недоволство от неспазване на знаците за ограничение на скоростта на движение в тунела под Трихълмието.

По т. 6 Екологични проблеми

Инициативен комитет на граждани, живущи в района на Тютюнева фабрика се оплакват от шума и замърсяването, особено през летния сезон, както и за евентуалното изнасяне на тютюневото производство извън пределите на града; въпреки приетите „Наредба за опазване на околната среда на територията на Община Пловдив” и „Наредба за развитие, поддържане и опазване на зелената система на град Пловдив”, много са случаите на оплаквания за разпилени боклуци, особено около съдовете за смет, за паркирани коли в зелените площи и пр.; все още недостатъчно са решени проблемите с чистотата и поддържането на зелените площи в града: може би единственото изключение в тази посока е ръководството на „ Пловдивспорт”, което превърна района на Гребния канал и спортните съоръжения в любимо място за отдих на пловдивчани, за което сме им изказали благодарност!

По т. 7 Обществен ред и сигурност

Във връзка с категоричността на чл. 4, ал. 1, т. 22 на Наредба № 1 ромски семейства се оплакаха за невъзможността да провеждат семейните си празненства, а неспазването на обществения ред мотивира не малко пловдивчани да подадат сигнал до нас, респективно – в полицейските управления.

По т. 8 Топлофикация; Енергоснабдяване

Съгласно постигнатите споразумения и утвърдената практика с ръководството на тези категории доставчици, е извършвано запитване и е даван отговор на всеки повдигнат от гражданите въпрос, откликвали сме  на всяка тяхна болка и сигнал; нормативната уредба на дейността на Обществения посредник не дава възможност за упражняване на директно въздействие и в тази връзка сме внесли предложение в Общинския съвет от м. август 2009 г., за да се внесе необходимата промяна в Правилника.

По т. 9 ВиК

За нефункциониращи шахти сигнализират граждани, чиито избени помещения се наводняват, както и за шахти, в които производители „на място” на топли закуски и сладкарски изделия изсипват мазнини и остатъци от тесто.

По т. 10 Телекомуникации; Мобилни оператори

Продължава нагнетеното в сигнали напрежение, касаещо стойността на излъчваните електромагнитни полета от базовите станции на мобилните оператори, особено около детските градини, както и несъгласието само една лаборатория да е оторизирана с достоверността на замерванията в цялата страна, в т.ч. и в Пловдив.

По т. 11 Административно техническо обслужване

В сигнали граждани оспорват правилността на издадени разрешения за строеж, както и коректността на разрешителните за детски площадки.

По т. 12 Регистрация на търговски обекти

Граждани протестират срещу поставяне на игрални съоръжения без административно-техническите служби да отчитат реституцията на съответните имоти.

По т. 13 Сметоизвозване и чистота на улиците

Преобладаващите сигнали касаят необходимост от оптимална разстановка на съдовете за смет, както и сметосъбирането в прилежащите към автобусните спирки площи.

По т. 14 Предоставяне на невярна или недостъпна информация

Сигнали с невярни твърдения или такива с набеждане и клевета за съжаление губят ресурса „полезно време” и хабят усилията на не малко органи, с които е необходимо съпътстващо изясняване и консултиране; граждани сигнализират, че не са наясно защо им се забранява да ловят риба като любители в Гребния канал (което означава, че няма информация за риболов на Гребния канал само при спортни състезания по риболов); неоснователно в някои сигнали се настоява за настаняване в общинско жилище след като е налице принудително отстраняване, поради системно неплащане на наемната цена, създаване на множество проблеми на съседи и неполагане грижата за добро стопанисване.

По т. 15 Други (трудово-правни, лични и пр., в т. ч. проява на некомпетентност, недобросъвестност, мудност и незачитане достойноството, правата и свободите на гражданите)

Не намаляват жалбите на наши съграждани срещу некоректни работодатели за неизплатени заплати (при съвместна проверка на Инспекцията по труда и Икономическа полиция се оказва дори, че някои управители на фирми са напуснали страната без да има данни къде и за колко време пребивават); продавачи в хипермакети се оплакват, че за Коледа и Нова година работят без паричните компенсации, предвидени в Кодекса на труда.

По т. 16 Приключени случаи, поради липса на правомощия (съгласно Правилника за организацията и дейността на Обществения посредник)

В известен брой жалби се споделя, че поради загубена документация в някои бивши ТКЗС-та част от трудовия стаж на работещи в тях счетоводители не се признава; описват се междуличностни отношения, както и влезли в сила съдебни процедури.

ІІІ. Изводи

1.   След влизане в сила на кадастралната карта на Пловдив на 07.08.2009 г. и преминаването на много от техническите услуги под „шапката” на Агенция по геодезия, картография и кадастър – София, което е в съответствие със Закона за кадастъра и имотния регистър и Закона за устройство на територията се създава неудобства при обслужването на гражданите /по линията: гражданин – район – община – Агенция по кадастър (Служба по геодезия, картография икадастър – Пловдив)/.

2.   В тематичния план за работа на Инспекцията по труда е необходимо да се предвидят проверки в големи търговски обекти по време на коледни, новогодишни, великденски и национални празници, касаещи полагане на извънреден труд, в т.ч. във фирми, счетоводни къщи и пр.

3.   Ръководствата на пловдивските лечебни заведения могат да предприемат мерки за подобряване качеството на „здравния продукт” в спешните сектори.

4.   Регионалният инспекторат по образованието и Дирекция „Образование” при Община Пловдив е необходимо да обърнат внимание чрез съответни регулярни проверки на:

  • Видеонаблюдението в училищата: да изготвят анализ, да посочат ползата от наличие на камери, както и да определят мерки за коригиране на негативните тенденции, насочени към определени неудобни ученици и неудобни учители.
  • Квалификацията и работата на педагогическите съветници с препоръка за аналитични отчети за превенция на агресията; за предотвратяване на тежки конфликти в ученическите колективи и пр.
  • Обективността по прилагане на чл. 125а, ал. 1 и ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за народната просвета за т.нар. „учителски длъжности”.

5.   Наложителна е по-широка информариност на гражданите за наредбите, в т.ч. санкциите, касаещи транспорт и безопасност на движението, екология, обществен ред и сигурност.

6.   Подобрен е диалогът между ЕВН България като доставчик на обществена услуга и институцията „Обществен посредник”, но предложението за промяна в Правилника за организацията и дейността на Обществения посредник, депозирано в Общинския съвет трябва да се финализира, за да бъде този диалог и по-действен.

7.   Разположението на мобилните антени може да се впише в публичен регистър, позволяващ и онагледяване на всички замервания.

8.   Значително е подобрено сметоизвозването и сметопочистването /положителен пример: прилежащите на Гребния канал площи, стопанисвани от ОП „Пловдивспорт”/; нерешено докрай остава сметопочистването на и около автобусните спирки.

9.   Проявените самоинициативи от страна на иституцията „Обществен посредник” допринасят решително за подобряване на „социалния климат” в Пловдив (например за промяна на модела на хранене в училищните барчета, за която институцията „Обществен посредник” даде значителен принос с аргументирано становище от собствено анкетиране за спешното вземане на мерки от страна на РИОКОЗ и училищните ръководства; за шума в увеселителните заведения и пр.).

10.   Не се получи ответност между институцията „Обществен посредник” от една страна и два банкови клона – от друга – за оптимално редуциране на договорите по изплащане на кредити на титуляри след тяхна внезапна смърт.

ІІІ. Заключение

Второто шестмесечие на 2009 г. се запълни с динамично откликване, гъвкавост и приспособимост на институцията „Обществен посредник” към променящите се потребности и изисквания на съвременния икономически и социален живот и растящите нужди от прозрачност и справедливост на пловдивчани.

 

Шест-месечния обзор няма само „отчетен” характер – той поставя на вниманието на пловдивската общественост тенденции и проблеми, изискващи нормативни и управленчески решения.

08 януари 2010 г.                                                                                 ЮЛИЯ ЮРДЕКОВА

Обществен посредник

на Община Пловдив