Открита работна среща на тема „В търсене на възможния баланс на интересите между ЕВН и потребителите““

0
1670

Открита работна среща на тема „В търсене на възможния баланс на интересите между ЕВН и потребителите”

Дата:

27 март 2013 г., сряда

 

Час:

11,00 часа до 12,30 часа

 

Място:

Приемната на Обществения посредник

ул. „Авксентий Велешки” 20, ет. 1, стая № 4

 

Организират:

Общественият посредник на Община Пловдив и ЕВН България

 

Участват:

Екип на Обществения посредник

Представители на ЕВН

Представител на Комисията за защита на потребителите

Представител на „Активни потребители” – Пловдив

Експерти на Гражданска инициатива за обществен контрол

Експерти на Община Пловдив

 

Цел:

Оптимизиране диалога между ЕВН и гражданите.

 

Задачи:

Обсъждане и обобщаване на проблематика, застъпена в жалбите и сигналите на гражданите, анализирани в годишния отчет на Обществения посредник на територията на Община Пловдив за 2012 г. и първото тримесечие на 2013 г., касаеща ЕВН България.

 

Очаквани резултати:

ЕВН България като доставчик на обществени услуги да преразгледа позициите си спрямо потребителите в условията на съществуващо напрежение в Пловдив. Формулиране на конкретни искания към ДКЕВР, както и евентуални предложения за законодателни промени по отношение на нормативната база.

 

Начало:

  Обзор на годишния отчет на Обществения посредник за 2012 г. по направление „Енергоснабдяване и топлофикация”.

   Встъпителни думи от представител на ЕВН България.

 

І. Първи модул

 

Търсене на качествено нов технически подход във взаимоотношенията с потребителите на топлоенергия:

1.Необходимост от подписване на индивидуални договори с потребителите.

2.Елиминиране на топлинните счетоводители.

3.Нов тип фирмено решение, касаещо величината „сградна инсталация”.

 

ІІ. Втори модул

Търсене на качествено нов технически подход във взаимоотношенията с потребителите на ел. енергия:

1.Необходимост от подписване на индивидуални договори с потребителите.

2.При проверка и/или подмяна на електромерите да присъства, респективно подписва протоколи домоуправителя или упълномощено от него лице.

3.Контрол върху техническата проверка на средствата за измерване.

4.Вменяване на „вежливостта” в реквизитите на длъжностната характеристика на техници и инкасатори.

ІІІ. Трети модул

Търсене на нов подход във финансовите параметри по отношение на потребителите:

1.Просрочените и несъбрани за период над 3 години „стари” парични вземания да се възприемат от ЕВН България като „загуби”.

2.За гражданите с битово потребление да не се начислява ДДС, тъй като са неравнопоставени на фирмите, на които ДДС се възстановява.

3.Преосмисляне на величините „зелена енергия”, „невъзстановяеми разходи”, „цена за достъп” и пр. Възможности за преразглеждане на цените по цялата верига „производство-пренос-разпределение-доставка”.

ІV. Заключителна част

Обобщение на проблематиката, формулиране на становища, предложения за промени на съществуващи практики и промени в нормативната база

12,30 часа

Брифинг за журналисти