Предложения към ЕВН България от проведената на 27.03.2013 г. открита работна среща

0
1615

Предложения към ЕВН България от проведената на 27.03.2013 г. открита работна среща на тема „В търсене на възможния баланс на интересите между ЕВН и потребителите”

След обсъждането и изказаните становища от участниците по отделните модули бяха изведени и обобщени следните предложения към ЕВН България:

1. Общественият посредник на Община Пловдив препоръчва на ЕВН България да разработи механизъм за сключване на индивидуални договори, като се отчитат особеностите на етажната собственост, съобразявайки се с изискванията на Закона за управление на етажната собственост;
2. Препоръчва се експериментално сключване на индивидуални договори в сгради с вертикална инсталация за топлоснабдяване – санирани и несанирани (например в жк „Тракия”), което да се обсъди с ръководството на район „Тракия”;
3. Да се преразгледат и конкретизират Общите условия на договорите за пренос на ел. енергия и топлоснабдяване, като се избегнат неравноправните клаузи;
4. Препоръчва се разработване на правила за реда на подмяна и профилактика на електромерите при двустранно участие на страните;
5. Препочва се в Общите условия на договорите необходимостта от изрична клауза за условията за прекъсване на електрозахранването в етажната собственост;
6. Да се дава широка обществена гласност за всички нововъведения в практиката на ЕВН България, включително на Общите условия на договорите.
7. Да се организира периодична приемна за гражданите в Централа 1 на ЕВН България за нерешените или трудно решими случаи, представени от гражданите.
8. Да се прецизират по брой и размер преписките за несъбрани вземания и след индивидуална преценка се вземе решение кои от тях могат да се отнесат в загуба на дружеството.