Ако имате проблем с електромера

0
1420

Ако имате проблем с електромера

 

  • Повреден уред, поради некачествен ток

 

  • Подавате в електроразпределителното дружеството (ЕВН) собственоръчно подписана жалба до 3 работни дни от настъпване на вредата. Жалбата трябва да съдържа: трите имена на титуляра по партидата за ток, клиентски номер, точен адрес, телефон, описание на установените щети;
  • От ЕВН трябва да изпратят свой представител, който да състави констативен протокол – двустранно подписан.
  • При установена вина на дружеството трябва да бъдете обезщетени за извършеният разход по ремонта на ел. уреда, като за целта представите в някой от Центровете за обслужване на клиенти фактура и банкова сметка за паричен превод по възстановяване на направения разход.

 

  • Съмнения за кражба на ток

Чрез правоспособен специалист констатирате нередностите, след което трябва да уведомите полицията; тя ще изисква експертно мнение и съставяне на констативен протокол. Тъй като е налице частна собственост – само тази процедура гарантира правна стойност на документа и на констатацията за кражба.

 

  • Наемател на помещение

Необходимо е в ЕВН да се представи двустранно подписан договор между наемател и наемодател и нотариално заверено съгласие от наемодателя, че сметките ще се плащат от наемателя; прехвърлянето на партидата е безплатно. Когато се прекрати действието на договора трябва ЕВН да се уведоми.

 

  • Съмнения за дублиращо плащане

Да се извести ЕВН по телефон, по електронна поща или в някой от Центровете за обслужване на клиенти; след извършване на проверка от ЕВН, ако има дублиращо плащане – надвнесената сума трябва да се приспадне от следващи задължения или сумата да се възстанови в брой.

 

  • Смяна на адрес

Един месец преди напускане на имот на даден адрес трябва да се подаде заявление в ЕВН за отчитане на последните показания на електромера или за прекъсване на електрозахранването. Новият собственик в едномесечен срок трябва да уведоми ЕВН за настъпилата промяна и да подаде заявление за смяна на партида с приложение на съответни документи (нотариален акт, удостоверение за наследници или съдебно решение).