Предложения, изготвени на основание чл. 16, т. 4 от Правилника за организацията и дейността на Обществения посредник на територията на Община Пловдив

0
1450

Предложения, изготвени на основание чл. 16, т. 4 от Правилника за организацията и дейността на Обществения посредник на територията на Община Пловдив към:

І. Общински съвет – Пловдив

1.Общинският съвет да подготви и приеме Наредба за предоставяне на прилежаща земя – частна общинска собственост към сгради – етажна собственост, в квартали с комплексно застрояване за поддържане и използване от съответната етажна собственост при съобразяване с изискванията на Закона за управление на етажната собственост и издадената от Министъра на регионалното развитие и благоустройството Наредба № 6 от 18 септември 2009 г. за определяне на прилежащата площ към сгради в режим на етажна собственост в квартали с комплексно застрояване.

2.С Решение № 223, взето с Протокол № 15 от 16.06.2011 г. на Общински съвет – Пловдив, е приета „Актуализация на Програмата за подобряване качеството на атмосферния въздух на територията на Община Пловдив” и План за действие към нея за периода 2011 г. – 2013 г.

Необходимо е преди изтичане на срока да се разгледа изпълнението на Програмата и Плана към нея и се набележат ефективни мерки за качеството на атмосферния въздух в Община Пловдив.

3.Да се приеме евентуално изменение на транспортната схема, като се предложи отсечката на околовръстното шосе от Асеновградско шосе до разклона за град Съединение да стане част от градската схема (да се извади от Републиканската) и да се ползва без винетен стикер (много граждани ползват магазините и складовете, които са разположени там).

ІІ. Община Пловдив

1.В инвестиционната програма на Община Пловдив да се обезпечат и маломерни жилища за социално слаби наематели, с оглед по-леката им поддръжка.

2.Акцент при атестирането на просветни и болнични звена на територията на град Пловдив да бъде мобилността при съфинансиране по европроекти за модернизиране на материалната база.

3.С оглед намаляване поводите за безпокойство в учителските среди са необходими корекции в управлението и в психоклимата на просветните структури, както и въвеждането на стимулиращи фактори за насърчаване на младите учители (до 30 години).

4.С оглед оптимизиране на трафика в града е удачно монтиране на пешеходни пасарелки (например на булевардите „Княгиня Мария Луиза”, „Цариградско шосе”, „България” и „Васил Априлов”).

5.В издаваните административни актове да се указва срокът за обжалване пред съответни институции и съда.

6.Публичният характер на обществената информация изисква една по-достъпна система за информираност на гражданите чрез сайта на Община Пловдив, в т.ч. с включване и на рубрика на Обществения посредник.

ІІІ. Районни администрации

1.Да се популяризират по квартали действията, произтичащи от влезлия в сила на 01.01.2013 г. Закон за управление на отпадъците.

2.При картотекиране в районните кметства на граждани в неравностойно положение за настаняване в общинско жилище да се посочва и потребността от ниска етажност на жилището.

ІV. ОП „Чистота”

1.Динамизиране на графика за обеззаразяване на контейнерите за смет (от м. май до м. октомври) – веднъж седмично през топлите месеци.