Анкета на тема „Очакваната ефективност от реализиране на резултатите от работа по европейски проекти и мултиплициращите им акценти върху качеството на образователния продукт”

0
1418

Анкета на тема „Очакваната ефективност от реализиране на резултатите от работа по европейски проекти и мултиплициращите им акценти върху качеството на образователния продукт”

.

Институцията „Обществен посредник” на територията на Община Пловдив проведе анкета сред пловдивските училища за „очакваната ефективност от реализиране на резултатите от работа по европейски проекти и мултиплициращите им акценти върху качеството на образователния продукт”.

Попълвайки анкетата, ръководствата на пловдивските училища осмислят и формулират като „добра” практиката за възможността да се включват в европейски проекти; да търсят и сходни позиции както с български училища, така и с училища от страна членки на Европейския съюз.

На второ място като съпътстваща възможност се посочва сформирането на действащи екипи от учители, родители и ученици, което способства за сплотяването на немалка част от училищната общност.

На трето място е засегнат широкия диапазон на алтернативността в осигуряването на финансиране извън обсега на делегираните бюджети. Този критерий показва и по-стойностно осмисляне на партньорските сътрудничества, гарантиращи и по-добра успеваемост.

Резултатите от анализа, изготвен при обобщаване на получените чрез анкетата становища, оформя положителна тенденция в две основни направления: материални и нематериални.

По първото направление „материални” се формулират конкретни придобивки за материалната база като цяло, в т.ч. на сградния фонд.

По второто направление „нематериални” се дефинира формиране у подрастващите стремеж за изграждането им като адаптивни личности с активна позиция в конкурентна бизнес-среда чрез изграждане на умения за работа в екип и усъвършенствана ценностна система.

Наред с добрите практики на пловдивските училища се откроява становището на директора на Общински детски комплекс – Пловдив, която настоява във финансовите разчети на Община Пловдив да се предвидят средства за текущи и основни ремонти на ОДК.

Приложение: Анкета

 12