Задължения с изтекла давност към мобилните оператори

0
1325

Задължения с изтекла давност към мобилните оператори

По сигнал на гражданка е получен отговор от „Виваком” АД за уреждане на задължения по сключен и прекратен в миналото договор. Давността за търсене на тези суми е 3 години, но следва да изтъкнем важността на правилото „Давността не се прилага служебно”, т.е. нито фирмата, нито Вие можете без съдебна намеса да се позовете ефективно на това обстоятелство.

Нужно е да се обърнете към Районен съд – Пловдив с искане да признае по отношение на доставчика на услугата, че вземането е погасено по давност. По същия начин следва да процедирате, ако вземането е било прехвърлено на друга фирма за събиране, като в случая уведомяването по телефон не може да породи никакви правни последици.