За промяна в Общите условия на ЕВН България във връзка с неправомерното прекъсване електроенергията на потребителите

0
1278

За промяна в Общите условия на ЕВН България във връзка с неправомерното прекъсване електроенергията на потребителите

С Общите условия на договорите за пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа на „ЕВН България Електроразпределение” АД, одобрени с решение № 04-014/10.05.2008 г. на ДКЕВР, чл. 10 от същите предвижда „ЕВН Електроразпределение има право – т. 4. Да преустановява или ограничава преноса на електрическа енергия до обекта на Клиента при спазване на тези Общи условия и действащото законодателство”.

Тази формулировка е неточна, тъй като препраща най-общо към „действащото законодателство” без конкретно да се сочи законов текст, и сериозно уврежда законните права и интереси на редовните потребители.

В практиката има случаи, когато в резултат на стари, непогасени единични сметки от наследодателя или банката при използване на разплащателни сметки, се прекъсва ел. захранването на майки с малки деца или възрастни хора, без да им се отправи предупреждение за това. Не са малко случаите, когато гражданите са отправили молба за разсрочване на прекомерно големи сметки ( за м. декември 2012 г. – м. януари 2013 г.) и след последващ, чисто формален отговор, без да се направи нужната проверка, незабавно се изключва ел. захранването (много често и преди да получи отговор).

Това създава у гражданите напрежение и поражда силно обществено недоволство, което намира израз в граждански протести на улицата.

Независимо от това, съдебната практика приема, че продажбата на електроенергия се подчинява на общите правила на договора за продажба, като купувачът дължи заплащането на продажната цена за реално представена стока. Оспорването относно реално предоставената стока (електроенергия) задължително следва да бъде проверено преди прекъсването, а самото прекъсване да се осъществи при спазване на общите правила на Закона за задълженията и договорите.

Общественият посредник на Община Пловдив счита, че цитираната разпоредба на Общите условия на „ЕВН България Електроразпределение” АД противоречи на други разпоредби на гражданското законодателство и накърнява правата на гражданите. В тази връзка предлага на г-н Константин Пенчев – Омбудсман на Република България и на г-н Веселин Златев – председател на Комисията за защита на потребителите да сезират Държавната комисия за енергийно и водно регулиране за евентуална отмяна или промяна на разпоредбата по начин, който да съответства на социалната справедливост и потребностите на гражданите от електроенергия за задоволяване на минималните им жизнени нужди.