Трудов стаж и трудова книжка

0
1730

Трудов стаж и трудова книжка

Установяването на трудов стаж става с трудова книжка. В нея работодателят вписва датата на постъпване и датата на напускане на предприятието, продължителността на трудовия стаж, длъжността и размера на получаваното възнаграждение, основанието за прекратяване на трудовия договор.

По сигнал на гражданката П. Н., която твърди, че при напускане на работа работодателят не е предал трудовата й книжка, отправихме сигнал до Инспекцията по труда – Пловдив, която е компетентният орган в такива случаи. Какво се случва при такива обстоятелства?

При прекратяване на трудовото правоотношение работодателят е длъжен да впише в трудовата книжка данните, свързани с прекратяването и да я предаде незабавно на работника или служителя. Ако трудовата книжка бъде изгубена по вина на работодателя, по искане на работника или служителя се издава нова трудова книжка от Инспекцията по труда. В този случай работодателят представя на Инспекцията по труда необходимите данни от предишните работодатели (чл. 350 от КТ).

В случаите, когато трудовата книжка бъде изгубена по вина на работника или служителя, Инспекцията по труда му издава нова трудова книжка въз основа на представени от работника или служителя достоверни данни. В случаите, когато работникът или служителят не разполага с достатъчно данни за продължителността на трудовия си стаж, той може да се обърне към Районния съд по местоживеене с иск за установяване на това обстоятелство. Тези дела са безплатни и приключват в кратки срокове. Необходимо е да се знае, обаче, че размерът на получаваното възнаграждение не може да бъде установяван по този ред, а само чрез данни от платежните ведомости на предприятието, които се съхраняват 50 години.