Училище решава проблем с актова зала

0
1291

Училище решава проблем с актова зала

В сигнал до Обществения посредник две учителки от пловдивско училище с едносменен режим на работа споделят за назряла необходимост от обособяване на актова зала в училището, в която да се провеждат тържества, състезания, викторини, олимпиади и пр. Сигналът даде повод за среща-разговор с директора на училището и с председателя на Училищното настоятелство, с които бяха обсъдени възможностите за обособяване на актова зала. Подкрепената от Обществения посредник идея се прие положително, а желаната от колектива актова зала ще бъде готова за 24 май тази година. Позитивното решение на този училищен проблем мотивира институцията „Обществен посредник” да състави, проведе, обобщи и анализира анкета сред пловдивските училища за наличието на собствени или партньорски стратегии, инициативи и участия в европейски проекти по оперативни програми с ефективна резултатност за сградния фонд на училищата, както и за мултиплициращите акценти върху качеството на образователния продукт.