За актуализиране на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж

0
1407

За актуализиране на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж

30.05.2013 г.

Общественият посредник на Община Пловдив изпрати предложение до министъра на труда и социалната политика и до Комисията по социална политика към Народното събрание за актуализиране на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж. Повод за това е подаден сигнал в приемната на Обществения посредник, касаещ приравняване с минималната работна заплата при пенсиониране на група авторитетни журналисти, работили в ликвидирания през 1992 г. вестник „Отечествен глас”.

Проверките в „Архивно стопанство” на РУ „СО” Пловдив и в Териториална дирекция „Държавен архив” показват наличност само на разчетните платежни ведомости за периода 01.01.1992 г. до 31.05.1996 г. Липсват платежните ведомости за периода 1986 г. до 1992 г., поради което журналистите не могат да получат и да представят в Национален осигурителен институт (НОИ) необходимите документи УП-2 и УП-3 за пенсиониране.

По сегадействащата Наредба цитираният период се признава за трудов стаж и тъй като не може да се посочи доход, съобразно който да се определи коефициента им при определяне размера на пенсията, се взема като базова минималната работна заплата за страната през този период, макар че журналистите притежават редовно заверени трудови книжки, в които месечните възнаграждения са отразени.

Казусът на жалбоподателите се рамкира в текстовете на чл. 40, ал. 5 и ал. 6 на сегадействащата Наредба за пенсиите и осигурения стаж, както следва:

Ал. 5 „В случайте, когато документите по ал. 3 липсват, осигурителите или техните правоприемници по изключение могат да издават удостоверения за осигурителен стаж и трудово възнаграждение или за осигурителен доход и въз основа на други автентични документи, щом те съдържат достатъчно данни за осигурителния стаж и за осигурителния доход”.

Ал. 6 „Когато няма данни за трудово възнаграждение, в издаваните документи за пенсиониране се посочва минимална работна заплата за страната за съответния период, а за времето след 31 декември 2002 г. – минималния месечен осигурителен доход за работниците и служителите и за лицата, работещи по договори за управление и контрол на търговски дружества.”

Подобен проблем имат не малко граждани, чиито законни права и интереси са накърнени.

В тази връзка Общественият посредник на Община Пловдив предлага на Министерството на труда и социалната политика и Комисията по социална политика към Народното събрание на РБ да се възложи експертно обсъждане и анализиране на този и подобни казуси, с оглед актуализиране на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж.