За промяна в Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, за настаняване в общински жилища и продажбата им

0
1462

За промяна в Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, за настаняване в общински жилища и продажбата им

3 юли 2013 г.

Общественият посредник на Община Пловдив внесе предложение до Председателя на Общински съвет – Пловдив и Кмета на Община Пловдив за промяна в Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, за настаняване в общински жилища и продажбата им.

В приемната на Обществения посредник на Община Пловдив много често постъпват сигнали от разтревожени граждани, които в продължение на 10 и повече години са живели в общинско жилище заедно с титуляри на наемното отношение, с които са в близка родствена връзка – родители, братя, сестри, внуци.

Поради обстоятелството, че те не фигурират в настанителната заповед, след евентуална смърт на титуляра, с когото наемното отношение се прекратява, тези хора буквално остават на улицата. Те следва да напуснат жилището и ако това не бъде сторено доброволно, срещу тях се издава заповед за освобождаване на общинското жилище. За тази категория хора съществува възможността да кандидатстват и да бъдат включени в списъка по общия ред, но тъй като не могат да представят договор за наем, те не могат да получат съответната група.

Това създава социално напрежение, а в някои случаи и лични драми, защото в по – голямата си част са социално слаби граждани, многодетни семейства и др.

За да се избегнат подобни драматични ситуации, а с оглед и на установяване на по – голяма социална справедливост предлагаме в НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИ НУЖДИ, ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА И ПРОДАЖБАТА ИМ да се внесе нужната промяна към чл. 20 нова ал. 4:

„ В случаите когато титулярът на наемното отношение почине в 3 – месечен срок лицата, които са живели с него в едно домакинство и имат пряка родствена връзка по права линия, както и братя и сестри, да бъдат настанявани в същото жилище, ако отговарят на условията на чл. 17 от Наредбата, след като декларират тези обстоятелства и представят нужните документи в службата по Жилищно настаняване в съответния район на Община Пловдив”.

Това би спомогнало за по – справедливото социално решение на проблема на тази група граждани.