Предложение до МЗ и МОСВ за изхвърляне на лекарствата с изтекъл срок на годност

0
1453

Предложение до МЗ и МОСВ за изхвърляне на лекарствата с изтекъл срок на годност

16.08. 2013 г.

В приемната на Обществения посредник на Община Пловдив постъпиха сигнали за липса на регламент и адекватна информираност, касаещи изхвърлянето на лекарствата на гражданите, чийто срок на годност е изтекъл.

В тази връзка бяха обследвани съответните нормативни документи (Наредбата за изискванията на третиране и транспорт на производствените и опасни отпадъци от 1999 г. със забрана за смесване на опасни с неопасни отпадъци; Наредба № 3 за класифициране на опасните отпадъци от 2004 г.; Наредба № 28 за условията и реда за унищожаването, преработването и използването за други цели на лекарствата от 2000 г. и Законът за управление на отпадъците от 2012 г.). В тях липсват указания за изхвърляне на личните лекарствени средства на гражданите с изтекъл срок на годност.

В резултат от последвали срещи и направени запитвания до РЗИ – Пловдив и РИОСВ – Пловдив по проблема, се получиха отговори с формално-описателен характер, без предложения за обективен изход.

А всъщност така, както във всеки търговски обект, където се продават батерии, са осигурени съдове за амортизираните такива – по подобен начин би могло в аптеките да се събират от гражданите лекарствата с изтекъл срок на годност. Необходими са обаче воля и загриженост от страна на институциите, форматирани в съответни нормативи.

С надеждата за по-ефективно опазване на околната среда от една страна и съществуващата институционална неяснота по проблема с лекарствата с изтекъл срок на годност – от друга, дадоха основание на Обществения посредник да направи предложение до Министерството на здравеопазването и Министерството на околната среда и водите за иницииране на законодателна промяна в съответните нормативни документи.