Предложение до Кмета на Община Пловдив за изхвърлянето на лекарства с изтекъл срок на годност

0
2057

Предложение до Кмета на Община Пловдив за изхвърлянето на лекарства с изтекъл срок на годност

Повод за предложението са подадени сигнали на граждани, касаещи липсата на регламент за изхвърляне на лекарства с изтекъл срок на годност на територията на Община Пловдив.

В Закона за управление на отпадъците, както и в Наредба № 28/14.12.2000г. на МЗ за условията и реда за унищожаването, преработването и използването за други цели на лекарствата, липсва регламент за места, в които личните лекарствени средства с изтекъл срок могат да се предават или изхвърлят.

Лекарствените продукти, отговарящи на определението „за отпадък” по смисъла на ЗУО, образувани от населението, са част от общия поток битови отпадъци и отговорни за тяхното разделно събиране и последващо третиране са общините, като системата се финансира чрез такса битови отпадъци. Редът и начинът за изпълнение на това задължение може да бъде разписан в общинска наредба, разработена на основание Закона за управление на отпадъците.

Поради липса на ефективна и работеща система за разделно събиране и обезвреждане на отпадъци от лекарства с произход от бита на населението, до влизане в сила на нормативен акт, регламентиращ приемането на такива отпадъци, Общественият посредник предлага:

Община Пловдив да разработи на експертно ниво проект, при който съвместно с фирма-изпълнител, притежаваща разрешение за такъв вид дейност, опасните отпадъци да се събират разделно от домакинствата и след приемането им фирмата да осигурява транспорт и опаковка за безопасно транспортиране до площадката за последващо третиране и обезвреждане (за целта би могло да се заимства опита на Столична община).

В тази връзка събирането на опасните отпадъци от домакинствата като лекарства с изтекъл срок на годност, а също живак и живак-съдържащи уреди, лаково-бояджийски материали, домакински препарати и химикали, мастила, замърсени опаковки и пр., да се осъществява веднъж месечно, по график, в мобилен събирателен пункт на територията на всяко районно кметство.

– Графикът да включва дата, работно време и местоположение на мобилния събирателен пункт в районните кметства.

– Графикът да бъде публикуван на сайта на Община Пловдив и на районните кметства.

– В извънредни ситуации могат да се приемат опасни отпадъци по заявка на Общинския инспекторат (при констатирано наличие на такива около контейнерите за битови отпадъци или на други обществени места).

Разработването на такъв проект на територията на община Пловдив би допринесло както за по-добра организация при събирането на опасните битови отпадъци от една страна, така и за по-голяма безопасност на населението от друга. И в същото време би ангажирало гражданите не само със съпричастие, а и с активно съдействие за изграждането на ефективна и работеща система за разделно събиране и обезвреждане на отпадъците от лекарства с изтекъл срок на годност. По този начин пловдивчани ще дадат своя принос за чистотата и опазването на градската среда като по-добро място за живеене.