Отговор на Община Пловдив за събирането на такса битови отпадъци от наематели на общински жилища

0
1371

Отговор на Община Пловдив за събирането на такса битови отпадъци от наематели на общински жилища

12.11.2013 г.

Абсолютната погасителна давност за данъци и такси е 10 години и е предвидена в чл. 171, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, с изтичането на която не могат да се предприемат принудителни мерки по събирането им. Поради това общественият посредник е направил предложение до Община Пловдив, задълженията на граждани – наематели на общински жилища за периода 1995-2001 г., които не са били потърсени от администрацията за този срок, да бъдат отписани от регистъра на данъчно-задължените лица, тъй като това създава за тях определени трудности.

С писмо изх. № 13 РЗК 366(1)/08.11.2013 г. Община Пловдив ни уведомява, че в Дирекция „Местни данъци и такси” са предприети съответни действия относно извършване на проверка за уточняване на размера и лицата, наематели на общински жилища, носители на задължение за такса битови отпадъци, като е изискана информация от ОП „Жилфонд” по определени критерии и параметри. Поради големия обем информация и данни, проверката все още не е приключила, но се очаква Община Пловдив да отпише от регистъра тези данъчно-задължени лица поради погасителна давност.