Работна среща с ЕВН България и ТАЦ „Гранд”

0
1407

Работна среща с ЕВН България и ТАЦ „Гранд“

04.02.2014 г.

В приемната на Обществения посредник на Община Пловдив се проведе работна среща между представители на Управителния съвет на ТАЦ „Гранд“ – Пловдив и ЕВН България при посредничеството на Обществения посредник на Община Пловдив.

Обсъдени бяха въпроси във връзка с електрозахранването на обекта. Управителният съвет иска изграждането на нов трафопост и премахване на съществуващото положение снабдяването да се извършва от нелицензиран доставчик на електроенергия, който е собственик на съществуващия трафопост.

Становището на ЕВН е, че не е възможно замяната на един нелицензиран доставчик с друг и предлага директно свързване на всички потребители на електроенергия. Управителният съвет възразява на такова решение, като поставя въпроса, че в този случай разпределянето на разходите за общи части, които съставляват около 70-80 % от общото потребление, няма да бъде възможно да се събират и изплащат, при което след около месец-два обектът ще трябва да затвори и 250 семейства ще останат без източник на доходи.

В резултат на разискванията по темата се стигна до следните предложения:

  • Управителният съвет на Сдружението на собствениците на ТАЦ „Гранд“ да сезира Държавната комисия за енергийно и водно регулиране /ДКЕВР/ чрез ЕВН България – Пловдив за съществуващото положение с нелицензиран доставчик на електроенергия в обекта.
  • ЕВН България да комплектува преписката с всички необходими и налични документи и заедно със свое становище да препрати преписката в ДКЕВР за решаване.
  • Препоръчва на УС на ТАЦ „Гранд“, в случай, че желае, да сезира съдебните органи за решаване на въпроса за собствеността на трафопоста.
  • Препоръчва на УС на ТАЦ „Гранд“ да се снабди с Акт обр. 16 за държавно приемане на обекта – от 29.12.2006 г. на ДНСК – София. въз основа на Заповед РД19-1119/19.12.2006 г. с цел установяване трафопоста и оборудването дали не са част от общите части на сградата.