Младежи получиха подслон и работа

0
1618

Младежи получиха подслон и работа

23.04.2014 г.

В приемната на Обществения посредник на Община Пловдив постъпи сигнал от трима пълнолетни братя К.Б., Г.Б. и В.Б. с молба за съдействие за настаняване „под покрив“, финансово и материално подпомагане и съдействие за намиране на работа.

Братята са от многодетно семейство (в което майката е с трайна невъзможност да се грижи за децата си, а бащата е починал) и са израсли в домове за сираци. Здравословното им състояние е добро (един от братята има Експертно решение на ТЕЛК с определени 30% намалена работоспособност). Не са регистрирани в Дирекция „Бюро по труда“, нямат работа, нямат доходи и живеят по улиците.

Ползвайки периодично институционална социална защита на територията на Община Пловдив, братята са сключвали договори за ползване на социални услуги и краткосрочно са настанявани в „Приют за бездомни лица“.

С мотив, че братята се нуждаят от подслон, храна, здравни грижи, социално и психологично консултиране, Общественият посредник изиска чрез Дирекция „Социално подпомагане“ братята да бъдат настанени в приюта, а законно установеният срок за престой да бъде удължен.

На братята е осигурена работа в ОП „Паркове и градини“, а за Великден получиха дарение с хранителни продукти от Сдружение „Св. Димитър“.

Становището на институцията „Обществен посредник“ е за трайно решаване съдбата на младите хора, излизащи от домовете за сираци, като те бъдат настанявани в „Защитено жилище за хора в риск“ или в общинско жилище.