Община Пловдив организира кампания за събиране на опасните отпадъци 24.04.2014 г. По повод сигнали на граждани за липсата на регламент за изхвърляне на опасни отпадъци и лекарства с изтекъл срок на годност на територията на Община Пловдив, Обществени

0
1380

Община Пловдив организира кампания за събиране на опасните отпадъци

24.04.2014 г.

По повод сигнали на граждани за липсата на регламент за изхвърляне на опасни отпадъци и лекарства с изтекъл срок на годност на територията на Община Пловдив, Общественият посредник изготви предложение (изх. № С2-1175-(9)/14.10.2013 г.) до Кмета на Община Пловдив.

С оглед намаляване отрицателното влияние върху здравето на гражданите и предпоставките за замърсяване на околната среда в предложението (включващо целия разширен списък на опасни отпадъци от домакинствата като живак и живакосъдържащи уреди, лакове и бояджийски материали, домакински препарати, мастила, замърсени опаковки и др.) бяха фиксирани оперативните етапи, касаещи реализирането на цялостна стратегия от страна на Община Пловдив.

Предложеният модел е изцяло възприет. На експертно ниво е изготвена листовка, която се разпространява в шестте районни кметства. Определени са две кампании до края на 2014 г. – през м. април и през м. октомври с посочени дати, с указани мобилни събирателни пунктове за приемане и последващо третиране на опасните отпадъци от домакинствата.