Общественият посредник като партньор в усилията за социализиране на младежите, отрасли в Домове за сираци

0
1297

Общественият посредник като партньор в усилията за социализиране на младежите, отрасли в Домове за сираци

13.05.2014 г.

.

Анализът на сигналите в направление „Социална политика“ в дейността на институцията „Обществен посредник“, съдържащи деликатна специфика в областта на човешките ресурси предопределя диференциран подход и социално-психологическо познаване на проблематиката.

Тъй като основно задължение на всяко демократично общество е да създава, поддържа и развива човешките ресурси, тя е и икономическо предизвикателство както за социалните служби към Община Пловдив, така и за държавната Агенция за социално подпомагане.

Съществен аспект в тази проблематика е група младежи, които по една или друга причина не са получили родителска грижа и адекватна семейна среда, а са отгледани в домовете за сираци. Те трудно се интегрират в обществото, изпитват материални затруднения, не притежават умения за общуване и пр.

Шансовете на тази група младежи за интегриране в работен колектив са малки, професионалното им развитие – бавно, а безработицата в тази група е най-висока (както за пловдивски регион, така и в национален мащаб).

Институцията „Обществен посредник“ има намерението да предложи информационен продукт за изготвяне и ежегодно актуализиране на регистър, отразяващ етапите на прехода „Домове за сираци“ – „Училище“ – „Професия“ – „Материален и социален статус“.

Успешно е посредничеството на институцията както за устройване на тези младежи в „Центрове за временно настаняване“, в „Защитени жилища“, удължаване срока на престой в тях, така и за оказване помощ за намиране на подходяща работа чрез Дирекция „Бюро по труда“.

В изготвената план-програма за работата на институцията „Обществен посредник“ през 2014 г. е заложено и изискването за информираност, касаеща устройването на младежи в жилища от фонд „Резервен“ на Община Пловдив за периода 2013 – 2014 г.

С наше писмо (вх. № 14 РЗК 451/07.04.2014 г.) поискахме становище от Община Пловдив, съдържащо статистически данни за удовлетворени молби за настаняване в общински жилища на младежи, напуснали специализирани институции.

От получения отговор е видно, че за периода 01.01.2013 г. до 25.04.2014 г. 37 младежи са настанени в общински жилища от фонд „Резервен“, а за 5 е изготвена покана за оглед и избор на общинско жилище от този фонд.

Наложителен е изводът, че специализираните институции трябва да обединят усилията си и да си сътрудничат, периодично анализирайки обобщена тематично информация. Чрез такъв подход към проблематиката ще се дефинират пречките, ще се набележат мерки за осигуряване на професионална и социална интеграция на въпросните младежи и ще се стимулира изготвянето на съгласувана на всички нива стратегия за максимална адаптивност, съчетана с оптимални финансови ресурси.