Изводи от интернет анкета, проведена през м. април 2015 г. в пловдивските училища

0
2587

Изводи от интернет анкета, проведена през м. април 2015 г. в пловдивските училища

.

Във връзка с подавани сигнали в институцията на Обществения посредник на територията на Община Пловдив от родители за пловдивски училища, в които е проявена агресия не само към здравите, но и към здравословно нестабилни деца, поискахме мнение от училищните ръководства чрез интернет анкета с краен срок 30.04.2015 г.

Анализът след обобщаването й откроява на първо място една положителна тенденция, а именно, че в пловдивските училища (начални, основни и средни) има масово назначаване на педагогически съветници с малки изключения (предимно в училища, които методически и финансово са подчинени на Министерство на културата, Министерство на земеделието и пр.), т.е. извън бюджетната рамка на Община Пловдив и Министерство на образованието.

На второ място се дефинира по-широката приложимост на кадровия потенциал на педагогическите съветници в общоучилищния живот.

На трето място се подрежда почти двуполюсно мнение, касаещо потребността от ресурсни учители, обгрижващи децата със специфично здравословно състояние. Величината е динамична и е функция на необходимостта от професионално внимание в по-малките възрастови групи, предимно в началните училища.

Анализът и изводите от настоящото изследване могат да бъдат основание за управленчески решения в сферата на просветните структури, а също така за актуализиране на стила на Комисията за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни деца. Крайно необходимо е осъществяване на превенция на агресивни прояви, изграждане на позитивен психоклимат на работа в пловдивските училища, психологична подкрепа на деца с обучителни трудности и поведенчески проблеми, форми на взаимодействие с родителите за преодоляване на трудни ситуации и пр.