Правомощия

0
1200

Общественият посредник на територията на Община Пловдив работи с Правилник, чрез който:

  • ИМА ПРАВОМОЩИЯ И МОЖЕ:

да приема жалби и сигнали от физически и юридически лица срещу незаконосъобразни актове и действия на органите на общинската и районните администрации за нарушаване на правата и законните им интереси в сферата на образованието, здравеопазването, социалните дейности, незаконното строителство, транспорта и безопасността на движението, обществения ред и сигурността, сметоизвозването и чистотата, търговската дейност, регистрацията на търговски обекти, издаването на лицензи и разрешителни за търговия и услуги.

  • НЯМА ПРАВОМОЩИЯ И НЕ МОЖЕ:

да приема жалби и сигнали, които се отнасят до личния живот на гражданите, домашно насилие, междусъседски отношения, търсене на работни места и при съдебни процедури, включително съдебно изпълнение.