Общественият посредник с инициатива за избор на младежки омбудсман на територията на гр. Пловдив

0
1980

     Институцията на Обществения посредник на територията на Община Пловдив инициира изграждането на неформален орган младежки омбудсман на град Пловдив сред учащите се от 9-ти, 10-ти, 11-ти и 12-ти класове, предвид заложените принципи и политики в Ревизираната европейска харта за участие на младите хора в живота на общините и регионите от 21.05.2003 г..

     Общественият посредник счита, че формирането на органа младежки омбудсман ще подпомогне регионалните местни власти и в частност Община Пловдив в усилията им за насърчаването на младите хора за придобиване на знания и опит за демокрация и гражданска отговорност, както и създаване на възможности за тяхното прилагане на практика. По този начин младежкото участие ще се свързва, както с възпитанието в дух на активна гражданска позиция и изграждане на демокрация за бъдещето, така и в създаване на условия за оформяне на решения и действия докато са млади, а не на по-късен етап от живота си.

     Екипът на Обществения посредник е изготвил Правилник за организацията и дейността на младежкия омбудсман на територията на град Пловдив. В него са заложени концепции за принципи, цели, административно производство, отчетност и отговорност на младежкия омбудсман, акцентирайки на това, че:

1. Младежкият омбудсман дава допълнителни възможности за спазване правата и интересите на младите хора и техните сдружения, а дейността му е насочена към създаване на по-подходящи условия за формиране в младите хора на свои възгледи;
2. Младежкият омбудсман се избира за срок от една учебна година;
3. Подаването на жалби и сигнали до младежкия омбудсман е безплатно, а дейността му е напълно безвъзмездна;
4. В своята дейност младежкият омбудсман работи в тясно сътрудничество с Обществения посредник, от когото ще бъде подпомаган и напътстван по всички възникнали казуси.

     Предвижда се провеждане на избор на младежки омбудсман след провеждане на конкурс, състоящ се от два последователни тура:

     Първият тур ще се проведе в края на м. септември на настоящата година от Комисия за допускане до избор, която ще бъде в състав: Обществен посредник и двама експерти от екипа му. Комисията след събеседване и представени документи ще допусне до конкурса поне петима ученика;

      Вторият тур ще се осъществи до средата на месец октомври и ще се избере младежки омбудсман и двама заместника сред допуснатите от първия тур от седемчленна комисия в състав: Кмет на Община Пловдив (или друго определено от него лице), Председател на Общински съвет – Пловдив (или друго определено от него лице), Началник на Регионално управление на образованието – Пловдив (или друго определено от него лице), ресорен заместник-кмет на образованието на Община Пловдив (или друго определено от него лице), Обществен посредник на територията на Община Пловдив и двама главни експерти от екипа на Обществения посредник.

     Общественият посредник е отправил писмени покани до всички членове на комисията за избор на младежки омбудсман и е получил тяхното съгласие за участие. А в края на месец май 2019 г. от институцията са изпратени писма до всички директори на средни училища на територията на гр. Пловдив, с което ги уведомя за своята инициатива за избор на младежки омбудсман в гр. Пловдив и кани чрез тях всички ученици да се включат в конкурса за избор на младежки омбудсман и двама негови заместника.

     Предвижда се изборът да се проведе в началото на учебната 2019/2020 година, надявайки се това да се превърне в постоянна традиция и през следващите учебни години.