Изтича срока за регистрация на кладенци, собственост на юридически лица и граждани

0
218
An wooden bucket over a beautiful traditional well.

Общественият посредник на територията на община Пловдив изпрати препоръка до областния управител на област Пловдив, кмета на Община Пловдив, кмета на Община Родопи и кмета на Община Марица по повод изтичащия срок на 28.11.2022 г., в който юридическите лица и гражданите, собственици на водоземни съоръжения на подземни води (кладенци, сондажи, герани, каптирани извори, дренажи и други) трябва да ги регистрират. Тъй като до този момент информацията за това не е с особена гласност считаме, че е необходимо спешно органите на местното самоуправление и местната администрация  да предприемат различни инициативи и действия, както и да проведат медийна разяснителна кампания, за да запознаят своите граждани за това вменено им задължение. За да отпаднат някои естествени притеснения, трябва да се подчертае също така, че такса за регистрация не се заплаща, използването на вода до 10 м3 на денонощие е безплатно и не се изисква монтиране на водомери, а целта на регистрацията касае защита интересите на собствениците на кладенци и контрол от пресъхване  на същите.

Заявленията за регистрация се подават чрез лицензиран пощенски оператор, електронните пощи на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ (БДИБР), на гише на БДИБП или чрез съответния кмет, районен кмет, кмет на кметство или кметски наместник. Цялата подробна информация за регистрацията може да се намери на сайта на БДИБР – https://earbd.bg/indexdetails.php?menu_id=81&elem_id=2179.