Предложение до кмета на Община Пловдив във връзка с ограничения достъп за ползване на училищните дворове на територията на гр. Пловдив

0
399

Във връзка с получени сигнали от родители,  касаещ ползването на училищните дворове на територията на община Пловдив от деца след учебните занятия, в почивните дни и по време на ваканциите, беше отправено запитване до кмета на Община Пловдив с молба за проучване възможността за отваряне на училищните дворове в Пловдив за общо ползване.

Сигналите излагат факта, че дворовете се заключват в извънучебно време и не могат да се ползват за разходка, любителско спортуване и различни игри. Гражданите изразяват това свое несъгласие, като го мотивират, че училищата и дворовете им са публична общинска собственост, изградени с техните данъци и следва достъпът до тях да бъде свободен, разбира се в съответствие с някакъв приет ред и спазване на съответни правила. С цел изясняване на казуса преди около девет месеца, беше потърсено становището на РУО – Пловдив, откъдето получихме отговор, че общината е предоставила на директорите за управление тази собственост и те отговарят за всичко в нея, в това число и за поддръжката и ремонта на съоръженията и щетите, причинени от външни лица.

Също така от наша страна направихме писмени запитвания до три големи български общини (Столична община, Община Варна и Община Бургас), съизмерими с Община Пловдив за това, как е решен този въпрос при тях. От получените отговори се разбира следното:

  1. Столична община е възложила на директорите на общински училища да определят достъпа до това пространство в работно и извънработно време чрез приемане на вътрешен нормативен акт.
  2. Община Варна е приела своя политика за осигуряване достъпа до спортните съоръжения за масов спорт на открито в училищните дворове, като той се регламентира с табели за времето за ползване, когато няма учебен процес, монтирано е видеонаблюдение, осигурени са кошчета за отпадъци, пейки, мотивиращи табели за опазване на спортните съоръжения, засилен е нощния обход на патрулите на общинска полиция. Разбира се отчетени са и проблеми от безсъвестни ползватели, но те не са съизмерими с ползите за обществото.
  3. Кмета на Община Бургас е регламентирал достъпа на граждани до спортните площадки и дворни пространства в училищата чрез своя заповед още през януари 2020 г., като целта е осигуряването на възможност за развитие на спортния потенциал на гражданите на Бургас. Според тази заповед директорите на общински училища имат задължението да осигурят достъп в почивни, празнични дни и ваканции, като създават съответната организация и контрол. Освен това съществува и Механизъм за почасово отдаване под наем на помещения в училища, детски градини и обслужващи звена.

Относно поставения от гражданите казус беше извършена собствена проверка, която установи, че в болшинството от училищата вратите на дворовете се заключват след учебните часове и там не може да се влиза за практикуване на любителски спортни занимания.

Институцията на Обществения посредник на територията на община Пловдив изповядва философията, че училищата не са само място за обучение, но те са и място за социални контакти, място за краткотраен отдих и релакс, както и за спортни занимания (индивидуални и групови) и други подобни. Тук ще отбележим, че още от времето на българското Възраждане българите са считали училището като свой втори дом. Ние не само разбираме, но и знаем от собствено наблюдение, че училищата в Пловдив (а и не само в Пловдив), в това число и техните дворове, са обект на вандалски прояви, които компрометират и чупят спортното оборудване и съоръжения там, а след това за тяхното възстановяване и поддръжка са необходими общински средства. Но също така смятаме, че има възможност да се въведе ред и контрол при ползването на тези специални градски пространства с работно време след приключване на учебния процес до 22:00 часа.

Във връзка с поставения от гражданите въпрос ние предложихме ако не може да се намери начин всички училищни дворове в Пловдив да бъдат отворени за свободно ползване, то във всеки от шестте пловдивски района да се обособят по две училища, които да са базови и да са със свободен достъп за граждани. За да се осъществи това разбира се е необходимо даване на по-специален статут на тези училища, в които да се въведе необходимото видеонаблюдение, контрол и не на последно място допълнителни средства.