Отправено предложение до министър-председателя на Република България акад. Николай Денков и министъра на образованието и науката проф. д-р Галин Цоков за редуциране на таксите за обучение в държавните университети на бежанците от Република Украйна

0
391

Военните действия на територията на Република Украйна доведоха до това, че десетки хиляди украински граждани потърсиха убежище и сигурност в Република България. В Пловдив и областта те са повече от 10 000 човека. За първи път  у нас бе приложена Директива 2001/55/ЕО на Съвета, която очертава условията за предоставяне на временна закрила в случай на масово навлизане на разселени лица. През март 2022 г. влезна в сила Решение № 144 на Министерски съвет на Република България, която постановява осигуряване на временна закрила на бягащите от войната в Украйна граждани. По този начин тези хора се взеха под закрилата на ЕС и нашето законодателство и имат равни права с тези на българските граждани. Въпреки това е ясно, че украинците у нас се сблъскват с много трудности в обикновеното си ежедневие, предизвикани от различния културен и социален контекст, езикова бариера, административни процедури в образователната и здравната система, трудовия пазар и други.

Предвид това няколко институции, организации и хора, съпричастни към проблемите на пребиваващите у нас украински граждани: Наталия Елис, управител на Фондация „Юкрейн Съпорт енд Реноватион“ и представител на украинската общност в гр. Пловдив; доц. д-р Красимира Кръстанова, управител на Фондация „Стойна Кръстанова“ и ръководител на проект „Заедно и равни: правата и търсещите убежище и закрила“ към фонд Активни граждани; инж. Димитър Георгиев, почетен консул на Украйна в Пловдив и инж. Борислав Стаматов, И.Д. обществен посредник на територията на община Пловдив, обединихме усилията си, за да може да се решат по-голямата част от всички  описани трудности. Един от съществените проблеми е желанието на младите украинци да надграждат своето образование и да следват в нашите университети.  За съжаление за повечето от тях е непосилна годишната такса за обучение от около 3000 евро на година. Според чл. 11 от Наредбата за държавните изисквания за приемане на студенти във висшите училища на Република България, приета с ПМС № 79 от 09.05.2000 г., чужденци могат да кандидатстват за обучение при условията и по реда за приемане на българските граждани, т.е. да се заплащат такси като за българи, а не като за чужденци в университетите у нас, ако: те са граждани на държави-членки на ЕС и на Европейското икономическо пространство; те притежават статут на постоянно пребиваващи на територията на Република България; те имат статут на бежанци; те са от българска народност, удостоверена по реда на Постановление № 103 на МС от 1993 г.

В тази връзка инициаторите на предложението реализирахме срещи с ректорите на повечето държавни университети в гр. Пловдив, откъдето получихме пълно разбиране по поставения проблем и съгласие тези украински граждани да следват при тях, но за тази цел трябва да има решение за редуциране на таксите като за българи, издадените дипломи да бъдат легитимни и вписани в Националния център за информация и документация, а също така вузовете да получат съответната субсидия. Трябва да уточним, че към днешна дата около 30 души са предявили желание да учат в държавните университети в Пловдив и  нашето искане за подобна отстъпка е тя да важи за периода на времетраене на войната. Всъщност проблемът касае всички желаещи да надграждат своето образование украинци, пребиваващи на територията на Република България. Единодушно обаче се стигна до извода, че това не може да се реализира само с решение на Академичния съвет на съответното висше училище, а трябва да стане с разбирането и подкрепата на българското правителство.

Трудностите, с които се сблъскват украинските граждани у нас, бяха обсъдени и на среща, състояла се на 22.06.2023 г. в сградата на МОН, на която домакин беше проф. д-р Галин Цоков и неговият екип и присъстваха представители на различни НПО-та, представители на украински общности от различни градове на Република България и граждани, съпричастни с проблемите на украинската общност в нашата страна. На тази среща беше поставен и настоящия казус за размера на обучителните такси за украинците у нас, но до крайно решение не се стигна.

За съжаление статутът на временно пребиваващи на територията на Република България, какъвто имат повечето избягали граждани от войната в Украйна, не им създава специални условия за техния прием и обучение у нас. Според информацията, до която успяхме да достигнем, същият проблем още от м. март – м. април 2022 г. е уреден в Република Чехия и Република Полша. Там таксите са съотносими спрямо тези за местните граждани. Във Франция се поемат изцяло таксите и настаняването в общежитие на украинските студенти, като им се дава възможност да кандидатстват за стипендии по програма, учредена специално за тях, а в Германия е създаден публичен регистър на университетите, които подкрепят украинските студенти до приключване на войната. Това е основна причина част от пребиваващите тук млади украинци да се насочат в тези държави през последната година.

Като част от цялостната рамка за действие при движения на бежанци в големи мащаби, приложена към Нюйоркската декларация за бежанците и мигрантите (2016 г.), се признава, че бежанците са способни да допринесат за собственото си благосъстояние и благосъстоянието на страната, в която намират закрила. На тази основа, например в Република Полша за приблизително последните 12 месеца пребиваващите украинци там са внесени в държавна хазна около 1 400 000 000 евро под формата на различни видове данъци, с което те са допринесли за увеличение на брутния вътрешен продукт на държавата. Подобни данни са валидни и за други европейски държави. От всичко изложено по-горе може да се направи изводът, че не бива да изпускаме този качествен човешки потенциал да изтече в друга посока и да използваме шанса тези хора да създадат принадена стойност към нашето общество.

В тази връзка отправихме предложение до министър-председателя на Република България акад. Николай Денков и министъра на образованието и науката проф. д-р Галин Цоков за промяна в Наредбата за държавните изисквания за приемане на студенти във висшите училища на Република България, приета с ПМС № 79 от 09.05.2000 г., в която да се добави в чл. 11 нова точка 5. със следния текст: „Чл. 11 т. 5 Те притежават статут на украински граждани, с предоставена временна закрила по силата на Решение № 144 на МС на Република България от 10.03.2022 г.“. С тази промяна на Наредбата ще се постигне редуциране на таксите за обучение в държавните университети на бежанците от Република Украйна.

Надяваме се, че този въпрос ще бъде решен до началото на учебната 2023/2024 година.