Етажна собственост /най-често поставяни въпроси/

0
1974

ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ 

/Най-често поставяни въпроси/

 • Какво трябва да знаем?

Етажната собственост е самоуправляваща се единица – това предвижда закона.

Общото събрание, управителят /управителния съвет/ и контролния съвет /контрольорът/ са органите, които осъществяват функциите по управление на етажната собственост.

 • Кои са основните проблеми, които възникват в процеса на управление на ЕС?

       Общото събрание не е свиквано повече от една година? В тези случаи то може да се свика от собствениците, които имат 20% идеални части от сградата, като искането се отправя до управителя, а ако той бездейства – самите собственици имат право да свикат събрание по реда, предвиден в закона. В неотложни случаи /аварии, течове и др., които застрашават сигурността на сградата или нейните обитатели/ това може да направи всеки съсобственик, като срока за свикване е кратък – 24 часа.

       Правилата за ползване на общите части, режима на почивка, вноските за поддържане на общите части, вноските във фонд „Ремонт и обновяване” – всичко това се урежда от Правилника на вътрешния ред на етажната собственост, приет на едно от първите й събрания. Всички спорове, които възникват при използването, поддръжката и ремонта на общите части се решават съобразно приетите правила.

       Управителят, респективно председателят на управителния съвет, е длъжен да осигури денонощно заключване на входните врати, монтиране на домофонна уредба или звънци. Той е длъжен да създаде организация за незабавно отстраняване на снега по тротоарите, както и премахването на ледени висулки, създаващи опасност за преминаващите.

       Контролът върху управлението, изпълнението на решенията на общото събрание и разходването на средствата на етажната собственост се осъществява от контролния съвет /контрольорът/, който се избира за срок от две години.

Контрольорът има право да свика общото събрание, когато управителят бездейства, затова той е първият човек, към когото трябва да отнесете въпросите, които Ви вълнуват и не срещате отговор от страна на управителя.

Неотложните ремонти са единствения случай, в който законът възлага задължения на кмета на района, който, ако бъде сезиран, че общо събрание не е проведено или е проведено, но средства във фонда липсват, възлага проверка и издава заповед за извършване на неотложния ремонт в определен от него срок.

Съсобствениците не могат да преграждат общи части – стълбищни площадки, общи тавански или избени помещения с метални врати, решетки и др. и да ги ползват еднолично! Единствения случай, когато това е възможно, неизползвани и самостоятелно обособени помещения – сметопроводи, портиерски и др. да бъдат предоставени за ползване на отделни съсобственици или фирми с решение на общото събрание, което определя и условията за това. Във всички останали случаи такова преграждане е незаконно и подлежи на премахване и/или санкция, което се осъществява по заповед на кмета на района, съобразно разпоредбите на чл. 195 от Закона за управление на територията.

Също така те са длъжни да не извършват дейности в своя самостоятелен обект или част от него, с които да изменят помещения, пространства или части от тях, предназначени за общо ползване, да не нарушават архитектурния вид, носимоспособността, устойчивостта на строителната конструкция, пожарната безопасност или безопасното ползване на сградата, както и да не съхраняват предмети и битови отпадъци в местата за общо ползване.

Като собственик, ползвател или обитател на етажна собственост имате задължение да заплащате общите разходи , които включват разходи за: ремонт, реконструкция, преустройство и обновяване на общите части на сградата, подмяна на общи инсталации или оборудване и вноските, определени за фонд „Ремонт и обновяване”. Както и разходи за управлението и поддържането на общите части на сградата, включващи: разходи за почистване на входа, осветление, асансьор и други.

 

Кога можете да не заплащате тези разходи?

 1. 1.Като собственик или обитател на етажна собственост, ако отсъствате повече от 30 дни в рамките на една календарна година, заплащате за времето на отсъствието си половината от консумативните разходи за управление и поддържане на общите части.
 • Това става с решение на общото събрание на етажната собственост.
 • За отсъствието си предварително трябва да уведомите писмено председателя на управителния съвет (управителя).
 1. 2.Ако като собственик, ползвател или обитател пребивавате не повече от 30 дни в рамките на 1 календарна годинав етажната собственост, имате право да не заплащате разходите за управление и поддържане на общите части (тук не е нужно решението на общото събрание по т. 1).
 2. 3.Децата, ненавършили 6-годишна възраст,не заплащат разходи за управление и поддържане на общата част.
 3. 4.Като собственик имате право да извършите със собствени средства, материали и/или труд необходим ремонт на общата част на сградата без решение на общото събрание на етажната собственост. Разходите за извършения ремонт, които сте заплатили и след представяне на съответния платежен документ, Ви се възстановяват или се прихващат от дължимите от Вас вноски, определени за фонд „Ремонт и обновяване” с решение на общото събрание.
 4. 5.Ако сте собственик на магазин или офис, който е част от сградата, може да се освободите от заплащане на разходи за общите части в трикратен размер, когато за съответните помещения е предвиден отделен вход (входове за търговска дейност и зареждане на стока), който не съвпада с входа/входовете, предвидени за останалите собственици и обитатели на сградата.
 5. 6.Ако живеете в жилище до втория (третия) етаж, може да се освободите от заплащане на консумативни разходи за асансьор, с решение на общото събрание. Такова право имате и при условия на постоянна фактическа невъзможност за ползване на асансьора (например, ако асансьорът има повреда и не спира на етажа или вратите му не се отварят).

ВАЖНО: За всички останали случаи, неуредени в Закона за управление на етажната собственост, освобождаване от заплащане на разходите за общите части може да бъде дадено единствено с гласуване и решение на общото събрание на етажната собственост.

Например както са случаите за инвалиди, които трябва да заплащат разходи за вход (ток, асансьор, чистачка и др.), при положение че не напускат домовете си. Освобождаването им от заплащане на общите разходи става само с решение на общото събрание.

 

Отмяна на решение на общото събрание

Когато не сте съгласен с решението на общото събрание и го намирате за неправилно, можете да подадете молба до районния съд по местонахождение на етажната собственост в 30-дневен срок от узнаване на решението. Подаването на молбата не спира изпълнението на решението, освен ако съдът постанови друго.

 

Забранено е:

 • Нарушаване на спокойствието на обитателите от 14 ч. до 16 ч. и от 22 ч. до 8 ч. от увеселения, ремонти и др.
 • Хвърлянето на запалителни и избухливи предмети, бомбички и пр.
 • Приютяването на бездомни кучета, котки в общите части на сградата.
 • Изхвърлянето на отпадъци, както и директното извеждане на дим и газове пред прозорци, балкони и стълбища.
 • Миенето на МПС в зелените площи и детските площадки.